Airbrush BD-208 (Chinese K208) | Coloured Dust

Friday, February 22, 2013

Airbrush BD-208 (Chinese K208)

After over a year of using the airbrush, I decided to start a series of articles related to the use of this tool in painting miniatures. I think the intense year of work with the airbrush let me now give you some experience. We'll start with the presentation of the Chinese Airbrush BD-208.
 
Po ponad roku używania aerografu, zdecydowałem rozpocząć się cykl artykułów związanych z wykorzystaniem tego narzędzia przy malowaniu figurek. Myślę, że intensywny rok pracy z aerografem pozwoli mi już przekazać Wam trochę zdobytego doświadczenia. Zaczniemy od prezentacji chińskiego aerografu BD-208.

Selecting my first airbrush and compressor was very hard decision. Almost a year wondering about the meaning of having such a tool in my workshop. During this time I read the many reviews and discussion forums. I decided to buy a compressor with a slightly higher-end, which was conceived and proved to be a good choice - Airbrush Compressor "Aeolian Knight" (AS-179) (PL). But I decided not to invest large amounts of money in the same airbrush. Many artists recommended to select at the beginning of cheap, Chinese airbrush that any damage will not be a big burden on your wallet.

Wybór mojego pierwszego aerografu oraz kompresora był bardzo ciężką decyzją. Prawie rok zastanawiałem się nad sensem posiadania takiego narzędzia w moim warsztacie. Przez ten czas przeczytałem również wiele opinii, recenzji oraz dyskusji na forach internetowych. Zdecydowałem się zakupić kompresor z nieco wyższej półki, który w zamyśle miał i okazał się być dobrym wyborem - Airbrush Compressor "Aeolian Knight" (AS-179) (PL). Postanowiłem jednak nie inwestować dużej kwoty pieniędzy w sam aerograf. Wielu malarzy polecało, wybrać na początek tani, chiński aerograf, którego ewentualne uszkodzenie nie będzie wielkim obciążeniem dla portfela.
The choice fell on the Chinese equivalent of Iwata Airbrush - Hp BH Hi Line Airbrush (Iwata Hi-Line Series). This model carries the designation BD-208, but the same design is also encountered by other names (K208). You can buy it without any major problems, such as: the auctions sites, or in some online stores for around 40 EURO.

Wybór padł na chiński odpowiednik aerografu firmy Iwata - Hp BH HI Line Airbrush (Iwata Hi-Line Series)
. Model ten nosi oznaczenie BD-208, ale ta sama konstrukcja spotykana jest również pod innymi nazwami (K208). Można go nabyć bez większych problemów np.: na aukcjach w serwisach aukcyjnych, lub w niektórych sklepach internetowych w cenie około 100 PLN.
All the work that you will find on this blog until the publication of this review were taken with this particular airbrush.

Wszystkie prace jakie znajdziecie na tym blogu do chwili publikacji tej recenzji były wykonane przy użyciu tego właśnie aerografu.

Airbrush BD-208.
Skład zestawu:
  • aerograf,
  • redukcja 1/8" na wąż wciskany 4mm
  • kaseta,
  • kluczyk, 


The main feature that distinguishes this airbrush from others is that it has all the possible arrangements, a small container and palm-friendly design. The most important and most functional is pressure adjustable (knob under the tank). This eliminates the need to adjust the pressure in the compressor, and we can do it faster, easier and more accurate.
 
Główną cechą, która odróżnia ten aerograf od innych jest, to iż posiada wszystkie możliwe regulacje, niewielki zbiornik i przyjazną dla dłoni budowę. Najważniejsza i najbardziej funkcjonalna jest możliwość regulacji ciśnienia (pokrętło pod zbiornikiem). Dzięki temu nie musimy regulować ciśnienia w kompresorze, a możemy to robić szybciej, wygodniej i dokładniej.


Airbrush BD-208 has an external thread hose connection 1/8'', which provides reliable attachment. Is also equipped with a hose pushed reduction (called the quick). Visible in the picture below quick pressure regulator was purchased separately. Recommended supplies in this type of solution. It will provide not only quick connect hose, but also protect the airbrushin connection thread.

Aerograf BD-208 posiada gwint zewnętrzny przyłącza wężyka 1/8'' co zapewnia solidność mocowania. Wyposażony jest również w redukcję na wąż wciskany (tzw. szybkozłączkę). Widoczna na zdjęciu poniżej szybkozłączka z regulacją ciśnienia zakupiłem osobno. Polecam zaopatrzenie się w tego typu rozwiązanie. Zapewni ona nie tylko szybkie podłączenie węża, ale też ochroni gwint przyłącza w aerografie.


The visible white tape on the thread that joins is teflon tape. The manufacturer's instruction manual recommends the use of this type of tape to seal the connections.

Widoczna biała taśma na gwincie przyłącza to taśma teflonowa. Producent w instrukcji obsługi zaleca stosowanie tego typu taśmy do uszczelnienia połączeń.With this adjustment, we can determine what is the spot size of the airbrush. For a year working on the figures, I've never used this feature. With these applications in my opinion, this feature is completely unnecessary.

Dzięki tej regulacji możemy ustalić jaki ma być rozmiar plamki podawanej przez aerograf. Przez rok pracy nad figurkami, nigdy nie użyłem tej funkcji. Przy tego typu zastosowaniach moim zdaniem ta funkcja jest całkowicie zbędna.


The BD-208 airbrush applied nozzle diameter of 0.2 mm. The set that I bought, received additional nozzles 0.25mm, 0.3mm and 0.35mm. But I will say frankly that I never used it.

W aerografie BD-208 zastosowano dyszę o średnicy 0,2mm. W zestawie który zakupiłem, dodatkowo otrzymałem jeszcze dysze 0,25mm, 0,3mm oraz 0,35mm. Powiem jednak szczerze, że nigdy ich nie użyłem.Visible in the photo below the needle guard is very impractical. When painting needle cap makes it difficult to work beacouse paint accumulates on it. Almost always when painting I unscrew the cover.
 
Widoczna na zdjęciu poniżej osłona igły jest bardzo niepraktyczna. Przy malowaniu zbiera się na niej farba i utrudnia pracę. Praktycznie zawsze przy malowaniu odkręcam tą osłonę.


Unfortunately, changing system requires the use of a special wrench. The thread is very delicate and it is easy to damage it. In addition, assembly of very small nozzle makes it difficult to seal.

Niestety wymiana dysz wymaga użycia specjalnego klucza. Gwint jest bardzo delikatny i bardzo łatwo jest go uszkodzić. Dodatkowo montaż dyszy utrudnia bardzo mała uszczelka.


BD-208 is a DOUBLE ACTION airbrush. Provided with a possibility to adjust the reported amounts of paint (front rear trigger) and at the same time the possibility of adjusting the amount of air (the trigger up and down) which provides precision. While the paint control is functioning properly administered to control the amount of air actually limited to 'the air or not. "
 
BD-208 to aerograf typu DOUBLE ACTION. Zaopatrzony jest w możliwość regulacji ilości podawanej farby (spust przód tył) i przy tym w możliwość regulacji ilości powietrza (spust góra dół) co zapewnia precyzję pracy. O ile regulacja podawanej farby działa prawidłowo to regulacja ilości powietrza, tak naprawdę ogranicza się do opcji "jest powietrze albo nie".The trigger is probably the most-used element in Airbrushin. In the pictures below you can see how it looks visually after only a few weeks of use.

Spust ten jest chyba najbardziej eksploatowanym elementem w aerografie. Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć jak wygląda wizualnie po zaledwie kilku tygodniach użytkowania.


After a few months of occasional use actually has a mechanical shutter, spontaneous damage. How does it look, you can see in the picture below. Fortunately, it is not impossible to work. Seller mentioned to me, however, the item under warranty. Currently, this type of spare parts for Chinese airbrushes are available for purchase. The trigger can be purchased for the amount 10PLN. When we run out of warranty so we can purchase a low cost replacement parts.

Po kilku miesiącach naprawdę sporadycznego użytkowania spust uległ mechanicznemu, samoczynnemu uszkodzeniu. Jak to wyglądało, możecie zobaczyć na poniższym zdjęciu. Na szczęście nie uniemożliwiało to pracy. Sprzedawca wymienił mi jednak ten element w ramach gwarancji. Aktualnie tego typu części zamienne do chińskich aerografów są dostępne w sprzedaży. Taki spust można zakupić za kwotę 10PLN. Kiedy skończy nam się gwarancja możemy więc niewielkim kosztem zakupić części zamienne.


Airbrush BD-208 is equipped with tiny upper reservoir with a capacity of 2 ml. The paint can be poured directly from the container or fill it with a pipette. Its size is completely sufficient for painting figures, even in 75mm scale.
 
Aerograf BD-208 jest wyposażony w malutki górny zbiorniczek o pojemności 2ml. Farbę możemy wlewać bezpośrednio z opakowania lub napełniamy go przy pomocy pipety. Jego wielkość jest całkowicie wystarczająca przy malowaniu figurek nawet w skali 75mm.


SUMMARY:
Airbrush
BD-208 (K208) is an ideal, inexpensive airbrush for beginners. After learning the basics of airbrush and use it to paint figures, it can also be a sufficient tool for advanced painters.


+ Readily available spare parts
+ Full control (in particular pressure control)
+ Low price

- Quality
- Makes it difficult to work with the needle cap
- Weak regulation of air fed through the drain

- Difficult to replace the nozzle, requiring use of a wrench (high probability of damage)PODSUMOWANIE:
Aerograf BD-208 (K208) jest idealnym, niedrogim aerografem dla początkujących. Po nauczeniu się podstaw obsługi aerografu i używania go przy malowaniu figurek, może być również wystarczającym narzędziem dla zaawansowanych malarzy.

+ łatwo dostępne części zamienne
+ pełna regulacja (w szczególności regulacja ciśnienia)
+ niska cena

- jakość wykonania
- osłona igły utrudnia pracę
- słaba regulacja podawanego powietrza poprzez spust
- trudna wymiana dyszy, wymagająca użycia klucza (duże prawdopodobieństwo uszkodzenia)


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to paint a resin scenic base?