INBOX014 - Uncle Meat (Miniature Factory) | Coloured Dust

Monday, March 18, 2013

INBOX014 - Uncle Meat (Miniature Factory)

Figurine "Uncle Meat" has long caught my eye. But I did not know who the manufacturer is and where it can be purchased. Finally, I came across a website Miniature Factory and everything became clear ...

Figurka "Uncle Meat" już dawno wpadła mi w oko. Nie wiedziałem jednak kto jest jej producentem i gdzie można ja zakupić. Wreszcie natknąłem się na stronę internetową Miniature Factory i wszystko stało się jasne...
Miniature Factory, is a series of miniatures sculpted by Jacques-Alexandre Gillois.
Miniature Factory, to seria miniaturek wyrzeźbionych przez Jacques-Alexandre Gillois.


"Uncle Meat" and the other villagers charmed me by its climate and quality of sculpture. When the figure has fallen into my hands, it turned out that it actually is a high quality product. All models have reached me safely packed in a cardboard box. Figure was packaged in a string bag.
 
"Uncle Meat" oraz pozostali wieśniacy zauroczyli mnie swoim klimatem i jakością rzeźby. Kiedy figurki wpadły już w moje ręce okazało się, że rzeczywiście są wysokiej jakości produktem. Wszystkie modele dotarły do mnie bezpiecznie zapakowane w kartonowym pudełku.  Figurka była zapakowana w woreczek strunowy.


The kit consists of figures, the circular base, stickers and painted cardboard photo by Jacques-Alexandre Gillois "Uncle Meat".

Zestaw składa się z figurki, okrągłej podstawki, naklejki oraz kartonika ze zdjęciem pomalowanego przez Jacques-Alexandre Gillois "Uncle Meat".


Figure consists of 4 parts.
Figurka składa się z 4 części.

Front of the mini.

Rear of the mini.
Dimensions of the Uncle Meat.
The model was cast ins very good quality resin. The surfaces are smooth. The details are very clearly visible. Small errors are easy to remove. Unfortunately, a copy of which I have had quite visible mould lines on the right side. However correct this, it not took me a long time. The resin is quite soft which makes it easy to prepare figures for painting.

Żywica z jakiej odlano model jest bardzo dobrej jakości. Powierzchnie są gładkie. Szczegóły są bardzo dobrze widoczne. Drobne niedoróbki są proste do usunięcia. Niestety egzemplarz który posiadam miał dość mocno widoczna linie podziału z prawej strony. Skorygowanie tego nie zajęło mi jednak dużo czasu. Żywica jest dość miękka co ułatwia przygotowanie figurki do malowania.


So looks assembled figure, ready to paint.
Tak prezentuje się złożona figurka, gotowa do malowania.

Front of the assembled mini.

Rear assembled of the mini.
The following close-up on his face. Take a look at the details and muscles "Uncle MEat" :)
Poniżej zbliżenie na twarz. Przyjrzyjcie się detalom i mięśniom "Wójka Mięso" :)

Closeup on face.
This figure is definitely recommendable. Has a climate that makes it stand out from the crowd a huge number of models available on the market today. Painting it will be a pleasure and an interesting adventure :)

Ta figurka jest zdecydowanie godna polecenia. Ma swój klimat, który wyróżnia ją z tłumu ogromnej ilości modeli dostępnych w tej chwili na rynku. Pomalowanie jej będzie przyjemnością i ciekawą przygodą :)


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a rocky coast base with bark?