Brush Box (PK-PRO) | Coloured Dust

Wednesday, October 23, 2013

Brush Box (PK-PRO)

Since I began leading of painting workshops, struggled with the problem of the safe transportation of figures, paints, tools and brushes. I already solved most of these problems. Now I think only about brushes. How to safely transport them?

Od kiedy rozpocząłem prowadzenie warsztatów malarskich, borykałem się z problemem bezpiecznego transportowania figurek, farb, narzędzi oraz pędzli. Większość tych problemów już rozwiązałem. Pozostały tylko pędzle. Jak je bezpiecznie transportować?While viewing offers the online store PK-PRO,  I found the ultimate solution to my problem - Brush Box  I saw him first on the pictures of many international events. But I could not find a store where Ican buy a "marvel".

W czasie przeglądania oferty sklepu internetowego PK-PRO, znalazłem ostateczne rozwiązanie mojego problemu - Brush Box. Widziałem go już prędzej na zdjęciach z wielu zagranicznych imprez. Nie mogłem jednak znaleźć sklepu, w którym można kupić to "cudo".

Box made ​​of a nice and light wood. I do not know name of this timber, but the whole thing weighs 0.40 kg.
Pudełko wykonane jest z ładnego i lekkiego drewna. Nie wiem jaki to gatunek, ale całość waży 0,40kg.Measures: Inside: 24x8,5x4,8cm Outside: 25x9,5x5,2cm
Wymiary: Wewnętrzne: 24x8,5x4,8cm Zewnętrzne: 25x9,5x5,2cm


Brush Box ((PK-PRO)

Box has a very solid and sturdy closure. If we have them hidden, eg in a backpack, there is not possibility to be opened in transport.

Pudełko ma bardzo solidne i mocne zamknięcie. Jeśli będziemy mieli je schowane np.: w plecaku, to raczej nie ma możliwości, żeby otworzyło się w transporcie.

Brush Box ((PK-PRO)

In other side, there are two equally solid hinges. They allow the opening of the box so that the lid was set at 90 degrees vertically. It will be shown in the following pictures.

Z drugiej strony pudełka, są dwa, równie solidne zawiasy. Umożliwiają one otwarcie pudełka tak, by pokrywa była ustawiona pod kątem 90 stopni w pionie. Będzie to widoczne na kolejnych zdjęciach.

Brush Box ((PK-PRO)

Part of the upper cover has two small extra hinge. On the following pictures you will see what is their job.
Część górnej pokrywy ma dwa małe, dodatkowe zawiasy. Na kolejnych zdjęciach zobaczycie jakie jest ich zadanie.

Brush Box ((PK-PRO)

Let's open the box and see how it looks inside:
Otwórzmy pudełko i zobaczmy jak wygląda jego wnętrze:

Brush Box ((PK-PRO)
Brush Box ((PK-PRO)

At the bottom is a lot of room for brushes and tools that we can put "bulk". At the top of the cover we have a place on seven, the most valuable brushes. Holes are for brushes of various sizes.

W dolnej części jest sporo miejsca na pędzle i narzędzia, które możemy wrzucić "luzem". W górnej pokrywie mamy miejsce na siedem, najcenniejszych pędzli. Otwory na pędzle są różnej wielkości.

Brush Box ((PK-PRO)
Brush Box ((PK-PRO)

As I wrote earlier, part of the upper lid is hinged.
Tak jak pisałem wcześniej, część górnej pokrywy jest odchylana.

Brush Box ((PK-PRO)
Brush Box ((PK-PRO)
Brush Box ((PK-PRO)

Sticky in the top spot sponge. pressed brushes after closeing the bix. This makes it impossible to move them during transport. Simple and clever solution.

Przyklejona w górnym miejscu gąbka, dociska pędzle po zamknięciu pudełka. Uniemożliwia to poruszanie się ich w czasie transportu. Proste i sprytne rozwiązanie.

Brush Box ((PK-PRO)
Brush Box ((PK-PRO)
Brush Box ((PK-PRO)

Space in the bottom of the box is really a lot. Below is a picture of, a few tools, throwed in to the box. It fits them there much more, which I'll show you in a moment.

Miejsca w dolnej części pudełka jest naprawdę dużo. Poniżej zdjęcie z wrzuconymi na szybko, kilkoma narzędziami. Zmieści się ich tam jednak znacznie więcej, co za chwilę Wam pokażę.

Brush Box ((PK-PRO)

"Baptism of Fire", Brush Box went on my last painting workshop. Proven to be very good.
Chrzest bojowy, Brush Box przeszedł na moich ostatnich warsztatach. Sprawdził się bardzo dobrze.Finally, I can safely transport your tools and brushes. Brush Box serves me well to store tools in my home. It's a secret hiding place in front of my 3 year old daughter and cat.

Wreszcie mogę bezpiecznie transportować swoje narzędzia i pędzle. Brush Box służy mi również do przechowywania narzędzi w domu. Stanowi skrytkę przed moją 3 letnią córką i kotem.You can buy Brush Box in PK-PRO shop.
Brush Box możecie zakupić w sklepie PK-PRO.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.