C/A Applicator | Coloured Dust

Saturday, January 16, 2016

C/A Applicator


Some time ago in a series of articles about the tools I've mentioned about homemade "instrument". I use it mainly for precise input of Superglue drops. Some time ago I bought in the the PK-PRO store FLEX-I-FILE "A/C Applicator".

Jakiś czas temu w cyklu artykułów o narzędziach wspominałem o  samodzielnie wykonanym "przyrządzie". Używam go głównie do precyzyjnego wprowadzania kropli kleju typu Superglue. Jakiś czas czemu zakupiłem w sklepie PK-PRO "A/C Applicator" firmy FLEX-I-FILE.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toBelow are some photos of my homemade applicator. The old brush was stripped of his hair. I've made small hole and put a pin in it by adding superglue.

Poniżej kilka zdjęć mojego aplikatora domowej produkcji. Stary pędzel został pozbawiony włosia. Nawierciłem niewielki otwór. Umieściłem w nim szpilkę dodając klej superglue.


Below, a new, more elegant cyanoacrylate adhesive applicator. The tool looks very solid. The handle is made of aluminum.

Poniżej, nowy, bardziej elegancki aplikator kleju cyjanoakrylowego. Narzędzie wygląda na bardzo solidne. Rączka wykonana jest z aluminium.


The C/A Applicator Tool is a unique tool for applying Cyanoacrylate Cement in a special and unique way. Hold the C/A Applicator in one hand, and dip the tip into a small puddle of C/A Cement. The C/A Applicator will pick up a small amount of C/A Cement and apply it where you want it! You can wipe off the tip with a paper towel or piece of cloth. A small amount of acetone will also help. If the C/A Applicator becomes clogged or has a build-up at the tip, a small hobby knife will remove it.

C/A Aplikator Tool jest unikalnym narzędziem do nakładania kleju cyjanoakrylowego (superglue)  w szczególny i niepowtarzalny sposób. Przytrzymaj aplikator w jednej ręcei zamocz go w kleju. Aplikator pobierze niewielką ilość kleju. Możesz go teraz zaaplikować dokładnie tam gdzie chcesz. Końcówkę można wytrzeć ręcznikiem papierowym lub szmatką. Niewielka ilość acetonu również może być pomocna. Jeśli na końcówce aplikatora nagromadzi się zaschnięty klej to można łatwo usunąć go nożem.A comparison of the two tools. As you can see "C/A Applicator" not only looks better :) It's tip has a completely different shape. This shape allows you to take a much smaller drop of glue. But it also requires a different use.

Porównanie obydwu narzędzi. Jak widzicie "C/A Applicator" nie tylko wyróżnia się lepszym wykonaniem :) Jego końcówka ma zupełnie inny kształt. Kształt ten pozwala na "pobranie" znacznie mniejszej kropli kleju. Wymaga on jednak również innego sposobu użytkowania.


I decided to create a short and simple video to show you the difference and how to use both tools. Be compassionate and not nominate this production to the "Golden Raspberry Award" :)

Postanowiłem zmontować krótki i prosty film aby pokazać Wam różnicę i sposób użycia obydwu narzędzi. Bądźcie wyrozumiali i nie nominujcie tej produkcji do "Złotych Malin :)Do you use such tools?
Używacie tego typu narzędzi?


Have fun painting,
ARBAL