From the workshop... #24 | Coloured Dust

Friday, May 20, 2016

From the workshop... #24


I must admit that in recent weeks I spend very little time with my hobby. One could even call it crisis... But something is happening in my workshop ...

Nie ukrywam, że w ostatnich tygodniach bardzo mało czasu poświęcam na hobby. Nazwał bym to nawet kryzysem... Coś jednak dzieje się w moim warsztacie...A week ago I updated my gallery at CoolMiniOrNot and what a surprise. Three of my old work in the "Top last 7 days". Thx for voting!

Tydzień temu zaktualizowałem moja galerię na CoolMiniOrNot i co za niespodzianka. Trzy z moich starych prac znalazły się w "Top last 7 days". Dziękuję za głosy!


Among other projects, I'm slowly working on a Shieldmaiden bust. It's a real challenge. I've already repainted here face twice :)

Pomiędzy innymi projektami bardzo powoli pracuję nad popiersiem Shieldmaiden. To prawdziwe wyzwanie. Już dwa razy przemalowywałem twarz :)


I also lead a number of private trainings :)
Prowadzę również liczne, prywatne szkolenia :)


My main project at the moment is a small diorama with two figures from Nuts Planet. There is a lot of work to do. Now I'm focusing on finishing scenic base. I plan to post an extensive SBS from the process of creating it on my blog. I hope that you will be interested.

Mój główny projekt w tej chwili to niewielka diorama z dwoma figurkami od Nuts Planet. Pracy jest przyniej jednak bardzo dużo. Aktualnie skupiam się na skończeniu podstawki. Planuję zamieścić obszerny SBS z procesu jej tworzenia na moim blogu. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje.


At the end of this post I will show you photo of I received from a reader of my blog. He became the next happy owner of Velleman lamp. Is this small corner of the hobbyist is not pretty? 

Na koniec zdjęcie warsztatu jakie otrzyzmałem od jednego z czytelników mojego bloga. Stał się on kolenym szczęśliwym posiadaczem lampki Velleman. Czyż ten mały zakątek hobbysty nie jest śliczny? 


If your lamps Velleman still work and you are still satisfied with them? If you want you can send me a photos of your workplace to coloureddust(at)gmail(dot)com. I will publish them on my blog.

A czy wasze lampki Velleman nadal działają i jesteście z nich ciągle zadowoleni? Jeśli chcecie podeślijcie mi zdjęcia swoich miejsc pracy na ten email coloureddust(at)gmail(dot)com. Opublikuje je na moim blogu.Have fun painting,
ARBAL