Scale Model Handbook 15 | Coloured Dust

Thursday, September 29, 2016

Scale Model Handbook 15


More than a month ago I presented to you, "Scale Model Handbook 16". In this review we look at the next publication of MrBLACK PUBLICATIONS - "Scale Model Handbook 15".

Ponad miesiąc temu zaprezentowałem Wam "Scale Model Handbook 16". W tej recenzji przyjrzymy się kolejnej publikacji od MrBLACK PUBLICATIONS - "Scale Model Handbook 15".


The book is printed on high quality paper. The cover is matte and feels nice under the fingers. The whole book is glued and additionally sewn.

Książka wydrukowana jest na wysokiej jakości papierze. Okładka jest matowa i bardzo przyjemna w dotyku. Całość jest klejona i dodatkowo zszyta.

Scale Model Handbook 15
Scale Model Handbook 15

In the release 15 we can find 7 articles on 50 pages. According to the publication policy, the subject s are different. You will find here "step by step" articles about painting miniatures in scale 54mm, 75mm. Busts in the scale of 1:9 and 1:12. Besides painting also we get descriptions of sculpting, conversions and preparation of scenic bases.

W wydaniu 15 znajdziemy 7 artykułów mieszczących się na 50 stronach. Zgodnie z założeniami wydawnictwa, tematyka jest zróżnicowana. Znajdziemy tutaj opisy malowania figurek w skali 54mm, 75mm, 200mm. Popiersia w skali 1:9 i 1:10. Poza malowaniem dostajemy również opisy rzeźbienia, konwersji i przygotowania podstawek scenicznych.

Scale Model Handbook 15

At the beginning of each article, there is list of used paints and toolsby the author.
Na początku każdego artykułu, wymienione są dokładnie użyte przez autora farby i narzędzie.Michael Wittmann - Tiger Ace in Normandy

The first article is written by the well-known and respected painter Man Jin Kim. At ten pages you will find an accurate description of painting busts in scale of 1:9. We can see how to paint face and uniform.

Pierwszy artykuł jest autorstwa znanego i cenionego malarza Man Jin Kim. Na dziesięciu stronach znajdziemy dokładny opis malowania popiersia w skali 1:9. Zaprezentowane jest malowanie twarzy oraz munduru.
Captain, the Queens Own Cameron Highlanders at Tel El Kebir 1882


The next six pages is a description of painting figurine in 54mm scale from Tommy's War. We will learn how to paint red uniform and tartan. We see also how to make a simple scenic base.

Kolejne sześć stron to opis malowania figurki w skali 54mm firmy Tommy's War. Dowiemy się jak pomalować czerwony mundur oraz szkocką kratę. Zobaczymy równiez jak zrobić prosta podstawkę sceniczną.
Pretorian Guard 1st Century BC

This time a short, four-page description of the painting large figures in the scale of 1:9 (200mm) from the Pegaso Models.

Tym razem krótki, cztero stronicowy opis malowania dużej figurki w skali 1:9 (200mm) od Pegaso Models.
Private, 1st Battalion Gordon Highlanders, Le Cateau 1914

A two-page list of the paints used to paint 54mm figurine from Tommy's War.
Dwustronicowy wykaz farb uzytych do pomalowania 54mm figurki od Tommy's War.Bear Clan Iroquois

The next four pages are about painting bust in 1:12 scale. Article written by Sergey Popovichenko focuses on how to paint the Native American Bronze Skin with Battle Paint.

Kolejne cztery strony to malowanie popiersia w skali 1:12. Artykuł napisany przez Sergey Popovichenko skupia sie na sposobie pomalowania brazowej skóry indianina wraz z wojennymi malunkami na twarzy.Pietro Balloni's Masterpieces

The next 12 pages contains an interview with the famous painter Pietro Balloni and pictures of his incredible work.
Kolejne 12 stron zawiera wywiad ze znanym malarzem Pietro Balloni oraz zdjęcia jego niesamowitych prac.
Rhino!

Last 7 pages of this publication is the first part of the article about the creation of small vignette with Marvel comics characters. Arsies describes in detail the conversion of the models and the creation of the base. The painting process is described in the next issue - Scale Model Handbook 16.

Ostatnie 7 stron tej publikacji to pierwsza część artykułu o powstaniu malej winiety z postaciami komiksów Marvel'a. Arsies opisuje szczegółowo konwersję modeli oraz tworzenie podstawki. Proces malowania opisany został w kolejnym numerze wydawnicta - Scale Model Handbook 16.

SUMMARY
PODSUMOWANIE

Scale Model Handbook 15 is a 50 pages of valuable advises, comments and secrets of painting. We get material from the top shelf. Articles written by well-known and respected artists. High quality photos supplementary text. Way to publish a book, paper and editing is also at a high level. It's probably the best printed publication about painting miniatures with which to that time I had contact. I recommend you read the books of MrBLACK PUBLICATIONS.


Scale Model Handbook 15 to 50 stron cennych porad, uwag i tajników malarskich. Otrzymujemy materiał z najwyższej półki. Artykuły napisane przez znanych i cenionych artystów. Wysokiej jakości zdjęcia uzupełniające tekst.. Sposób wydania książki, jakość papieru i edycja również jest na wysokim poziomie. To chyba najlepsze drukowane wydawnictwo w tematyce malowania figurek z jakim do tej chwili miałem styczność. Polecam Wam zapoznanie się z książkami od MrBLACK PUBLICATIONS.


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak