INBOX067 - Akito (Neko Galaxy) | Coloured Dust

Friday, December 30, 2016

INBOX067 - Akito (Neko Galaxy)


In the last review in 2016 I'll show you the first bust produced by Neko Galaxy. This is SF bust in 1:10. The bust was sculpted using 3D computer software.

W ostatniej recenzji roku 2016 pokażę Wam pierwsze popiersie wyprodukowane przez Neko Galaxy. Jest to popiersie SF w skali 1:10. Popiersie to zostało wyrzeźbione  przy użyciu oprogramowania 3D.

The bust is packed in a large cardboard box. We will find concept graphics with Akito on the box.
Popiersie zapakowane jest w duży kartonik. Znajdziemy na nim grafikę kocepcyjną przedstawiającą postac Akito.

Akito (Neko Galaxy)


Inside the box we find the model, protected by bubble wrap and foam pieces. Additionally, I have found there also a business card and a sticker with the Neko Galaxy logo.

W środku pudełkam znajdziemy model, zabezpieczony folią bąbelkową oraz kawałkami pianki. Dodatkowo znalazłem tam również wizytówkę oraz naklejkę z logiem Neko Galaxy.


The bust is made up of only three parts.
Popiersie składa się jedynie z trzech części.

Akito (Neko Galaxy)

Right arm.
Right arm.

Right hand requires a small correction. Visible here are mold lines.
Prawa ręka wymaga niewielkiej korekty. Widoczna jest tutaj linia podziału formy.

Right arm.

In here left hand Akito holding a sword or a rather large machete.
W lewej ręce Akito trzyma miecz, a raczej dużą maczetę.

Left arm.

Left arm.
Details of the mechanical elements on the left hand are very good quality.
Detale mechanicznych elementów na lewej ręce są bardzo dokładne.

Left arm.

Left arm.

Akito (Neko Galaxy)


On the Akito belly I've also found two places that require little adjustment.
Na brzuchu Akito znalazłem również dwa miejsca, które wymagają niewielkiej korekty.Akito (Neko Galaxy)

Akito in she's entirety. All parts fit together perfectly. Elements on the photo was connected with Blue Tack.
Tak prezentuje się Akito w całości. Wszystkie części idealnie do siebie pasują. Elementy na zdjęciu połaczyłem używając Blue Tack. 

Akito (Neko Galaxy)

Akito (Neko Galaxy)

Akito (Neko Galaxy)

Below a short video demonstration of the bust.
Poniżej krótki film prezentujący popiersie.


If you want to buy "Akito" bust, please contact directly with Neko Galaxy through email.
Jeśli chcecie zakupić popiersie "Akito" skontaktujcie się z Neko Galaxy drogą meilową.
PACKAGING: 3/5
CASTING QUALITY: 4/5
SCULPTING QUALITY: 4/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 16/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak