Adding details to figurines and busts. | Coloured Dust

Tuesday, April 4, 2017

Adding details to figurines and busts.

In one of the earlier texts I have already written about adding details to the scenic bases. This guide, however, was based on one particular project. Today I want to write a bit about ideas for adding details to figurines and busts. This is a review of my old but also unfinished projects.

W jednym z wcześniejszych tekstów pisałem już o dodawaniu detali do podstawki scenicznej. Poradnik ten był jednak oparty o jeden konkretny projekt. Dzisiaj chciałem napisać trochę o pomysłach na dodanie detali do figurek i popiersi. To taki przegląd moich starych ale i również niedokończonych jeszcze projektów.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share thisarticle to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. Postaw mi kawę na buycoffee.toOne of the ideas for adding details to a figurine or bust is to use decal or photo etched.
Jednym z pomysłów na dodanie detali do figurki lub popiersia jest użycie kalkomanii lub elementów fototrawionych.


The first example is the use of "waste" from photoetched elements. Very often, on the frame with photoetched elements, there is product name or manufacturer code. Instead of throwing them into the trash we can try to use such "waste". On the photo product from PK-PRO.

Pierwszy przykład to wykorzystanie "odpadów" z elementów fototrawionych. Bardzo często na ramce z detalami znajduje się np. wytrawiona nazwa produktu lub kod producenta. Zamiast wyrzucać je do kosza można spróbować wykorzystać takie "odpady". Na zdjęciach produkt od PK-PRO.


We can cut an interesting item with a knife or scissors. Below is an example of the manufacturer code I used as a detail on the SF bust.

Interesujący nas element możemy wyciąć nożem lub nożyczkami. Poniżej przykład kodu producenta, który użyłem jako detal na popiersiu SF.


That was the original look of the armor.
Tak wyglądał oryginalny tył pancerza.

BEFORE
I stick the plaque using a small amount of super glue.
Blaszkę przykleiłem niewielką ilością super glue.

AFTER
Then I painted the plaque.
Następnie pomalowałem blaszkę.

...AND AFTER PAINTING.
Some details we can simply paint. Below is an example of two arrows around a red dial.
Niektóre detale możemy po prostu namalować. Poniżej przykład dwóch strzałek przy czerwonym pokrętle.


Another example of adding details is the use of ready-made photo etched items. Below are the miniature letters and numbers from Secret Weapon. Available in different sizes. For gluing we use a small amount of super glue.

Kolejny przykład na dodanie detali to użycie gotowych elementów fototrawionych. Poniżej miniaturowe litery i cyfry od Secret Weapon. Dostępne są w różnej wielkości. Do przyklejenia używamy niewielkiej ilości kleju typu super glue.Once glue has dried, we can paint them.
Po wyschnięciu kleju możemy je pomalować.Decals are another easy way to enrich figures. As a former Warhammer player, I still have many decals left from 5ed. Some of them are suitable for use in fantasy figurines.

Kalkomanie to kolejny prosty sposób na wzbogacenie figurek o detale. Jako były gracz Warhammer'a pozostało mi wiele kalkomanii jeszcze z 5ed tej gry. Niektóre z nich nadają się do wykorzystania na figurkach fantasy.Vallejo Decal Fix and Decal Medium can be used to stick the decals.
Do przyklejania kalkomanii pomocne mogą być specyfiki od Vallejo.
It may also be useful a decals added to scale models in different scales. Below is a decal from the 1:72 scale model.
Przydatne mogą się również okazać kalkomanie dodawane do modeli w różnej skali. Poniżej kalkomanie od modelu w skali 1:72.


I found them useful for use on the SF bust.
Znalazłem dla nich zastosowanie na popiersiu SF.The last idea is to use real bird feathers. Working on the bust of "Anne Bonny" I used tiny feathers from a parrot.

Ostatni już pomysł to wykorzystanie prawdziwych, ptasich piór. Pracując nad popiersiem "Anne Bonny" użyłem malutkich piór z domowej hodowli papug.


I hope that these few ideas will be useful to you.
And what are your patents for adding details to figurines and busts?
Share them in the comments below this post.

Mam nadzieję, że tych kilka pomysłów przyda się Wam. 
A jakie są wasze patenty na dodanie detali do figurek i popiersi? 
Podzielcie się nimi w komentarzach pod tym postem.


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak