Juweela - SORTIMENTBOX BASE (28mm) | Coloured Dust

Wednesday, October 31, 2018

Juweela - SORTIMENTBOX BASE (28mm)

In the past, in the pages of this blog I have already described for you many sets available on the market to facilitate the creation of scenic bases and dioramas. Today I want to show you one almost universal set from Juweela.

W przeszłości na łamach tego bloga opisywałem już dla Was wiele dostępnych na rynku zestawów ułatwiających tworzenie podstawek scenicznych i dioram. Dzisiaj chcę Wam pokazać jeden prawie uniwersalny zestaw od Juweela.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

I always emphasize that to make cool scenic bases, you have to be a collector. You have to collect and put away in the drawer everything that may be useful to us to create a scenic base.

Zawsze podkreślam, że aby robić fajne podstawki sceniczne trzeba być zbieraczem. Trzeba zbierać i odkładać do szuflady wszystko co kiedyś może nam się przydać aby stworzyć podstawkę sceniczną. 


My previous reviews of sets for creating scenic bases and dioramas can be found here:
Moje poprzednie recenzje zestawów do tworzenia podstawek scenicznych i dioram znajdziecie tutaj:
Today I want to show you a cool Juweela set - SORTIMENTBOX BASE in the version for 28mm figures. Of course, nothing stands in the way of using it also on models of a different scale. The only limitation is your creativity.

Dzisiaj chcę Wam pokazać fajny zestaw od Juweela - SORTIMENTBOX BASE w wersji  dla figurek w skali 28mm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystać go również przy modelach w innej skali. Jedyne ograniczenie to Wasza kreatywność.The set of elements is packed in a solid plastic box. We can use them in our workshop to store small items. In addition, it ensures safety in transport.

Zestaw elementów zapakowany jest w solidne plastikowe pudełko. Możemy je wykorzystać w naszym warsztacie do przechowywania drobnych elementów. Dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo w transporcie.Inside the box you will find a mix of 10 different Juweela products.
W środku pudełka znajdziecie mix 10 różnych produktów firmy Juweela.


Individual products are additionally packed in plastic bags. This is not an ecological solution but the whole looks very nice and is ordered.

Poszczególne produkty są dodatkowo zapakowane w woreczki foliowe. Nie jest to ekologiczne rozwiązanie ale całość wygląda bardzo ładnie i jest uporządkowana.


Let's look more closely at what we find inside the box ...
Przyjrzyjmy się dokładniej co znajdziemy w środku pudełka...


Bricks (Cegły)
The box contains two sizes of bricks and roof tiles. All the bricks are very carefully made​​. These are not "homemade" casting plaster. Bricks are made of ceramic. These bricks are the realistic, red color. Look on the image below. They look like real bricks. The color is so realistic that with proper gluing, you can skip the painting.

W pudełku znajdziemy dwie wielkości cegieł oraz dachówki. Wszystkie cegły są bardzo dokładnie wykonane. To nie są "domowe" odlewy z gipsu. Cegły wykonane są ceramiki. Te cegły są koloru ceglastego. Spójrzcie na poniższe zdjęcie ze zbliżeniem. Wyglądają jak prawdziwe cegły. Kolor jest tak realistyczny, że przy odpowiednim sklejeniu, można by pominąć ich malowanie. 

Bricks, dark brick-red (1:32)

Bricks, dark - brick-red (1:48).

Roofing tiles flat bricks, dark brick-red (1:45).

Pavers (Kostka brukowa)
Imitation of paving  hexagonal stones on a scale 1:32. We can use it such a piece of sidewalk on the scenic base or diorama.

Imitacja hexagonalnej kostki brukowej w skali 1:32. Możemy z niej wykonać np. kawałek chodnika na podstawce scenicznej lub dioramie.

Hexagonal pavers, whole, light grey (1:32).

Walking plates (płyty chodnikowe)
Imitation of walking plates in scale 1:32 and 1:45. We can use it such a piece of sidewalk on the scenic base or diorama.

Imitacja płytek chodnikowych w skali 1:32 i 1:45. Możemy z niej wykonać np. kawałek chodnika na podstawce scenicznej lub dioramie.

Walking plates 50x50 (1:45).

Wallking plates 50x50 (1:32).


Columns (kolumny)
The middle parts of the columns are made of the same material as bricks. They can easily crumble and change into damaged elements.

Środkowe części kolumn wykonane z tego samego materiału co cegły. Można je łatwo pokruszyć i zmienić w zniszczone elementy.

Columns, middle parts (1:56).
Old rusty barrels (Stare, zardzewiałe beczki)
Metal miniatures of barrels in 1:45 scale. They are dented and rusty. Each barrel is different.
Metalowe miniaturki beczek w skali 1:45. Są powgniatane i zardzewiałe. Każda beczka jest inna.

Old drums, rusty (1:45).

Old tyres (stare opony)
Imitation of old, damaged and dirty tires. The set includes tires with different tread.
Imitacja starych, zniszczonych i brudnych opon. W zestawie znajdziemy opony o różnym bieżniku.

Old tyres (1:45).
Sandbags (Worki z piaskiem)
Brilliant and innovative product. Designed by Juweela and produced entirely by it. Tiny bags need to be soak in diluted PVA glue. Then we can freely put on our diorma, scenic base or directly on the model. Ideally imitate sandbags. Of course need to be painted.

Genialny i nowatorski produkt. Wymyślony przez firmę Juweela i całkowicie przez nią produkowany. Malutkie worki, które moczymy w rozwodnionym kleju wikolowym. Następnie możemy je dowolnie układać na naszej makiecie, podstawce czy bezpośrednio na modelu. Idealnie imitują worki z piaskiem. Oczywiście wymagają pomalowania.

Sandbags.


As already mentioned, the box is ideal for storing small items in the workshop. I personally added to it other Juweela products I had in my collection.

Jak już wspomniałem pudełko nadaje się idealnie do przechowywania drobnych elementów w warsztacie. Ja osobiście dołożyłem do niego inne produkty Juweela jakie miałem w swoich zbiorach.
SUMMARY
PODSUMOWANIE

SORTIMENTBOX BASE (28mm) from Juweela is a brilliant set of elements for creating scenic bases and dioramas. You can find 10 different products in one box. The ideal option for beginners or to enlarge the collection in your drawer with elements for the bases. All the above items to build dioramas or scenic bases, are high quality products. They are available in many good modeling shops. Through the Internet, you can purchase it for example in PK-PRO or Secret Weapon. The suggested price in October 2018 is 14.99 euros.

SORTIMENTBOX BASE (28mm) od Juweela to genialny zestaw elementów do tworzenia podstawek. W jednym pudełku znajdziecie 10 różnych produktów. Idealna opcja dla początkujących lub do powiększenia zbiorów w Waszej szufladzie z elementami do podstawek. Wszystkie przedstawione powyżej elementy do budowy makiet czy podstawek scenicznych, są wysokiej jakości produktami. Są dostępne w wielu dobrych sklepach modelarskich. Poprzez Internet, możecie je zakupić np. w PK-PRO czy Secret Weapon. Sugerowana cena w październiku 2018 to 14,99 euro.You can read another interesting review of this product on Massive Voodoo blog:
Mu #102: Juweela, Tabletop Basing Set


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak