INBOX076 - Cleopatra (NP-B034) | Coloured Dust

Thursday, November 8, 2018

INBOX076 - Cleopatra (NP-B034)


I'll show you another bust - "Cleopara" (NP-B034). The bust is manufactured in 1:12 scale and molded in a high quality resin. The bust is sculpted by Jun Sik Ahn and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie "Cleopatra" (NP-B034). Popiersie jest wykonane w skali 1:12 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Popiersie zostało wyrzeźbione przes Jun Sik Ahn i wydane przez Nuts Planet.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

[NP-B034] Cleopatra

CODE : NP-B034
SCULPTOR : Jun Sik Ahn
SCALE : 1/12
PIECE : 2
MATERIAL : Gray Resin

Photo from www.nutsplanet.com

Bust as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Myeong-Ha Hwang.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Myeong-Ha Hwang.
The box is, however, a new size. Below you will find a comparison of the size of the box for a bust in the 1:12 and 10 scale.

Pudełko jest jednak nowej wielkości. Poniżej znajdziecie porównanie wielkości pudełka dla popiersia w skali 1:12 i 10.


Inside the box we will find 2 parts protected by sponge.
W środku pudełka znajdziemy 2 części zabezpieczonych gąbką.Bust is made in 1:12 scale with high quality resin.
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy. 

Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.


Face as usual in the Nuts Planet busts is made perfect.
Twarz jak zwykle w przypadku popiersi Nuts Planet wykonana jest perfekcyjnie.

The following four pictures show only the items that need to be removed before painting. However, this is not a problem. These places will not be visible after gluing the model.


Poniższe cztery zdjęcia pokazuje jedyne elementy które musimy usunąć przed malowaniem. Nie stanowi to jednak żadnego problemu. Miejsca te nie będą widoczne po sklejeniu modelu.Summarizing, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. Bust doesn't require a lot of work to prepare them for painting (only 2 parts). In my opinion it is the ideal model for people who want to start their adventure with busts if you're not afraid of painting human skin. I would recommend :)

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Popiersie to nie wymaga również wiele pracy by przygotować je do malowania (tylko 2 części). W mojej opinii jest to idealny model dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z popiersiami jeśli tylko nie boisz się malować ludzkiej skóry. Polecam :)
PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 19/20Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak