What is a GUNPLA model kit? | Coloured Dust

Friday, February 22, 2019

What is a GUNPLA model kit?I was always interested in the "phenomenon" called GUNPLA. But I never had time to delve into this subject. Today on the blog we have guest post by Bartek - Gundam Guardian, who will tell you what is GUNPLA and show you some of his work. If you want more of this type of content on the blog, I think that Bartek can return if you leave a comment :)

Zawsze interesowało mnie "zjawisko" zwane GUNPLA. Ale nigdy nie miałam czasu zagłębić się w temat. Dzisiaj na blogu gościnny wpis Bartka - Gundam Guardian, który opowie Wam co to jest GUNPLA i pokaże kilka swoich prac. Jeśli chcecie więcej tego typu zawartości na blogu to myślę, że Bartek da się namówić jeśli pozostawicie po sobie komentarz :)


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


Humanoid giant robots is a phenomenon taking by storm fans in japan and across the world. Who of us didn’t hear about Transformers or Power Rangers. The Gundam Universe  was created thanks to an anime called Mobile Suit Gundam released in 1979 and is being expanded to this day. The word Gundam by itself is being more and more present in popculture. We can mention a cameo appearance of the first ever Gundam RX-78-2 in the movie “Ready Player One”. Also in the production there is a full live-action movie dedicated solely to the Gundam brand. I would like to invite you into the incredible world of Gundams and their plastic model kits named GUNPLA. 

Humonaidalne wielkie roboty to fenomen podbijający fanów w Japonii, który rozprzestrzenia się po świecie. Mało kto z nas nie słyszał o Transformers czy Power Rangers. Uniwersum Gundam powstało za sprawą anime Mobile Suit Gundam wydanego w 1979r i nowe serie powstają do dziś. Samo słowo Gundam coraz mocniej pojawia się w popkulturze. Choćby gościnne wystąpienie pierwszego Gundama RX-78-2 w filmie “Ready Player One”. W produkcji jest również film aktorski dedykowany tylko i wyłącznie marce Gundam. Zapraszam w niesamowity świat Gundamów oraz ich modeli zwanych GUNPLA.

What is GUNPLA?
GUNPLA is an abbreviation from Gundam Plastic Model and corresponds to a series of plastic model kits created by japanese brand BANDAI which is being produced regularly from 1980 to this day. One of the crucial features of “today’s” GUNPLA is the snap-fit technology, which eliminated the use of glue in the assembling process. The model kit is bought in runners, from which you have to cut the parts and assemble the figure.

GUNPLA to skrót od Gundam Plastic Model i oznacza on serię plastikowych figurek do składania od japońskiego producenta BANDAI, która wychodzi regularnie od 1980r do dnia dzisiejszego. Jedną z najważniejszych cech „dzisiejszych” GUNPLA, to tzw technologia „snap fit”, która całkowicie niweluję potrzebę klejenia do siebie części. Model kupujemy w tzw wypraskach, z których trzeba wyciąć części i złożyć model. In my opinion this is the most fun experience after buying the kit. The pride and self accomplishment when you look at the built product, which is flexing it’s dynamic pose is breathtaking. I didn’t mention yet the biggest advantage of GUNPLA, the model kits have a full range of motion and dynamic articulation, so that means they have great posability! What is more interesting that thanks to their humanoid origins we can pose them in natural human poses, which can drastically improve our photo sessions, even outdoor.

Jest to moim zdaniem jedno z najprzyjemniejszych czynności po zakupie modelu. Duma po złożeniu rozpiera człowieka, gdy patrzy jak własnoręcznie złożony model pręży się w dynamicznej pozie na półce. Bo nie wspomniałem jednej z najważniejszych zalet GUNPLI, modele są w pełni ruchome, a tym samym pozowalne! Z racji ich humanoidalnego kształtu, bardzo często możemy ustawiać je w naturalnych ludzkich pozach, co sprzyja robieniu niesamowitych fotografii, również w plenerze.

From the get go you must know one thing. Each Gundam is a GUNPLA, however not each GUNPLA is a Gundam. The Gundam Universe is big and vast. Certainly that itself would deserve a separate article. Keeping it short: Gundams are big humanoid mobile suits 18 to 30 meters high, which are piloted by the main protagonists of a given series. They are being accompanied by a vast selection of other Mobile Suits that aren’t Gundams. Now we can multiply the last sentence by many different universes (yes Gundam series have many universes with two common features: war stories and big robots) and several timespans. As a result we will get an overwhelming number of kits to choose from at first glance. This can become a problem for someone not accustomed with the topic  and can discourage you from taking the first step into this wonderful hobby.

Na start warto wiedzieć jedno. Każdy Gundam jest GUNPLA, jednakże nie każde GUNPLA to Gundam. Uniwersum Gundam jest niezwykle bogate i spokojnie zasługiwałoby na oddzielny artykuł. W wielkim skrócie: Gundamy to wielkie humanoidalne maszyny bojowe sięgające 18-30 metrów, pilotowane przez głównych protagonistów danej serii. Towarzyszy im cała masa innych wielkich robotów nie będących gundamami. Teraz należy to pomnożyć przez kilka uniwersów (tak seria Gundam ma wiele uniwersów, które łączą dwie główne cechy:  historia wojenna oraz wielkie roboty) oraz kilkanaście przedziałów czasowych i wyjdzie nam z tego niemała ilość dostępnych modeli. To właśnie w tym momencie dla kogoś nie obeznanego z tematem może nastąpić pierwsze odskocznia od tego wspaniałego hobby.
Categories of GUNPLA.
GUNPLA can be cataloged into two different groups:
Scale, where the most popular are: 1/144 (~13 cm), 1/100 (~18 cm), 1/60 (~30cm). Excluding those three we also have a mega size which is 1/48 and a SD scale (more below).
Second one is the grade and this is where most of the questions can pop out.

GUNPLA można skatalogować w dwie różne grupy:
Po Skali, gdzie najpopularniejsze to : 1/144 (ok 13 cm), 1/100 (ok 18 cm), 1/60 (ok 30cm),  poza nimi można jeszcze wspomnieć o tzw mega size czyli 1/48 oraz  skala SD (więcej poniżej).
Druga to serie i to właśnie tutaj może nasuwać się najwięcej pytań.


HG (High Grade) – first released in 1990. Historically there existed model kits in 1/100 scale, but now only 1/144 scale is being produced. This grade lack separation of parts. Different colour scheme of the kit is being achieved by adding stickers, which are hated by many people.

HG (High Grade) – zapoczątkowana w 1990r. Historycznie posiadała modele w skali 1/100, aktualnie jednak jest to tylko 1/144.  W serii często brak tzw. separacji części, a efekt różnych kolorów osiąga się przez znienawidzone naklejki.

HGUC (High Grade Universal Century) – 1/144 scale. First released in 1999. Universal Century refers to the main Gundam Universe in which the story from the 1979 anime takes place.

HGUC (High Grade Universal Century) – Skala 1/144. Seria zapoczątkowana w 1999r. Universal Century odnosi się do tzw. głównego uniwersum Gundam, w którym dzieje się akcja anime z 1979r.

RG (Real Grade) – 1/144 scale. First released in 2010 which was the 30th GUNPLA anniversary. Big feature of RG is considerable more parts then HG, which are more detailed and have better part separation. The idea was to get MG details in the 1/144 scale. The amount of stickers is minimal. Watermarsk are being used for decals.

RG (Real Grade) – Skala 1/144. Seria zapoczątkowana w 2010r dokładnie na 30 lecie istnienia GUNPLA, która cechuje się większą ilością części od serii HG. Założeniem było oddać detale serii MG w skali serii HG. Mamy tutaj minimalną ilość naklejek dzięki separacji części. Kalkomanie dodawane są do zestawu jako detale. 

MG (Master Grade) – 1/100 scale. First released in 1995. The main feature is an incredible attention to details. Each model has opening cockpit with an in scale pilot figure (pictures below). The kits sometimes have even dedicated places for LED lights. Stickers are almost nonexistent. In some kits watermarks are being included. If not they can be bought separately.

MG (Master Grade) – Skala 1/100. Seria zapoczątkowana w 1995r. Cechuje się niezwykłą dbałością o szczegóły. Każdy model zawiera otwieralny kokpit i figurkę pilota. Modele czasem posiadają dedykowane miejsca na diody LED. Ilość naklejek jest znikoma. Często w zestawie dodawane są kalkomanie. Jeśli ich nie ma, istnieje opcja dokupienia ich oddzielnie.RE/100 (Reborn One Hundred) – 1/100 scale. First released in 2014. In RE/100 you can find models, too complicated, too obscure or just too expensive to fit in the MG. The amount of details is also smaller compared to MG.

RE/100 (Reborn One Hundred) – Skala 1/100. Seria zapoczątkowana w 2014 r. Zawiera ona projekty nazwijmy to dziwne, niszowe, przesadnie skomplikowane, których wydanie byłyby zbyt kosztowne dla serii MG. Ilość detali jest mniejsza w porównanie do MG.

PG (Perfect Grade) – 1/60 scale. First released in 1998. Main features are, good plastic quality and a big amount of parts. The kits have even dedicated LED part kits, which add an incredible amount of detail. You can say that PG is like the ultimate boss of GUNPLA which gives entertainment not for hours but whole days.

PG (Perfect Grade) – Skala 1/60. Seria zapoczątkowana w 1998r. Cechuje się bardzo dużą ilością części, jakości plastiku jak i poziomem skomplikowania. Modele zawierają opcjonalne zestawy ledów, które dodają jeszcze więcej detali. Można rzec, że PG to taki boss ostateczny GUNPLA dający rozrywki nie na godziny, ale całe dnie.

SD (Super Deformed) – this is the name of a very popular way of presenting popculture, game and anime individuals in Japan. The idea is to make the head comically big and the body small. What we get is an out of proportion character who in most cases should look sweet or as japanese people say kawaii. SD have small amount of parts and unfortunately  is rich with big stickers which is by far it's biggest flaw.

SD (Super Deformed) – Jest to nazwa serii bardzo popularnej odmiany przedstawiania bohaterów popkultury, gier oraz anime w Japonii, która polega na powiększeniu głowy i zmniejszeniu ciała. Wynikiem tego otrzymujemy karykaturę postaci, która bardzo często ma po prostu wyglądać słodko. Seria posiada małą ilość części i jest niestety bogata w naklejki co jest chyba jej największą wadą.Which kit should I buy first? 

Okay we got through the fundamental theory, but you still have no idea which kit should be your first? In my opinion you should just follow your own aesthetics. I mentioned already that the Gundam Universe is vast and every one will find a mobile suit design that suits your own artistic taste. When you find that design, there is a big chance that it will be available in mentioned above different scales and grades. Personally I find that the 1/100 scale and the Master Grade to be the best because of the overall details, size and articulation, especially if you decide to do something more with your assembled figure. From my experience MG kits released after year 2010 are superb in plastic quality and engineering solutions used are top notch.

Przebrnęliśmy przez wstęp teoretyczny, ale nadal nie masz pojęcia co kupić? Osobiście na początku kierowałbym się własną estetyką. Jak już wspomniałem uniwersum Gundama jest ogromne i każdy znajdzie tam projekt wielkiego robota, który będzie odpowiadał własnemu gustowi estetycznemu. Gdy już taki model znajdziemy, to jest bardzo duża szansa, że będzie on dostępny w kilku wyżej wspomnianych seriach. Osobiście cenię sobie skalę 1/100 oraz serię MG za świetną ilość detali, zwłaszcza jeżeli po złożeniu figurki planujemy dalej coś z nią robić. Z własnych doświadczeń mogę polecić modele wydane po 2010r. Jakość plastiku i rozwiązania inżynierskie oraz separacja kolorów są na bardzo wysokim poziomie.


I assembled the kit and what comes after?
This is where the great adventure truly begins. I also asked myself the same question after assembling my first kit - what comes after? What struck me at first glance, was the big difference between the version from the box named OOB (Out Of Box) and the pictures in the manual or the box itself. Although the manufacturer warns us about the fact, that the promotional pictures are initially painted and may differ from what we are getting I still felt a little disappointed. The figure had a toyish-like look.

To właśnie tutaj rozpoczyna się moim zdaniem prawdziwa przygoda. Sam sobie zadałem to pytanie, po złożeniu pierwszego modelu - i co dalej? Pierwsze co mnie uderzyło to spora różnica pomiędzy wersją z pudełka zwanej zwyczajowo OOB (Out Of Box), a zdjęciami promocyjnymi modelu, które widziałem w instrukcji oraz na pudełku. Producent owszem ostrzega, że model ze zdjęć jest wstępnie pomalowany i różni się od tego prosto z pudełka, jednakże nie uchroniło mnie to przed byciem lekko zawiedzionym. Figurka wyglądała po prostu “zabawkowo”. 


OOB vs painted
Wersja "z pudełka" vs wersja pomalowana.

Some do not mind the toyish-look however my eyes from the get go saw something more in the kit, a hidden potential. In spite of looking at an OOB kit, in my head it was already fully painted and detailed. This is how my adventure started both in modelling and painting, which later transformed into passion on many levels. I started to embrace photography because I wanted to present my finished models in the most attractive form possible. Another branch of art in which I positively sunked is stop motion animation.

Niektórych "zabawkowość" nie razi, jednakże moje oczy widziały coś więcej, ukryty potencjał. Mimo, że patrzyłem na goły model to w mojej głowie był już w pełni pomalowany i detalowany. Tak zaczęła się moja przygoda nie tylko z modelarstwem ale i malowaniem, która przerodziła się  w pasję na wielu płaszczyznach. Zacząłem interesować się fotografią, ponieważ chciałem przedstawić moje modele w najatrakcyjniejszej formie jakiej tylko można. Kolejną dziedziną sztuki, w którą wdepnąłem jest animacja poklatkowa. 


Maybe the gallery presented below will inspire you to make the first step in the wonderful world of GUNPLA. I would like to thank you very much with a little stop motion animation for the time used to read my article. I hope it wasn’t wasted. Cheers and best regards.

Może poniższa galeria zainspiruje was do zrobienia pierwszego kroku we wspaniały świat GUNPLA. Chciałbym wam serdecznie podziękować mała animacją poklatkową za czas poświęcony na przeczytanie tego artykułu. Mam nadzieje, że nie był zmarnowany. Pozdrawiam serdecznie. 
Bartłomiej"GUNDAM GUARDIAN" Kruszewski