Juweela - Bases 32mm Tabletop | Coloured Dust

Thursday, April 25, 2019

Juweela - Bases 32mm Tabletop


Today, something for players. Round bases with a diameter of 32mm from Juweela. However, these are unique bases because they are made of plaster. Let's take a closer look at the two sets.

Dzisiaj cos dla graczy. Okrągłe podstawki o średnicy 32mm od Juweela. Są to jednak wyjątkowe podstawki bo wykonane z gipsu. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm zestawom.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to

 
The first thing that aroused my surprise and fears is the material from which gamers bases are made - plaster. I do not know exactly what kind of plaster it is and what is its strength, but I asked the producer. The answer should be enough and convince you too.

Pierwsze co wzbudziło moje zdziwienie i obawy to materiał z jakiego wykonane są podstawki dla graczy - gips. Nie wiem dokładnie jaki to gips i jaka jest jego wytrzymałość ale zapytałem o to producenta. Odpowiedź powinna wystarczyć i przekonać również Was.ARBALIt's little strange to use ceramic/gypsum bases in game play. I am worried about their endurance during playing. Hitting the base with a base or fall ... but the quality is VERY GOOD maybe better then resin bases...

JuweelaWe loves this material, because modeler can do everything he would like to do - cutting, crushing, painting is very simple without any prework. You are right, breaking is a problem with plaster material. For bases we don´t use normal plaster - we found a new recipe to make base much more stable - falling from table should be no problem. So we have properties of plaster material without the main disadvantage of fast breaking...Let's take a closer look at the two sets of stands I own. Why do I use a set wording? You'll see.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej dwóm zestawom podstawek jakie posiadam. Dlaczego używam sformułowania zestaw? Zaraz się przekonacie.The product is packed in a standard box for Juweela. The packaging is aesthetic, and all elements inside are well protected. The only thing I do not like is too much plastic. Take care of our planet!

Produkt zapakowany jest w standardowe dla Juweela plastikowe pudełko. Opakowanie jest estetyczne, a wszystkie elementy w środku dobrze zabezpieczone. Jedyne co mi się nie podoba to zbyt duża ilość plastiku. Dbajmy o naszą planetę!Now you see why I talked about sets. In the box, apart from 5 bases, we can also find additional elements to modify them. In this case, these are tiles, bricks and railway sleepers. All made of a special type of plaster. In my opinion, this is a great idea. There are a lot of additional elements and you can successfully use them for other projects.

Teraz widzicie czemu mówiłem o zestawach.  W pudełku poza 5 podstawkami znajdziemy również dodatkowe elementy do ich modyfikacji. W tym przypadku są to płytki, cegiełki i podkłady kolejowe. Wszystkie wykonane ze specjalnego rodzaju gipsu. Moim zdaniem jest to świetny pomysł. Dodatkowych elementów jest naprawdę dużo także z powodzeniem można wykorzystać je do innych projektów.
Now let's look closely at the bases.
A teraz spójrzmy z bliska na podstawki.


The bottom of each stand is additionally secured with a paper with the manufacturer's logo printed on it.
Spód  każdej podstawki zabezpieczony jest dodatkowo papierem z nadrukowanym logo producenta.
The quality of the cast and details is really impressive. Honestly, I do not know if it is not better than on resin bases. It really does make a positive impression.

Jakość odlewu i detali jest naprawdę imponująca. Szczerze mówiąc nie wiem czy nie lepsza niż w przypadku podstawek wykonanych z żywicy. Naprawdę robi to pozytywne wrażenie.Below you can find the photos of the second set I have. It also consists of 5 bases and additional elements for conversion or use for other projects.

Poniżej zdjęcia drugiego z zestawów jaki posiadam. Składa się on tak samo z 5 podstawek i dodatkowych elementów do konwersji lub wykorzystania do innych projektów.SUMMARY
PODSUMOWANIE

Juweela bases, made of a special gypsum mixture, are an interesting alternative to very popular resin bases on the market. They are characterized by very good quality and details. They are something more than just bases because the sets contain additional elements that enable their conversion. The only thing that may raise concerns is their endurance on the "battlefield".

Podstawki firmy Juweela wykonane ze specjalnej mieszanki gipsu są ciekawą alternatywą dla bardzo popularnych na rynku podstawek żywicznych. Cechują się bardzo dobra jakością wykonania i detalami. Są czymś więcej niż tylko podstawkami bowiem zestawy zawierają dodatkowe elementy umożliwiające ich konwersję. Jedyne co może budzić obawy to ich wytrzymałość na "polu walki". 


And what do you think about this solution? Do you already have such bases and can share your experience with the readers of this blog? Leave a comment below.

A co Wy sądzicie o takim rozwiązaniu? Posiadacie już może takie podstawki i możecie podzielić się doświadczeniem z czytelnikami tego bloga? Pozostawcie komentarz poniżej.On my blog you will also find other reviews of Juweela's products:
Na moim blogu znajdziecie również inne recenzje produktów firmy Juweela:Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak