Let there be light! On inexpensive and good lighting - PART 2 | Coloured Dust

Thursday, June 1, 2023

Let there be light! On inexpensive and good lighting - PART 2


Time for another point of this discussion: the ergonomics of work.
Czas na kolejny punkt dyskusji, czyli ergonomię pracy.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


This is a second part of the guest post by Auriga. Read part one first:
To jest druga część gościnnego postu napisanego przez Auriga. Przeczytaj najpierw część pierszą:

Let there be light! On inexpensive and good lighting - PART 1

Tertial - IKEA desk lamp

It would be great for our lightbulbs to be installed in a useful housing. In my opinion, the most useful lamp, for reasons I'm going to disclose later, is the Terial lamp from IKEA (or a similar one, however the last part of this article will focus specifically on Tertial lamps). Before I describe its advantages, let's move on with our small project.

We now have two Tertial lamps with two good bulbs installed. We're at 90%.


Dobrze by było, by nasze żarówki znajdowały się w jakimś użytecznym opakowaniu. Moim zdaniem najbardziej użyteczną lampą, z powodów które później opiszę, jest ikeowska lampa Tertial (lub coś w bardzo podobnym stylu, chociaż dalsza część tego materiału zakłada użycie konkretnie dwóch Tertiali). Zanim jednak opiszę jej zalety, przejdźmy o krok dalej z naszym projektem.

Mamy zatem dwie dobre żarówki w dwóch Tertialach, a budżet nasz opiewa na około 140-150zł. Procentowo dobiliśmy do 90%.

TERTIAL - IKEA desk lamp
(photo from www.ikea.com)


LAMP ARRANGEMENT

We're left with 10%. This being said, let's focus on lamp arrangement.

Tertials give us the ability to bend them closer to one another, and also further away, if you want. As far as the distance between them is concerned, you have a lot of liberty in choosing your preferred one. Mine are 140cm away from one another, measuring from the mount plate, and this is optimal for me. All that matters here is that they illuminate your work from opposing sides.

Zostało nam 10%, zatem czas na parę słów o ułożeniu lamp względem siebie.

Tertiale dają nam tę możliwość, że możemy je przybliżać albo oddalać, więc jeśli chodzi o odległość między nimi, to tutaj panuje względna wolność. Moje są w odległości 140cm od siebie, licząc dystans między ich podstawkami i jest to dla mnie odległość optymalna. Jedyną ważną rzeczą jest, by lampy oświetlały naszą pracę z przeciwnych stron.

Lamp Arrangement.


MAGNETS

We're finally at 100%

But we can go beyond that!

Tertial lamps have several interesting properties. First of all, they're made of steel, which makes them ferromagnetic. You can attach some tidbits to them with magnets. I have some small metal bowls attached, that I use for mixing oil washes, among other things.

Second, you can modify these lamps to a certain extent to further improve them. And, what's most important, it won't cost you an arm and a leg!

Jest, mamy 100%.

Ale możemy pójść dalej!

Tertiale mają kilka bardzo cennych własności. Po pierwsze - są zrobione ze stali, przez co stanowią darmowe miejsce do przechowywania niewielkich metalowych przedmiotów. U mnie wiszą przyczepione magnesami miseczki, których używam np. do robienia olejnych washy.

Po drugie - można te lampy w pewnym stopniu - a co najważniejsze - łatwo zmodyfikować, żeby jeszcze bardziej poprawić wygodę ich używania.

Small metal bowls attached to lamp.MODIFICATION

My lamps are modified in 4 ways. These are (in order of difficulty):1. Replacing bolts

2. Repositioning the switch
3. Adding a diffuser
4. Replacing corner brackets

Moje lampy są zmodyfikowane na cztery sposoby. W kolejności trudności wykonania są to:

1. Wymiana śrub
2. Przeniesienie włącznika
3. Dodanie dyfuzora
4. Wymiana przegubów (najlepiej wymienić razem ze śrubami)Point number 1: replacing bolts

Point number 1 - the easiest one (albeit a bit fiddly) is replacing all bolts in the lamp. Note that it's best to replace them along with installing new corner brackets, but only if you know you want to have them.

One Tertial needs 8 bolts. You will need M4 wing bolts (note: wing bolts, not wing nuts). Their length matters, especially when you want to replace brackets (now or later). I'd suggest to buy at least 25mm long bolts. If you want to be extra careful - 30mm. Buy M4 locknuts alongside. One optional (however highly recommended, and necessary when replacing brackets) step are washers. I suggest 9mm washers that will allow M4 bolts.

The replacement itself is as simple as it gets. First of all, detemine which way will the bolts go, depending on where the lamp is and which your dominant hand is.  Then just undo the old bolt and install a new one. With original parts, washers aren't required, but recommended. Just install a washer between any two elements. Worst case, you might need tweezers to position some washers.

This mod has two advantages. First of all, it will allow you to use your fingers to tighten the nut (though you will still need a wrench to grab the nut). Second, a locknut will make sure the connection is nice and tight for a long time.

You might be tempted to use both wing bolts and wing nuts. That was my first idea but I opted against it. If you replace locknuts with wing nuts, you won't need tools to tighten them. On the other hands, all the joints will start sagging a lot faster. I'd rather tighten the bolt "once and for all", but the decision is ultimately yours.

Punkt pierwszy i najłatwiejszy (chociaż trochę gimnastyki z nim jest) to wymiana śrub. Dodam ponownie, że najoptymalniej jest wymienić je razem z przegubami, jeśli już zdecydujecie się na ich wymianę.

Na jeden Tertial potrzeba 8 śrub. Są to śruby motylkowe (zaznaczę jeszcze raz: śruby motylkowe, nie nakrętki) M4. Długość tutaj ma znaczenie, tym bardziej jeśli w grę wchodzi wymiana przegubów. Sugeruję bezpieczną długość 25mm. Dla pewności - 30mm. Do tego nakrętki z zabezpieczeniem M4. Krokiem opcjonalnym (ale niedrogim i bardzo wskazanym, a wręcz niezbędnym przy wymianie przegubów) są przekładki. Sugeruję przekładki o średnicy całkowitej 9mm, i średnicy otworu 4mm (moje mają jakieś 4,1mm, akurat pod śruby M4).

Sama wymiana śrub jest prosta jak budowa czołgu T-55. Najpierw, zależnie od tego która lampa jest gdzie i która ręka jest dominująca, zdecydujcie czy chcecie mieć motylek z lewej, czy z prawej. Potem wystarczy odkręcić starą śrubę i założyć nową. Przy metalowych częściach stosowanie przekładek nie jest aż tak konieczne, ale nie zaszkodzi. W tym przypadku załóżcie przekładkę pomiędzy każde dwa elementy (nakrętka, przekładka, przegub, przekładka, wspornik, itd itd.). W skrajnych przypadkach może przydać się pęseta, by przytrzymać przekładkę na swoim miejscu.

Ta modyfikacja ma dwie zalety. Przede wszystkim będziecie mogli operować palcami przy zakręcaniu śrub (chociaż nadal będzie potrzebny klucz przy zakrętce). Ponadto, dzięki zastosowaniu nakrętek z zabezpieczeniem, mocno dokręcone i usztywnione przeguby pozostaną sztywne.

Może was korcić, żeby zamiast nakrętek z zabezpieczeniem kupić nakrętki motylkowe. To był mój pierwszy pomysł, ale z niego zrezygnowałem. Z nakrętkami motylkowymi w pełni eliminujecie problem używania narzędzia przy dokręcaniu, ale dokręcać będziecie musieli częściej, bo wam lampa będzie z czasem flaczeć. Ja wolałem dokręcić raz a dobrze, ale decyzję pozostawiam wam.
 Point number 2: repositing the switch

The second point, in my opinion absolutely vital and one that will benefit you the most is repositioniong the switch. First of all - there's already a piece of cable sticking out behind the lampshade, which makes this place ideal for this kind of a mod. Then - who wants to reach out, and dive somewhere under the table and blindly search for the switch, if you can have it within easy reach?

Here's a disclaimer: if you don't know how to install electric switches, ask someone knowledgeable for help. Neither me, nor the owner of this blog take any responsibility for any health or property damages resulting from a faulty modification of such lamp. Any work with electricity and devices that use electricity should be done with caution, reason, all safety measures and full knowledge of steps you need to follow and tools you're going to be using.

This being said, here's a bit of bad news. For safety reasons I won't tell you how to install that mod. It's up to you to do it, taking the disclaimer I wrote into consideration.

Here's a photo of what it should look like:

One thing I can add is that it's quite helpful (necessary, if you want to replace brackets) is pulling the cable so that there's more of it behind the lampshade. Try and aim so that the total length of the cable sticking out, betwen where it leaves the shade and enters the rod, is about 18-20cm. You might want to use the dish soap trick here. Spread some dishsoap on the cable further down the lamp, where it leaves the lamp itself, and it will be easier for you to pull it behind the lampshade.

Punkt drugi, moim zdaniem absolutnie niezbędny i najbardziej wpływający na użyteczność lampy, to przeniesienie włącznika za klosz. Po pierwsze wystaje tam kawałek kabla, co czyni to miejsce prawie idealnie przygotowanym na tego typu modyfikację. Po drugie - komu chce się zwyczajnie sięgać za stopkę lampy i gmerać na ślepo, skoro można mieć włącznik na oczach i w zasięgu?

Tutaj małe ostrzeżenie. Jeśli nie wiecie jak montuje się włączniki w kablach - poproście kogoś o pomoc. Ani ja, ani właściciel tego bloga nie bierzemy odpowiedzialności za wszelkie szkody na zdrowiu czy mieniu wynikłe wskutek złego przerobienia lampy. Wszelkie prace z prądem i urządzeniami działającymi na prąd powinny być wykonywane z zachowaniem rozsądku, ostrożności, wszelkich zasad bezpieczeństwa i z pełną znajomością kroków, które należy wykonać oraz narzędzi, których się przy tym będzie używać.

Biorąc to pod uwagę, mam dla was złą wiadomość. Dla naszego bezpieczeństwa nie opiszę wam jak zainstalować tego typu przełącznik. To do was należy ogarnięcie tematu, uwzględniając powyższe ostrzeżenie.

W zamian zdjęcie jak to powinno wyglądać.

Dodam jedynie, że bardzo pomocne (a przy wymianie przegubów niezbędne) jest lekkie przeciągnięcie kabla, żeby za kloszem było go nieco więcej. Celujcie tak, żeby całkowita długość kabla razem z długością przełącznika, od miejsca gdzie wychodzi ze wspornika do miejsca gdzie wchodzi w klosz miała około 18-20cm. Tutaj polecam stary sposób na mydło. Posmarujcie mydłem albo innym detergentem kabel w miejscach gdzie wystaje ze wsporników, a dużo łatwiej będzie wam wyciągnąć dodatkowe parę centymetrów za kloszem.Point number 3: the diffuser.

There's something else you can do to soften the light. You can install a diffuser. It will break the shadows on the light. The same result can be achieved in many ways, and with different amounts of money. The main protagonist of this story is thin white paper that lets light through easily. I use parchment paper for my diffusers. There are many ways to attach it, however the easiest one involves magnets. Just trace the diameter of the lampshade on parchment paper, then draw a circle (about 4cm wider on each side) around that diameter. Then cut the whole thing out, and then make a dozen or so cuts into the circle, remembering to not cut into the diameter of the lampshade. Then, all you need is to bend the tabs in one direction, and attach the diffuser it to the lamp with magnets. The lamp heating up shouldn't be an issue here - LED bulbs hardly generate enough heat for anything bad to happen, but always be vigilant!

If you have other ideas how to attach paper to the lamp - go right ahead! My solution are two MDF rings with a paper circle sandwiched between them. One ring has magnets, so that I can attach and detach it at will.

Punkt trzeci, czyli dyfuzor.

Inną rzeczą, którą warto zrobić jest zmiękczenie światła dyfuzorem. Dzięki temu cienie na figurce będą jeszcze łagodniejsze. Można ten sam rezultat osiągnąć na różne sposoby i przy różnej półce cenowej. Głównym bohaterem będzie tutaj biały papier, który dobrze przepuszcza światło. Do swoich dyfuzorów używam papieru do pieczenia. Sposobów na przytwierdzenie go to klosza jest wiele, ale możemy łatwo wykorzystać to, że przyczepi się do niego magnes. Najłatwiej będzie odrysować obwód klosza na papierze, wokół tego obrysu narysować okrąg szerszy o ok. 4cm z każdej strony. Następnie wystarczy wyciąć całość i dociąć zakładki, by całość przypominała słońce. Potem wystarczy zakładki zagiąć i przymocować magnesami do klosza. Kwestia rozgrzania się lampy nie powinna być problemem - żarówki LED nie wygenerują aż tyle ciepła, by cokolwiek się stało, ale bądźcie zawsze czujni.

Jeśli chcecie to rozwiązać na inny sposób i macie na to pomysł - proszę bardzo! Moje rozwiązanie to dwa pierścienie z płyty MDF, między którymi ściśnięty jest papier. W górnym pierścieniu wklejone są magnesy, przez co mogę dyfuzor łatwo zdjąć i przytwierdzić z powrotem.

Point number 4: bracket replacement

It's time for the last point - bracket replacement. This mod is the least necessary, as it has no visible impact on your work. It only improves the mobility of the lamp (these new brackets let you bend the lamp to be straight, horizontally and vertically.

This mod needs 3d-printed elements (unless someone has a way of cutting equivalents in wood or whatnot). If you want to install this mod, it's best to do that while replacing bolts.

Here's the link to the free stl file.

Czas przejść do punktu czwartego - wymiany przegubów. Ulepszenie to jest najmniej potrzebne, bo nie wpływa w żaden wymierny sposób na komfort pracy, pozwala za to jedynie na zwiększenie mobilności ramion (można dzięki temu wygiąć lampę idealnie do poziomu i pionu).

To ulepszenie wymaga domyślnie elementów drukowanych w 3d (no chyba, że ktoś chce sobie sam wyciąć i wywiercić w płycie). Jeśli ktoś będzie miał ochotę na tę przeróbkę, to najlepiej ją wykonać przy jednoczesnej wymianie śrub.

Tutaj link do darmowych plików .stl.That's it. May your work lighten you up!
To by było na tyle. Niech wam świeci!Auriga