Wham Bam - Flexible Build System | Coloured Dust

Thursday, May 25, 2023

Wham Bam - Flexible Build System

As I'm digging deeper into the subject of 3D printing, today I will show you a modification worth considering in a resin printer.

Jako, że wgryzam się głębiej w tematykę druku 3D dzisiaj pokażę Wam modyfikację jaką warto rozważyć w drukarce żywicznej.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to
What is Wham Bam Flexible Build System?

Wham Bam is a brand that specializes in flexible build systems for 3D printers. A build system in 3D printing refers to the surface or platform on which objects are printed. Wham Bam offers magnetic, flexible build plates that provide several advantages over traditional build surfaces.

The Wham Bam build systems typically consist of a flexible magnetic base plate and a removable, flexible print surface. The magnetic base plate attaches to the printer's bed, while the flexible print surface adheres to the base plate using magnets. This setup allows for easy removal of the print surface, which can then be flexed or bent to release the printed object without damaging it.

Wham Bam to marka specjalizująca się w produkcji flexible build systems dla drukarek 3D. System budowy w druku 3D odnosi się do powierzchni lub platformy, na której drukowane są obiekty. Wham Bam oferuje magnetyczne, elastyczne platformy konstrukcyjne, które zapewniają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi powierzchniami roboczymi.

Systemy budowania Wham Bam zazwyczaj składają się z elastycznej magnetycznej podstawy i wyjmowanej, elastycznej powierzchni do drukowania. Magnetyczną płytę podstawy mocuje się do stołu drukarki, podczas gdy elastyczna powierzchnia drukowania przylega do płyty podstawy za pomocą magnesów. Ta konfiguracja pozwala na łatwe usunięcie powierzchni drukowania, którą można następnie zgiąć, wygiąć, aby uwolnić drukowany obiekt bez jego uszkodzenia.

Are the Flexible Build System compatible with my printer?

Wham Bam build systems are compatible with various 3D printers and are available in different sizes to fit different printer models. I will show you the set for my personal printer Elegoo Mars 3 Pro.  It is the buyer’s responsibility to be sure the size selected will work on your machine. Measure your bed, do not rely on build volume.

Wham Bam Build Systems są kompatybilne z różnymi drukarkami 3D i są dostępne w różnych rozmiarach, aby pasowały do różnych modeli drukarek. Pokażę Wam zestaw do mojej osobistej drukarki Elegoo Mars 3 Pro. Obowiązkiem kupującego jest upewnienie się, że wybrany rozmiar będzie działał na Twojej maszynie. Zmierz swój "build plate".


Flexible Build System for Elegoo Mars 3 Pro (150x95mm).What's in the box?

I must admit that the product is packed very solidly. There is no doubt that it will reach us without damage.
Muszę przyznać, że produkt jest zapakowany bardzo solidnie. Nie ma wątpliwości, że dotrze do nas bez uszkodzenia.
The Flexible Build System contains:
 • 1 WB Magnetic Base with 3M adhesive resistant to harsh solvents and chemicals like resin, mean green, and isopropyl alcohol
 • 1 WB Flexi Build Plate (spring steel) with a custom etched texture on both sides
 • 2 Pieces of Sandpaper (400, 220 grit)
 • Wham Bam stickers

Elastyczny system kompilacji zawiera:
 • 1 Podstawa magnetyczna WB z klejem 3M odpornym na ostre rozpuszczalniki i chemikalia, takie jak żywica czy alkohol izopropylowy
 • 1 WB Flexi Build Plate (stal sprężynowa) z niestandardową wytrawioną teksturą po obu stronach
 • kawałki papieru ściernego (400, 220)
 • Naklejki Wham Bam
The installation process.

The entire process of installing the Wham Bam system was presented in detail in the video available on YouTube. I pasted it below.

Cały proces instalacji systemu Wham Bam producent przedstawił bardzo dokładnie w filmie, który jest dostępny na YouTube. Wkleiłem go poniżej.


Despite the excellent video instructions, I will show you step by step how to assemble my kit. I will show you in detail one important step that has not been fully specified by the manufacturer that you need to think about before starting the installation.

Pomimo doskonałej instrukcji filmowej pokażę Wam jednak krok po kroku jak zamontowałem mój zestaw. Szczegółowo pokażę Wam jeden istotny krok, który nie do końca został sprecyzowany przez producenta, a o którym trzeba pomyśleć przed rozpoczęciem montażu.
Print Z limit spacer.

If you only have one 3D printer, before you start assembling the kit, print "Z limit spacer" if it's required for your printer. For my Elegoo Mars 3 Pro it is essential. The manufacturer mentions this in the manual as well as on its website:

Jeśli posiadasz tylko jedną drukarkę 3D, to zanim zaczniesz montaż zestawu, wydrukuj "Z limit spacer" jeśli jest wymagany dla Twojej drukarki. Dla mojej Elegoo Mars 3 Pro jest on niezbędny. Producent wspomina o tym w instrukcji ale również na swojej stronie internetowej:

Paper instruction.

"Since you are adding about 2.6 mm on our original kits (or 3.8 mm on our XTR kits) to the bottom of your build plate you may need to adjust your Z stop. Some build plates have enough play in the leveling screws to absorb this, but on some, you may need to physically move your Z Stop Sensor or tripper plate to account for this extra distance, each machine is different. Be sure after installing a new Z stop sensor extension to re-level your build plate! Please note, when installing a Z stop sensor extension you may also need two longer M3 x 8 screws since they may not be long enough to add the spacer."

Here you will find a list of printable Z stop sensor extensions and a list of confirmed machines that only need a re-level your build plate.

"Ponieważ dodajesz około 2,6 mm w przypadku naszych oryginalnych zestawów (lub 3,8 mm w przypadku zestawów XTR) na dole platformy roboczej, być może trzeba będzie wyregulować ogranicznik osi Z. Niektóre płyty konstrukcyjne mają wystarczający luz na śrubach poziomujących, aby to zniwelować, ale na niektórych może być konieczne fizyczne przesunięcie czujnika Z Stop lub płyty wyzwalającej, aby uwzględnić tę dodatkową odległość, każda maszyna jest inna. Pamiętaj, aby po zainstalowaniu nowego przedłużenia czujnika zatrzymania osi Z ponownie wypoziomować platformę roboczą! Należy pamiętać, że podczas instalowania przedłużenia czujnika zatrzymania osi Z mogą być również potrzebne dwie dłuższe śruby M3 x 8, ponieważ mogą one nie być wystarczająco długie, aby dodać element dystansowy"

Tutaj znajdziesz listę możliwych do wydrukowania "Z limit spacers" oraz listę potwierdzonych maszyn, które wymagają jedynie ponownego wypoziomowania platformy roboczej.You can find such a printable file for the Elegoo Mars 3 Pro printer here.
Dla drukarki Elegoo Mars 3 Pro taki plik do wydruku znajdziecie tutaj.

Z limit spacer for Elegoo Mars 3 Pro printer.
The installation process - my adventure.

Prepare the entire contents of the kit. Remove the build plate from the printer. Clean it preferably with Isopropanol 90% or more.

Przygotuj całą zawartość zestawu. Zdemontuj "build plate" z drukarki. Wyczyść ją najlepiej Izopropanolem 90% lub więcej.


Sand the build plate surfaces with 220 grit paper to remove any bumps, dirt and to open up the pores of the material.

Przeszlifuj powierzchnie "build plate" papierem o ziarnistości 220 aby usunąć wszelkie nierówności, zabrudzenia i aby otworzyć pory materiału. 


Clean several times using Isopropanol and preferably paper towels. Repeat this step until the tile is perfectly clean.
Kilkukrotnie wyczyść używając Izopropanolu i najlepiej papierowych ręczników. Powtarzaj tą czynność, aż płytka będzie idealnie czysta.


When the mounting plate is perfectly clean, prepare the magnet for sticking.
Kiedy płyta montażowa jest idealnie czysta, przygotuj magnes do przyklejenia.


Glue the magnet to the board. Do it very carefully. Follow the enclosed paper or video instructions carefully. Press down firmly and leave the whole thing for 72 hours for the glue to bind.

Przyklej magnes do płyty. Wykonaj to bardzo dokładnie. Postępuj dokładnie z załączona papierowa instrukcją albo instrukcją filmową. Mocno dociśnij i pozostaw całość na 72h aby klej związał.

Wham Bam 3M magnetic base.

Now we have one very important step left. We need to install "Z limit spacer" if it is required for our printer model. For my Elegoo Mars 3 Pro it was required. I printed it sooner before I started the whole assembly process because I only have one printer :) I warned you about it in the previous chapter.

Teraz pozostał nam jeden bardzo istotny krok. Musimy zamontować "Z limit spacer" jeśli jest wymagany dla naszego modelu drukarki. Dla mojej Elegoo Mars 3 Pro był on wymagany. Wydrukowałem go prędzej, zanim zacząłem cały proces montażu ponieważ posiadam tylko jedna drukarkę :) Ostrzegałem Was o tym w poprzednim rozdziale.

Z limit spacer mounted on Elegoo Mars 3 Pro.

Z limit spacer mounted on Elegoo Mars 3 Pro.

Now all you have to do is re-level the plate with the Wham Bam system installed and we can start printing :) And most importantly, we can remove the printout from the plate easily and quickly without using a spatula.

Teraz wystarczy już tylko ponownie wypoziomować (leveling) płytę z zamontowanym systemem Wham Bam i możemy rozpocząć drukowanie :) I co najważniejsze, możemy zdjąć wydruk z płyty łatwo i szybko bez użycia szpachelki.

Removed Flexible Build Plate with finished print.Pros and cons.

The advantages of the Wham Bam Flexible Build System include:
 1. Easy print removal: The flexible build plate is designed to bend, making it easier to remove prints without damaging them or the build plate.
 2. Compatibility: The system is designed to work with various resin printers, providing a versatile solution.
 3. Reusability: The build plate can be used multiple times, and with proper care, it can last for a significant period.
 4. Convenience: The magnetic base allows for easy removal and reattachment of the build plate, simplifying the print setup process.
Zalety elastycznego systemu budowania Wham Bam obejmują:
 1. Łatwe usuwanie wydruków: elastyczną platformę roboczą można zginać, co ułatwia usuwanie wydruków bez uszkadzania ich lub platformy roboczej.
 2. Kompatybilność: System przeznaczony jest do współpracy z różnymi drukarkami żywicznymi, zapewniając wszechstronne rozwiązanie.
 3. Wielokrotnego użytku: platforma robocza może być używana wielokrotnie, a przy odpowiedniej konserwacji może służyć przez długi czas.
 4. Wygoda: podstawa magnetyczna umożliwia łatwe zdejmowanie i ponowne zakładanie platformy roboczej, upraszczając proces konfiguracji drukowania.


However, it's important to consider a few factors before purchasing:
 1. Cost: You'll need to assess whether the benefits it offers justify the additional cost for your specific needs.
 2. Compatibility: While the system is designed to be compatible with various printers, it's essential to ensure that it is compatible with your specific model. Check for any compatibility issues or required modifications.
Jednak przed zakupem należy wziąć pod uwagę kilka czynników:
 1. Koszt: musisz ocenić, czy korzyści, które oferuje, uzasadniają dodatkowy koszt dla Twoich konkretnych potrzeb.
 2. Kompatybilność: Chociaż system został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z różnymi drukarkami, ważne jest, aby był zgodny z konkretnym modelem. Sprawdź, czy nie występują problemy ze zgodnością lub wymagane modyfikacje.Summary.

Personally, I was not convinced to install this system in my printer. However, since I started using it, I can say that it really is a very useful solution that facilitates the not-so-pleasant work with a 3D resin printer. I highly recommend.

Osobiście nie byłem przekonany do zamontowania tego systemu w swojej drukarce. Od kąd jednak zacząłem go używać mogę stwierdzić, że naprawde jest to bardzo użyteczne rozwiązanie ułatwiające i tak nie zbyt przyjemną pracę z drukarka żywiczną 3D. Szczerze polecam.BR,
Michał "ARBAL" Walczak