How to paint Warmaster? - High Elves General | Coloured Dust

Friday, June 23, 2023

How to paint Warmaster? - High Elves General


A simple guide on how to paint High Elves General 10mm model for Warmaster game.

Prosty poradnik jak pomalować figurkę High Elves General w skali 10mm do gry Warmaster.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to

The High Elves General modelspresented in this guide were created by Forest Dragon. I printed them myself on the Elegoo Mars 3 PRO printer using Elegoo Standard Resin Gray. However, I recommend you to use a more flexible resin, such as Ameralabs TGM-7, which is of excellent quality and dedicated to miniatures used in games. All my future gaming figures will be printed in Ameralabs resin because it is very resilient and the probability of the miniature breaking during the game is negligible. The tutorial below is not SPEEDPAINT.

Przedstawiony w poradniku model High Elves General zostały stworzone przez firmę Forest Dragon. Wydrukowałem go samodzielnie na drukarce Elegoo Mars 3 PRO używając żywicy Elegoo Standard Resin Grey. Zalecam Wam jednak używanie bardziej elastycznej żywicy jak np. doskonałej jakościowo i dydykowanej do figurek używanych w grach -  Ameralabs TGM-7. Wszystkie moje przyszłe figurki do grania będę drukował właśnie w żywicy Ameralabs bowiem jest ona bardzo sprężysta i prawdopodobieństwo pęknięcia figurki w czasie rozgrywki jest znikome. Poniższy poradnik to nie jest SPEEDPAINT.10mm and your eyes.
I used magnifying glasses to paint. Without this gadget, I am unable to focus my eyes on such small models. I sincerely recommend this solution not to strain your eyes but also your neck.

Do malowania użyłem okularów powiększających. Bez tego gadżetu nie jestem w stanie skupić wzroku na tak małych modelach. Szczerze polecam to rozwiązanie aby nie męczyć wzroku ale również karku.


Read more:

Base and preparation.
I also printed the base myself using free STL files.
Podstawkę również wydrukowałem sam korzystając z darmowych plików STL.


I glued a metal washer to the base to additionally increase weight of the model.
W podstawkę wkleiłem metalową podkładkę aby dodatkowo obciążyć model.I glued the figure to the base and filled the gaps using Vallejo Dark Earth 26.218 paste. I also glued some small rocks.

Przykleiłem figurkę do podstawki i wypełniłem szczeliny używając pasty Vallejo Dark Earth 26.218. Przykleiłem również kilka drobnych kamyczków.


Washed the model in soapy water and dry well. I only used brushes to paint these model. Applied a gray primer with a brush.

Umyłem model w wodzie z mydłem i dobrze wysusz. Do malowania tego modelu używałem tylko pędzli. Nałożyłem szary podkład pędzlem.Painting.
Paint the face. Don't worry if the paint comes out of the area. We'll cover it with a darker color later. Użyłem farby Vallejo 72.003 Pale Flash. Pomaluj również wszystkie białe elementy.

Pomaluj twarz. Nie przejmuj się jeśli farba wyjdzie poza obszar. Poźniej przykryjemy go ciemniejszym kolorem. I used Vallejo 72.003 Pale Flash paint. Also paint all the white parts.

Front of the model

The back side of the model

I painted the elements with the base color of my army - Vallejo 72.024 Turquoise. I also painted the coat with Vallejo 70.989 Sky Gray. I outlined all elements with black color, ultimately using the blacklining technique. This is to finally increase the contrast on the model.

Pomalowałem elementy kolorem bazowym mojej armii - Vallejo 72.024 Turquoise. Pomalowałem również płaszcz kolorem Vallejo 70.989 Sky Grey. Obrysowałem wszystkie elementy czarnym kolorem sotsując docelowo technike blacklining. Ma to na celu finalne zwiększenie kontrastu na modelu.

Front of the model

Read more:

The back side of the model

I painted all the gold elements on the base color with GSW 1869 Shiny Gold paint.
Pomalowałem wszystkie złote elementy na bazowy kolor farbą GSW 1869 Shiny Gold.

Front of the model

Read more:

The back side of the model

I painted all the metal parts with the base color GSW 1861 Quicksilver. I will use GSW 1863 Mystic White later to brighten all silver and gold elements.

Pomalowałem wszystkie metalowe elementy bazowym kolorem GSW 1861 Quicksilver. Kolor GSW 1863 Mystic White użyję póżniej do rozjaśnienia wszystkich srebrnych i złotych elementów.Showing the scale of the 10mm model.

I painted all the red elements with GSW 1786 Hellfire Red.
Pomalowałem wszystkie czerwone elementy kolorem GSW 1786 Hellfire Red.


I mixed 50% turquoise base color with white paint. I highlighted all the turquoise edges to increase the contrast.I added reflections on the red diamonds using yellow paint. I added a brown wash on gold elements.

Wymieszałem bazowy turkusowy kolor w 50% z białą farbą. Rozjaśniłem wszystkie turkusowe krawędzie zwiekszając kontrast.Dodałem odblaski na czerwonych diamentach przy uzyciu zółtej farby. Dodałem brązowy wash na złotych elementach.

Front of the model

I also added a blue wash on all the turquoise pieces and on the gray coat. I applied a black wash on silver elements.
Dodałem również niebieski wash na wszystkich turkusowych elementach oraz na szarym płaszczu. Zastosowałem czarny wash na srebrnych elementach.

The back side of the model

I brightened all the gold and silver elements using GSW 1863 Mystic White paint.
Rozjaśniłem wszystkie złote i srebrne elementy uzywając farby GSW 1863 Mystic White.The final touches.
I painted the stones on the base and glued electrostatic grass. I secured the model with matte and glossy varnish.
Pomalowałem kamienie na podstawce i przykleiłem trawkę elektrostatyczną. Zabezpieczyłem model matowym i błyszczącym lakierem.Models were supposed to be "old hammer" style and I think they are :)
Modele miały być w stylu "old hammer" i myślę, że są :) 
Read more:
How to paint Warmaster? - High Elves Spearman
BR,
Michał "ARBAL" Walczak