INBOX084 - Dirandis Heroes (SpellCrow SPCR0039) | Coloured Dust

Wednesday, April 19, 2023

INBOX084 - Dirandis Heroes (SpellCrow SPCR0039)


Today another looking into the box with models, or rather a look through the window in this case :) This time something special models in 10mm scale. Of course, these are figurines for the Argatoria battle game. I reached for them as a fan of Warmaster. What quality can 10mm scale models be? What details do they have? I invite you to look at them with me.

Dzisiaj kolejne zaglądanie do pudełka z modelami, a raczej w tym przypadku spojrzenie przez okienko :) Tym razem coś wyjątkowego modele w skali 10mm. Oczywiście są to figurki do gry bitewnej Argatoria. Sięgnąłem po nie jako fan gry Warmaster. Jakiej jakości mogą być modele w skali 10mm? Jakie mają detale? Zapraszam do przyjrzenia się im razem ze mną. 


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this INBOX to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten INBOX znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. I already got the Army Starter set for the Dirandis army, but first let's look at the blister with the heroes for this army - Dirandis Heroes (SpellCrow SPCR0039). It is packaged like old classic Warhammer Fantasy Battle blisters or the aforementioned Warmaster. For me, it's a real firecracker! The packaging itself brings back fond memories from years ago.

W moje ręce trafił już zestaw Army Starter dla armii Dirandis, ale najpierw spójrzmy na blister z bohateramii do tej armii - Dirandis Heroes (SpellCrow SPCR0039). Zapakowany jest jak stare klasyczne blistery do Warhammer Fantasy Battle czy wspomniany wcześniej Warmaster. Jak dla mnie to prawdziwa petarda! Same opakowanie przywołuje miłe wspomnienia sprzed lat.
Inside you will find 4 models of heroes, 4 models of stones to "beautify" the bases, 4 round bases and a small information leaflet about the world of Argatoria created by Spellcrow.

W środku znajdziemy 4 modele bohaterów, 4 modele kamieni do "upiększenia" podstawek, 4 okrągłe podstawki i małą ulotkę informacyjną o świecie Argatoria stworzonym przez firmę Spellcrow.


Let's take a closer look at the models themselves. Remember, they are sculpted by human hand and are 10mm high. They are made of very high quality resin. This is not a 3D print.

Przyjrzyjmy się z bliska samym modelom. Pamiętajcie, one są wyrzeźbione ludzką ręka i mają 10mm wysokości. Wykonane są z bardzo wysokiej jakości żywicy. To nie jest wydruk 3D.

Argatoria - Dirandis Heroes
Front side.

Argatoria - Dirandis Heroes
Back side.What can I say, the models look great. These are models for a battle game, not for playing amazing painting and modeling techniques. For this reason, I gave a rating of 2/5 when it comes to their "Paintability". Below is the last photo of the models in my hands to show you the scale once again. I can't wait to introduce my daughters to the world of battle games. But about that maybe another time :)

Co tu dużo mówić, modele wyglądają świetnie. To są modele do gry bitewnej nie do zabawy w niesamowite techniki malarsko-modelarskie. Z tego powodu dałem ocenę 2/5 jeśli chodzi o ich "Paintability". Na dole ostatnie zdjęcie modeli w moich dłoniach, żeby jeszcze raz uzmysłowić Wam skalę. Juz nie moge się doczekać, kiedy wprowadzę moje córki w świat gier bitewnych. Ale o tym może kiedy indziej :)

Argatoria - Dirandis HeroesPACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 2/5
OVERALL SCORE: 17/20


Regards,
Michał "ARBAL" Walczak