ELEGOO Mars 3 Pro - First look | Coloured Dust

Wednesday, April 26, 2023

ELEGOO Mars 3 Pro - First look


A few words about the ELEGOO printer model Mars 3 Pro. This will not be another classic review of the device. On the web you can find many very detailed reviews written by people specializing in 3D printing. It will rather be my look into the box with you and a look at the subject from the point of view of a layman who chose his first 3D printer. This is the first look, and I will go into the details of use in the future and in subsequent articles.

Słów kilka na temat drukarki firmy ELEGOO model Mars 3 Pro. To nie będzie kolejna klasyczna recenzja urządzenia. W sieci możecie znaleźć wiele bardzo dokładnych recenzji napisanych przez osoby specjalizujące sie w tematyce druku 3D. To będzie raczej moje zajrzenie z Wami do pudełka i spojrzenie na temat ze strony laika, który wybrał swoją pierwszą drukarkę 3D. Takie pierwsze spojrzenie, a do szczegółow z użytkowania przejdę w przyszłośći w kolejnych artykułach.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to
If, like me, you are starting your adventure with 3D printing, I invite you to read also two other articles on this topic:
Jeśli tak jak ja zaczynacie przygodę z wydrukiem 3D to zaprszam do przeczytania również dwóch innych artykułów w tej tematyce:
After studying the subject, talking to experienced people and checking my wallet, my choice for the first 3D printer in my life fell on the Mars 3 Pro model. It was supposed to be a printer that I would use mainly to print figures and additional details. The factors that influenced this choice were:
- price vs possibilities
- 4K resolution
- ease of use
- printing speed

Po przestudiowaniu tematu, rozmowie z doświadcoznymi w temacie osobami oraz sprawdzeniu portfela, mój wybór na pierwszą w życiu drukarkę 3D padł właśnie na model Mars 3 Pro. Miała być to drukarka, którą będę używał głównie do wydruku figurek i dodatkowych detali. Czynniki jakie zdecydowały o tym wyborze to:
- cena vs możliwości
- rozdzielczośc 4K
- łatwość użytkowania
- szybkość druku


The printer arrives packed in a cardboard box. Inside it is very well protected with hard foams. The really risk that the contents of the box will be damaged is, in my opinion, very unlikely. A big plus for such protection.

Drukarka dociera do nas zapakowana w kartonowe pudełko. W środku jest bardzo dobrze zabezpieczona twardymi piankami. Naprawdę ryzyko, że zawartość pudełka ulegnie uszkodzeniu jest moim zdaniem mało prawdopodobne. Duży plus za takie zabezpieczenie.


Inside you will find a printer, a manual and two additional boxes.
W środku znajdziemy drukarkę, instrukcję obsługi oraz dwa dodatkowe pudełeczka.


One of the boxes contains a power cord with a plug suitable for the area we chose when we bought it.
Jedno z pudełek zawiera kabel zasilający z wtyczką odpowiednią dla rejonu jaki wybraliśmy przy zakupie. 

EU power cord.

The second box contains everything we need to start printing! Okay, only the resin is missing :) But the manufacturer literally provides us with the device on the principle of "unpack, pour resin, print". A huge plus! In the box there are gloves, disposable face masks, spatulas, hex keys and even filters to drain the resin left after printing. There is also a flash drive on which we put our models for printing. The flash drive also includes a test model for printing and the Chitubox application.

Drugie pudełko zawiera wszystko co jest nam potrzebne żeby rozpocząć drukowanie! No dobra brakuje tylko żywicy :) Ale producent   dosłownie dostarcza nam urządzenie na zasadzie "rozpakuj, wlej żywicę, drukuj". Ogromny plus! W pudełku są rekawiczki, jednorazowe maseczki na twarz, szpachelki, klucze imbusowe, a nawet filtry do zlewania pozostałej po wydruku żywicy. Jest również pendrive, na którym umieszczamy nasze modele do druku. Pendrive zawiera również testowy model do wydruku oraz aplikację Chitubox.

Additional accessories.

The next thing we will find in the set is a carbon filter. A very interesting solution to help us eliminate the unpleasant smell of resin during printing. Particularly useful if you do not have a separate workshop, basement or garage and you print in the apartment. The filter theoretically has a replaceable carbon cartridge, but I'm not sure if you can buy it. However, it can be replaced with fine activated carbon used for aquarium filters. You will find many mentions of this on the internet.

Kolejna rzeczą jaką znajdziemy w zestawie jest filtr węglowy. Bardzo ciekawe rozwiązanie, które ma nam pomóc w likiwdacji nieprzyjmengo zapachu żywicy w czasie drukowania. Szczególne przydatne jeśli nie posiadasz osobnego warsztatu, piwnicy czy garażu i drukujesz w mieszkaniu. Filtr teoretycznie posiada wymienny wkład węglowy ale nie jestem pewien czy da sie go kupić. Można go jednak zastąpić drobnym węglem aktywowanym wykorzystywanym do filtrów akwariowych. Znajdziecie o tym wiele wzmianek w internecie.

Carbon filter.

Carbon filter - cartridge.

The printer has a built-in special additional USB socket, to which we connect the carbon filter and it starts working. A very simple procedure :) Unfortunately, this filter has a fan, which together with the main fanof the printer generates additional noise. Remember this filter eliminates some of the unpleasant odor but does not provide a safe environment for people during printing!

Drukarka ma wbudowane specjalne dodatkowe gniazdo USB, do którego podłączamy filre węglowy i po prostu zaczyna on działać. Bardzo prosta procedura :) Niestety filtr ten posiada wiatraczek, który wraz z głównym wiatrakiem drukarki generuje dodatkowy chałas. Pamiętajcie ten filtr likwiduje częściowo nieprzyjemny zapach ale nie zapewnia bezpiecznego środowiska dla ludzi w czasie wydruku!

USB port for carbon filter.

Carbon filter connected to USB port during work.


All that remains is to place the printer in the right place, connect it to the power supply, calibrate it and start playing with printing :) 

Pozostaje już tylko umieścić drukarkę w odpowiednim miejscu, podłączyć do prądu, skalibrować i rozpocząć zabwę z drukowaniem :) 

Mars 3 Pro and Mercury Plus.

More about Mars 3 Pro will be written in the next materials on my blog along with the experience I will gain during its use.

Więcej na temat Mars 3 Pro napiszę w kolejnych materiałach na moim blogu wraz z doświadczeniem jakie nabęde w czasie jej użytkowania.


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak