Green Stuff World - Snow Textures | Coloured Dust

Wednesday, September 27, 2023

Green Stuff World - Snow Textures


Today a short article about the "Snow Textures" product from Green Stuff World This won't be a big review, but rather my impressions from the test of this product.

Dzisiaj krótki artykuł na temat produktu "Snow Textures" od firmy Green Stuff World. Nie będzie to żadna wielka recenzja ale bardziej moje odczucia z testu tego produktu.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

When I returned to the hobby after a long break, I wrote an article about how my works aged after several years of sitting on the shelf. One of the most "damaged" was snow made of soda. You can read more here:

Kiedy wróciłem do hobby po dłuższej przerwie, napisałem artykuł o tym jak postarzały się moje prace po kilku latach stania na półce. Jednym z najgardziej "poszkodowanych" był śnieg wykonany z sody. Więcej możecie przeczytać tutaj:First, see what the discussed miniature "MARÉCHAL NEY, RUSSIA 1812" looked like in 2013. The snow was perfect... and unfortunately, as I described in the article, after a few years the snow on the base disappeared. It even looked like mold.

Na początek zobaczcie jak omawiana figurka "MARÉCHAL NEY, RUSSIA 1812" wyglądała w 2013 roku. Śnieg był idealny... i niestety tak jak opisałem to w artykule, po kilku latach śnieg na podstawce zniknął. Wyglądał wręcz jak pleśń.

I decided to repair this base and restore its nice appearance. I really like this old job. I have a certain sentiment towards her, it even won awards in several competitions. On this occasion, I decided to test the ready-made snow from Green Stuff World. I have used several methods in the past to create snow on scenic bases or miniatures. I think the most interesting and realistic method (which hasn't gotten old!) is described in this article:

Postanowiłem naprawić tą podstawkę i przywrócić jej ładny wygląd. Bardzo lubię ta starą pracę. Mam do niej pewien sentyment, zdobyła nawet nagrody na kilku konkursach. Przy tej okazji postanowiłem przetestować gotowy śnieg od firmy Green Stuff World. W przeszłości stosowałem kilka metod tworzenia śniegu na podstawkach i figurkach. Chyba najciekawszą i najbardziej realistyczną metodę (która sie nie zestarzała!) opisałem w tym artykule:But let's get to the product itself. The paste has a very thick consistency. It has to be applied with a spatula rather than a brush. It must be a rigid device in my opinion.

Przejdźmy jednak do samego produktu. Pasta ma bardzo gęstą konsystencje. Trzeba ją nakładać raczej jakąś szpatułką niż pędzlem. Moim zdaniem musi to być sztywny przyrząd. The paste is applied without any major problems, but you need to master your method. This is a different "experience" than applying a mixture of baking soda. The product "sticks" very easily to the surface of the model. As you can see, I added many small pieces of snow and larger surfaces. Immediately after application, the paste looks like wet snow that is just melting. It is dilutable with water, and tools can also be cleaned in water. This is quite an advantage.

Pasta nakłada się bez większgo problemu ale trzeba opanować swoją metodę. Jest to inne "doswiadczenie" niż nakładanie mieszanki z sody oczyszczonej. Produkt bardzo łandie "przykleja" się do powierzchni modelu. Jak widzicie dodałem wiele drobnych kawałków śniegu oraz wieksze powierzchnie. Pasta odrazu po aplikacji wygląda jak mokry śnieg, który właśnie się rozpuszcza. Jest rozcieńczalna woda, a narzędzia również możemy oczyścić w wodzie. To spora zaleta.Here are photos in natural light moments after application.
Tutaj zdjęcia w naturalnym świetle chwilę po aplikacji.According to the manufacturer's instructions, the paste dries in 5 to 30 minutes depending on the layer thickness. After drying, it is very hard. It does not fall off when touched with fingers and does not crumble. It seems to be very durable. It no longer looks like melting, muddy snow. We can add another layer without any problem. Below is another photo in natural light after the paste has dried.

Zgodnie z instrukcją producenta, pasta wysycha od 5 do 30min w zależności od grubości warstwy. Po wyschnięciu jest bardzo twarda. Nie odpada po dotknięciu palcami, nie kruszy się. Wydaje się byc bardzo wytrzymała. Nie wygląda już jak topniejący, błotnisty śnieg. Bez żadnego problemu możemy dołożyć kolejną warstwę. Poniżej kolejne zdjęcie w naturalnym świetle po wyschnięciu pasty.
To sum up, "Snow Textures from Green Stuff World really works and looks like snow :) Quick, easy application, short drying time and durability are the first advantages I noticed. We'll see what it will look like in a few years :) For now, I definitely recommend it.

Reasumując "Snow Textures" od Green Stuff World naprawdę działa i wygląda jak śnieg :) Szybka, łatwa aplikacja, krótki czas schnięcia i wytrzymałość to pierwsze zalety jakie zauważyłem. Jak będzie wyglądać za kilka lat to się okaże :) Na tą chwilę, zdecydowanie polecam.BR,
Michał "ARBAL" Walczak