Painting "Teutonic Knight XIV C." (SBS) | Coloured Dust

Saturday, September 16, 2023

Painting "Teutonic Knight XIV C." (SBS)


There are several unfinished projects in my display case, it's a pile of shame that has been lying around, in some cases even for several years :) I decided to carefully finish these projects. Of course, after a long break, returning to such projects is sometimes not pleasant. Sometimes a model that was once beautiful to you is no longer beautiful... In this case, however, that was not the case. I have always liked knights and crusaders figures. Therefore, I decided with pleasure to finish work on the model from Nocturna Models - "Teutonic Knight XIV C.". This model is no longer available for sale. This article will not be very detailed, because I started working on this figurine at the beginning of 2020. Then I fell into a hobby crisis and documenting each stage was tiring for me... However, I hope that you will get some interesting content from this post. Enjoy watching :)

W moje gablocie jest kilka niedokończonych projektów, To taka kupka wstydu zalegająca, w nie których przypadkach nawet kilka lat :) Postanowiłem skrupulatnie dokończyć te projekty. Oczywiście po dłuższej przerwie powrót do takich projektów czasem nie jest przyjemny. Czasem model, który kiedyś był dla Ciebie piękny teraz już nie jest... W tym przypadku tak jednak nie było. Figurki rycerzy i krzyżowców zawsze mi się podobały.  Z przyjemnością postanowiłem zatem dokończyc prace nad modelem od firmy Nocturna Models"Teutonic Knight XIV C.". Ten model jest już niedostępny w sprzedaży. Ten artykuł nie będzie bardzo dokładny, bowiem prace nad tą figurka zacząłem na początku 2020 roku. Następnie wpadłem w kryzys hobby i dokumentowanie każdego etapu było dla mnie męczące... Mam jednak nadzieję, że wyniesiecie z tego posta jakieś interesujące dla Was treści. Miłego oglądania :)


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


2020 April
2020 Kwicień

I prepared the model for painting. I glued it together and converted it. I didn't like the banner the knight held in his right hand. I deleted it. I washed the model in warm water and soap.

Przygotowałem model do malowania. Skleiłem go i dokonałem konwersji. Nie podobał mi się sztandar jaki w prawej ręce trzymał zakonnik. Usunąłem go. Umyłem model w ciepłej wodzie i mydle.


Read more:


Now I used the airbrush to apply surface primer to the model and base.
Teraz użyłem aerografu aby nałożyć podkład na model i podstawkę.


Read more:
I secured the figure's face using Incredible Masking Putty (PK-PRO) before continuing to work with the airbrush.
Zabezpieczyłem twarz figurki używając Incredible Masking Putty (PK-PRO) przed dalszą pracą z aerografem.

Read more:


When starting to work on a model, I always try to use the airbrush as much as possible. As most of the figure is dressed in white, I used an airbrush to quickly and effectively shade and brighten these surfaces.

Zawsze na początku pracy nad modelem staram się maksymalnie wykorzystać aerograf. Jako, że większość figurki to ubranie w białym kolorze, wykorzystałem aerograf by szybko i efektywnie wycieniować i o rozjaśnić te powierzchnie.In the end I used a lot of paints and washes in shades of gray.
Ostatecznie użyłem dużej ilości farb i washy w odcieniach szarości.


And at that moment I had a crisis in my hobby. Everything became boring, repetitive, and taking photos and writing a blog was tiring :( The model went to the display case...

I w tym momencie dopadł mnie kryzys w hobby. Wszystko stało się nudne, powtarzalne, a robienie zdjęć i pisanie bloga męczące :( Model powędrował do gabloty...
2023 February
2023 Luty

3 years later, my desire to paint is slowly coming back... The next step on this model was to perform "blacklining". This is a labor-intensive step, but it is always performed to increase the contrast of the model. That's my style :) Unfortunately, I discovered that after a 3-year break I have a vision problem. I couldn't focus on small elements close to the face...

3 lata później powoli powraca mi chęć do malowania... Kolejnym krokiem na tym modelu było wykonanie "blackliningu". To pracochłonny etap, ale wykonuje go zawsze aby zwiększyć kontrast ma modelu. Taki mam styl :) Niestety odkryłem, że po 3 latach przerwy mam problem ze wzrokiem. Nie mogłem złapać ostrości na małych elementach blisko twarzy...


Read more:


2023 September
2023 Wrzesień

...a visit to the optometrist and finding and purchasing magnifying glasses allowed me to continue working. Good Mojo had already fully returned a few months earlier. So I started working on the details, the leather and armor elements.

...wizyta u optometry oraz odnalezienie i zakup okularów powiększających umożliwiło mi kontynuacje pracy. Dobre Mojo powróciło już w pełni kilka miesięcy wcześniej. Zacząłem więc pracować nad detalami, elementami skóry i zbroi.


I painted my face and facial hair.
Pomalowałem twarz i zarost.


I applied shadows and highlights to the face armor and all leather elements. I added a lot of detail and texture to all the leather straps.

Naniosłem cienie i rozjaśnienia na zbroję twarz i wszelkie elementy skórzane. Dodałem sporo detali i faktur na wszystkich skórzanych paskach.


I painted the sword as a separate piece and then glued it to the model. I also improved the highlights and shadows of white elements, increasing the contrast.

Pomalowałem miecz jako osobny element, a następnie przykleiłem go do modelu. Poprawiłem również rozjaśnienia i cienie białych elementów, zwiększając kontrast.


Now I focused on finishing the base. I used standard methods that I have described many times on my blog. If you are interested in detailed descriptions, please see the links below.

Teraz skupiłem się na dokończeniu podstawki. Użyłem standardowe metody, które opisywałem już wielokrotnie na moim blogu. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowymi opisami to zajrzyj w poniższe odnośniki.


Read more:


I added a lot of detail to the base. I also used real mini leaves that I made many years ago.
Dodałem sporo detali na podstawce. Użyłem również prawdziwych mini liści, które zrobiłem wiele lat temu.


Read more:I had previously printed a badge on a 3D printer. Now I just had to paint it.
Wcześniej wydrukowałem na drukarce 3D plakietkę. Teraz musiałem ją tylko pomalować.


Read more:

Now I could glue the figure and the badge to the base. I stained the knight's clothes with pigments of the same color that I used on the base.

Teraz mogłem już przykleić figurkę oraz plakietkę do podstawki. Zabrudziłem ciuchy zakonnika pigmentami tego samego koloru, które użyłem na podstawce.
I still have to paint the shield. knight has it on his back and most of the wooden side is not visible. So I didn't focus on her too much.

Pozostało mi jeszcze pomalowanie tarczy. Zakonnik ma ja na plecach a większość drewnianej strony nie jest widoczna. Nie skupiałem się więc na niej zbytnio.


Read more:
Read more:


I also weathered the shield with pigments and added some damages.
Tarcze również przybrudziłem pigmentami i dodałem kilka zniszczeń.The model can be considered finished. I hope you liked this step by step article and model :)
Figurkę można uznać za skończoną. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta relacja i model :)BR,
Michał "ARBAL" Walczak