RGG360 Definitive Edition - Redgrass | Coloured Dust

Wednesday, March 6, 2024

RGG360 Definitive Edition - Redgrass


On March 14, 2024, Redgrass will launch a new project on the KickStarter platform. These will be additional options to the well-known Ergonomic Handle v2, which has been on sale for 4 years. Thanks to the courtesy of Redgrass, I have had the opportunity to familiarize myself with and work with the Redgrass RGG360 Definitive Edition set for several weeks. So I will tell you my impressions.

14 marca 2024 Redgrass ruszy z nowym projektem na platformie KickStarter. Będą to dodatkowe opcje do dobrze znanego wielu z Was uchwytu Ergonomic Handle v2, który jest w sprzedaży już 4 lata. Dzięki uprzejmości firmy Redgrass już od kilku tygodni miałem możliwość zapoznać się i popracować z zestawem Redgrass RGG360 Definitive Edition. Przekażę Wam zatem moje wrażenia.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


If you don't know the Redgrass painting holder, I suggest reading my review of this product first. You will find it here:

Jeśli nie znacie uchwytu do malowania od firmy Redgrass to na początek proponuje przeczytać moją recenzję tego produktu. Znajdziecie ją tutaj:
And here you can sign up for the upcoming project on the Kickstarter platform which will start at 14 March 2024:

A tutaj możecie zapisać się już do nadchodzącego projektu na platformie Kickstarter, który wystartuje 14 mara 2024:
The new Redgrass RGG360 Definitive Edition full kit includes:
  • XL Swappable Caps, perfect for larger hands and bigger miniatures.
  • Pinning Cork Inserts for painting sub-assemblies.
  • And still, the same cool features that make the RGG360 painting handle so unique.
Of course, if you already have the handle, you will only be able to purchase new accessories separately.

Nowy pełen zestaw Redgrass RGG360 Definitive Edition zawiera:
  • XL Swappable Caps, perfect for larger hands and bigger miniatures.
  • Pinning Cork Inserts for painting sub-assemblies.
  • And still, the same cool features that make the RGG360 painting handle so unique.
Oczywiście jeśli posiadacie już sam uchwyt, to będzie możliwość dokupienia osobno tylko nowych dodatków.
SWAPPABLE XL CAPS

The first most important addition is the "Swappable XL Caps".
Pierwszym najważniejszym dodatkiem są "Swappable XL Caps". 


This is a new, larger cap. It is almost twice as large as the standard version.
Jest to nowa większa nakładka. Jest ona prawie dwa razy większa niż standardowa wersja. Of course, it is fully replaceable and rotatable.
Oczywiście jest ona w pełni wymienna i tak samo obrotowa.The new cap seems to be perfect for large hands as well as larger figures.
Nowa nakładka wydaje się być idealna dla dużych dłoni, jak i również dla większych figurek.


The new cap is much more comfortable. If you sometimes work with a figure by holding only the cap without a handle, this works very well.

Nowa nakładka jest znacznie bardziej wygodna. Jeśli czasem pracujecie z figurką trzymając samą nakładkę bez uchwytu to sprawdza się to bardzo dobrze.
PINNING CORK

Another addition are corks. Corks that can be used instead of mass to hold the figures on the handle. A solution known from many older handles, already used in 2013 by other companies. A proven solution.

Kolejny dodatek to korki. Korki, które możemy użyć zamiast masy trzymające figurki na uchwycie. Rozwiązanie znane z wielu starszych uchwytów stosowane już w 2013 roku przez inne firmy. Sprawdzone rozwiązanie.


The corks are designed to be mounted on both types of replaceable covers. They have double-sided adhesive tape underneath for secure installation.

Korki są przystosowane do zamontowania na obu rodzajach wymiennych nakładek. Pod spodem mają dwustronną taśmę klejącą umożliwiającą pewne zamontowanie.The new cap has a central hole used to stabilize the painted element, perfectly complemented by cork inserts. 

W nowej nakładce znajduje się centralny otwór służący do stabilizacji malowanego elementu, doskonale uzupełniona korkowe wkładki. In other words, the purpose of this hole is to stabilize the pin when working with a heavy element.
Innymi słowy zadaniem tego otworu jest stabilizacja pinu podczas pracy z ciężkim elementem.


SUMMARY

New caps for the well-known product Ergonomic Handle v2 are, in my opinion, a great addition. Many of you may like the new option of mounting elements on cork. The new XL overlay fits much better in the hand. Everyone will find something useful here. The quality of the product is, as always, at a high level. But what is most worth emphasizing is that Redgrass listens to our community. It takes our comments to heart and improves and develops its products. I sincerely recommend it. Support them because I think it's worth it :)

Nowe nakładki do dobrze znanego produktu jakim jest
 Ergonomic Handle v2, to moim zdaniem świetne uzupełnienie. Nowa opcja montażu elementów na korek może wielu z Was przypaść do gustu. Nowy nakładka XL zdecydowanie lepiej leży w dłoni. Każdy znajdzie tutaj coś przydatnego. Jakość wykonania jak zawsze jest na wysokim poziomie. Ale najbardziej warte podkreślenia jest to, że Redgrass słucha naszego środowiska. Bierze sobie do serca nasze uwagi i udoskonala oraz rozwija swoje produkty. Szczerze polecam. Wesprzyjcie ich bo myślę, że warto :)BR,
Michał "ARBAL" Walczak