Ergonomic Handle v2 - Redgrass | Coloured Dust

Sunday, October 29, 2023

Ergonomic Handle v2 - Redgrass


There are many holders for figures available on the market to facilitate work while painting. In this review, we will take a look at the Ergonomic Handle v2 from Redgrass.

Na rynku dostępnych jest wiele uchwytów do figurek ułatwiających pracę w czasie malowania. W tej recenzji przyjrzymy się Ergonomic Handle v2 od firmy Redgrass.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 
Postaw mi kawę na buycoffee.to


During my many years (almost 30) of adventure with the hobby, I have tested many different holders that make painting figurines easier. From ordinary wine bottle corks (how much of it did I have to drink?), wooden blocks and finally ready-made handles from PK-PRO  (very popular around 2013). In the era of widely available 3D printers, the number of handles that you can print at home is huge. One of the most interesting ones are the threaded handles visible in the photo below, use plastic bottle caps (but maybe more about that another time...). However, if you do not have a 3D printer and are planning to buy such a handle, it is worth paying attention to the Redgrass - Ergonomic Handle v2.

W czasie mojej wieloletniej (to już prawie 30 lat) przygody z hobby przetestowałem wiele różnych uchwytów ułatwiających malowanie figurek. Od zwykłych korków od butelki z winem (jeny ile ja tego musiałem wypijać?), drewniane bloczki czy wreszcie gotowe uchwyty od PK-PRO (bardzo popularny w okolicach roku 2013). W dobie powszechnie dostępnych drukarek 3D ilość wszelakich uchwytów, które możecie sami wydrukować w domu jest ogromna. Jedne z ciekawszych to widoczne na zdjęciu poniżej uchwyty z gwintem, wykorzystujcie nakrętki od butelek plastikowych (ale o tym może kiedy indziej...). Jeśli nie macie jednak drukarki 3D, a planujecie zakup takiego uchwytu, to warto zwrócić uwagę na uchwyt firmy Redgrass - Ergonomic Handle v2.
Description from Redgrass webpage:
Opis ze strony Redgrass:
"RGG 360° (design patent) is the only natural ergonomic miniature holder designed to create the best connection between you and your miniature, help you adopt the best painting position and minimize unnecessary movements. The perfected painting handle.
Unique features
– Universal mounting putty: stick any miniature 10 to 50mm bases
– The only holder with smooth 360° rotation to help you achieve a better painting at every angle. Effortlessly!
– Swappable cap: You can now paint multiple miniatures with just one holder (additional caps sold separately).
– Magnetic dock for improved stability

Each handle is provided with 15gr of mounting putty as well as the metal disc for docking.

The handle is packed in a foil package.
Uchwyt zapakowany jest w foliowe opakowanie.The set includes a handle, a replaceable, rotating cap, 15 grams of putty for attaching the figure, and a metal, self-adhesive disc with a logo.

W zestawie znajdziemy uchwyt, wymienną, obrotową nakładkę, 15gr masy do przyczepiania figurki, metalowy, samoprzylepny krążek z logo.


The included putty resembles a mixture of Blu Tack and Patafix. It is flexible, odorless and does not leave any marks on the hands or the model's base.

Dołaczona masa przypomina mieszankę Blu Tack z Patafix. Jest elastyczna, bezzapachowa i nie pozstawia śladów na dłoniach czy podstawce modelu.

15gr of universal mounting putty

The mass should be warmed up between the fingers and placed in a replaceable cap. In my opinion, the amount of mass included is enough for two such caps. We can always replace it with a mass from another manufacturer if we want.

Masę należy rozgrzać między palcami i umieścić w wymiennej nakładce. Ilość dołączonej masy wystarczy moim zdaniem na dwie takie nakładki. Zawsze możemy zastąpić ją masą innego producenta jeśli chcemy.


The cap is replaceable. We can buy additional caps and have only one handle. A very useful option when we work on several models at the same time. Those caps are also rotatable. This means that we always hold the handle in one position and with our fingers we can freely rotate the cap with the figure!

Nakładka jest wymienna. Możemy dokupić dodatkowe nakładki i posiadać tylko jeden uchwyt. Bardzo przydatna opcja kiedy pracujemy nad kilkoma modelami w tym samym czasie. Nakładka ta jest również obrotowa. To znaczy, że uchwyt trzymamy w dłoni zawsze w jednej pozycji a palcami możemy dowolnie obracać samą nakładkę z figurką!

Swappable cap.

According to the manufacturer's information, the holder was designed for bases with dimensions of 10 to 50 mm.

Zgodnie z informacja producenta, uchwyt został stworzony dla podstawek o wymiarach 10 do 50mm.

32mm miniature from HeroQuest game.

32mm miniature from HeroQuest game..

10mm miniature from Warmaster game.

The holder has a very strong magnet built into the bottom. This allows you to attach it to any flat metal surface. A very interesting idea. This will protect us from accidentally tipping over the handle. In the photo below, as an example, my handle is attached to a metal desk leg :)

Uchwyt posiada wbudowany od dołu bardzo silny magnes. Umożliwia to przyczepienie go do każdej, płaskiej metalowej powierzchni. Bardzo ciekawy pomysł. Uchroni to nas przed przypadkowym przewróceniem uchwytu. Na zdjęciu poniżej, jako przykład, mój uchwyt przeczepiony do metalowej nogi od biurka :)


The manufacturer has also included a small metal disc with the logo, which can be glued in any flat place thanks to self-adhesive tape.

Producent dołączył również mały metalowy dysk z logo, który dzięki samoprzylepnej taśmie możemy przykleić w dowolnym płaskim miejscu.

Metal disc for docking.

Metal disc for docking from the bottom.

We can then attach our holder to this metal disk if we don't have any other metal "base" on our desk.

Możemy wtedy przyczepiać nasz uchwyt do tego metalowego dysku jeśli nie mamy żadnej innej metalowej "bazy" na naszym biurku.SUMMARY
PODSUMOWANIE

Ergonomic Handle v2 from Redgrass is, in my opinion, a well-made handle for painting figures. It has an ergonomic shape. It fits perfectly in my hand (although it seemed small to me at first). Like all Redgrass products, it's made of high-quality plastic. All surfaces are smooth. It fits perfectly in a man's hand. It's light. The rotatable and replaceable caps work great. The putty used to assemble the figures fulfills its purpose perfectly. If you are planning to buy a handle that will make it easier for you to work on figurines, in my opinion you should pay attention to the Ergonomic Handle v2 from Redgrass. I sincerely recommend it.

Ergonomic Handle v2 od firmy Redgrass to moim zdaniem świetnie wykonany uchwyt do malowania figurek. Ma ergonomiczny kształt. Doskonale leży w dłoni (chociaż z początku wydawał mi się mały). Jak wszystkie produkty Redgrass wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wszystkie powierzchnie są gładkie. Idealnie leży w męskiej dłoni. Jest lekki. Obrotowe i zarazem wymienne nakładki spisują się świetnie. Zastosowana masa do montażu figurek spełnia idealnie swoje zadanie. Jeśli planujesz kupić uchwyt ułatwiający Ci pracę nad figurkami to moim zdaniem powinieneś zwrócić uwagę właśnie na Ergonomic Handle v2 od firmy Redgrass. Szczerze polecam.PROS
+ high quality
+ replaceable caps
+ rotating caps
+ built-in magnet
+ ergonomic shape
+ low weight
+ possibility of purchasing additional caps

CONS
- not foundPLUSY
+ wysoka jakość wykonania
+ wymienne nakładki
+ obrotowe nakładki
+ wbudowany magnes
+ ergonomiczny kształt
+ mała waga
+ możliwość dokupienia dodatkowych nakładek

MINUSY
- nie stwierdziłem
What kind of handles do you use? What solutions work best for you? Please share the information with other readers in the comments below.

A jakie uchwyty wy używacie? Jakie rozwiązania sprawdzają się Wam najlepiej? Podzielcie się proszę informacją z innymi czytelnikami w komentarzach poniżej.


BR,
Michał "ARBAL" Walczak