Warmaster - How to magnetize bases? | Coloured Dust

Wednesday, March 27, 2024

Warmaster - How to magnetize bases?

Today, a small guide on how to magnetize the basess of Warmaster models. The question of how to do it often appears on FB groups, so I decided to describe it. Of course, the method below can be used for other figures as long as they are not too heavy. You can also use the well-known and popular neodymium magnets. However, sometimes these magnets may turn out to be too strong. All this to safely transport the miniatures in all kinds of metal suitcases.

Dzisiaj mały poradnik jak zmagnetyzować podstawki modeli do gry Warmaster. Pytanie jak to zrobić często pojawia się na grupach FB stąd zdecydowałem się to opisać. Oczywiście poniższa metoda może zostać zastosowana do innych figurek o ile nie są zbyt ciężkie. Możecie również zastosować znane wszystkim dobrze i popularne magnesy neodymowe. Czasem te magnesy mogą się jednak okazać zbyt mocne. Wszystko to po to aby bezpiecznie transportować figurki we wszelkiego rodzaju metalowych walizkach.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Warmaster uses standard bases with dimensions of 20x40mm. It doesn't matter what kind of bases you use and what material. The following method will work in any case. Personally, I print the bases for my models myself using Elegoo Mars 3 Pro3 resin 3D printer. I'm using a free project: 20x40mm base for Warmaster, spaces for washers and model's bases.

W grze Warmaster używane są standardowo podstawki o wymiarach 20x40mm. Nie ważne jakich dokładnie podstawek używacie i  jakiego materiału. Poniższa metoda będzie działać w każdym przypadku. Osobiście sam drukuje podstawki pod moje modele na drukarce 3D Elegoo Mars 3 Pro. Korzystam z darmowego projektu: 20x40mm base for Warmaster, spaces for washers and model's bases.I recommend those bases if you have 3D printer. They have prepared places for gluing metal washers. This makes the bases heavier. But this is completely optional and it depends only on you whether you want heavier models. If you have metal models, gluing washers may also be unnecessary.

Polecam Wam właśnie te podstawki jeśli macie drukarkę 3D. Posiadają one przygotowane miejsca do wklejenia metalowych podkładek do śrub. Dzięki temu podstawki są cięższe. Ale jest to całkowicie opcjonalne i zależy tylko od Was czy chcecie mieć cięższe modele. Jeśli posiadasz metalowe modele to wklejanie podkładek również może okazać się zbędne.


The washers can be glued with regular Super Glue.
Podkładki można przykleić zwykłym klejem typu Super Glue.


If there is a need to level out any irregularities, e.g. after printing directly without supports, they can be leveled with fine sandpaper. Remember that such resin dust is carcinogenic.

Jeśli jest potrzeba wyrównania jakiś nierówności np. po wydruku bezpośrednio bez supportów, można je wyrównać drobnym papierem ściernym. Pamiętajcie, że taki pył żywiczny jest rakotwórczy.


I bought sheets of magnetic stickers on a well-known auction website :) These sheets are available in various thicknesses. The thicker they are, the more stronger they will be. I used a thickness of 0.7 mm. I also managed to buy sheets that are factory cut into 20x40mm pieces.

Na znanym portalu aukcyjnym zakupiłem arkusze magnetycznych naklejek :) Arkusze te są dostępne w różnej grubości. Im grubsze, tym większą moc przyciągania będą miały. Ja zastosowałem grubość 0,7mm. Udało mi się również kupić arkusze, które są fabrycznie pocięte na kawałki 20x40mm.


We simply stick the stickers to the bottom of the bases. We don't have to use glue, they are self-adhesive.

Naklejki po prostu przyklejamy pod spód podstawek. Nie musimy używać kleju, są samoprzylepne.Sometimes the magnetic sticker may protrude beyond the edges of the base.
Czasem magnetyczna naklejka może wystawać poza obrys podstawki.


You can then cut it easily with a knife.
Można ją wtedy przyciąć bez problemu nożykiem.


The bases are ready.
Podstawki są gotowe.


Remember that the magnetic sticker will make the base a little thicker.
Pamiętajcie, że magnetyczna naklejka spowoduje, iż podstawka będzie trochę grubsza.


What are your methods for magnetizing bases?
A jakie są Wasze metody na magnesowanie podstawek?


BR,
Michał "ARBAL" Walczak