Green Stuff World - Paint Sets | Coloured Dust

Tuesday, April 2, 2024

Green Stuff World - Paint Sets


The hare was generous this year :) Today, a quick look at 3 sets of paints from Green Stuff World. This will not be a big review because I have already written about paints from this manufacturer on the blog. Rather, it is to draw your attention to 3 cool sets of paints.

Zając był chojny w tym roku :) Dzisiaj szybki rzut okiem na 3 zestawy farb od Green Stuff World. Nie będzie to żadna wielka recenzja ponieważ o farbach tego producenta pisałem już wcześniej na blogu. Jest to raczej zwrócenie Waszej uwagi na 3 fajne zestawy farb.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


You can read my previous articles about GSW paints here:
Moje poprzednie artykuły na temat farb GSW możesz przeczytać tutaj:

BASIC COLOURS - Volume 01

This set is a great complement to the paints that I showed you some time ago, Green Stuff World - Basic Colours (volume 02).

Ten zestaw jest świetnym uzupełnieniem farbek, które pokazywałem Wam jakiś czas temu Green Stuff World - Basic Colours (volume 02).
Paints are packed in a paper box.
Farby zapakowane są w papierowe pudełko.


Inside the box you will find 8 bottles of paint. They are packed in additional plastic insert. In terms of ecology, this is minus for me :)

W środku pudełka znajdziemy 6 buteleczek z farbą. Są one zapakowane w dodatkowej plastikowej wkładce. Pod kątem ekologii dla mnie to minus :)


In the box you will also find a "Colour Chart" which is a list of all paint colors from Green Stuff World.

W pudełku znajdziemy również "Colour Chart" czyli spis wszystkich kolorów farb od Green Stuff World.

BLACK & WHITE

A very nice set, this time only 6 paints in subdued colors for painting in a black and white style. Of course, the colors will also be useful for other applications :)

Bardzo fajny zestaw tym razem tylko 6 farbek w stonowanych kolorach do malowania w stylu biało czarnym. Oczywiście kolory przydadzą się również do innych zastosowań :)

This set includes very nice instructions on how to paint the figurine using these six colors.
Ten zestaw zawiera bardzo fajną instrukcje malowania figurki z użyciem tych sześciu kolorów.
ROCK & STONES

This set also contains only 6 paints. Another portion of subdued shades of gray. Perfect colors for painting the title stones, boulders, rocks, etc.

Ten zestaw również zawiera tylko 6 farbek. Kolejna porcja stonowanych odcieni szarości. Idealne kolory do malowania tytułowych kamieni, głazów, skał etc.

Conclusion

I will repeat it again in this blog. I don't know who actually produces Green Stuff World paints. I don't know if this company has its own paint factory. However, I must admit that paint sets shown to you are of really good quality. These are solid paints that I can recommend to every miniature painter with a clear conscience.

Powtórzę to kolejny raz na łamach tego bloga. Nie wiem kto tak naprawdę produkuje farby marki Green Stuff World. Nie wiem czy firma ta posiada swoją własną fabrykę farb. Muszę jednak przyznać, że pokazany Wam zestawy farb są naprawdę dobrej jakości. To solidne farby, które z czystym sumieniem mogę polecić każdemu malarzowi figurek.BR,
Michał "ARBAL" Walczak