Framed LOTR Diorama (Part 5) | Coloured Dust

Thursday, April 11, 2024

Framed LOTR Diorama (Part 5)


This is the last post about the process of creating my first framed diorama. It was a super cool adventure. Something new for me. Something other than just painting a single figurine... This was probably my biggest project since I've been in this hobby. I am also convinced that this was not the last project of this type in my workshop :) So I invite you to the last chapter of this story.

To już ostatni post z procesu tworzenia mojej pierwszej dioramy w ramce. To była mega fajna przygoda. Coś nowego dla mnie. Coś innego niż tylko pomalowanie figurki... Był to chyba mój największy projekt od kiedy  jestem w tym hobby. Jestem również przekonany, że nie był to ostatni tego typu projekt w moim warsztacie :) Zapraszam Was zatem do ostatniego rozdziału tej opowieści.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


If you came here for the first time, please read the previous parts first:
Jeśli trafiłeś tutaj pierwszy raz, przeczytaj najpierw poprzednie części:
I started painting all the details, such as weapons lying or leaning against the wall, barrels, vases, chains, shields, etc...

Zabrałem się za pomalowanie wszelkich detali, jak leżąca czy oparta o ścianę broń, beczki wazy, łańcuchy, tarcze etc...

Unfortunately, I had to start the 3D printer again. I designed a label with the signature of the entire scene. I also printed a few orcs, scaled to smaller sizes. They will be standing on bridges far away inside the mine. This is how I intend to create perspective.

Niestety jeszcze raz musiałem uruchomić drukarkę 3D. Zaprojektowałem plakietkę z podpisem całej scenki. Dodrukowałem tez kilka orków, przeskalowanych do mniejszych rozmiarów. Będą oni stali na mostach oddalonych w głębi kopalni. W ten sposób mam zamiar wytworzyć perspektywę.


I used AMERALABS TGM-7 resin for printing. This resin is flexible, specially created for game figures. It will be perfect here because thanks to its flexibility it will be difficult for me to damage such small models. By the way, I also printed the inscription for the unfinished base from the LOTR - Hiding Halflings.

Do wydruku użyłem żywicy firmy AMERALABS TGM-7. Jest ona elastyczna, specjalnie stworzona pod figurki do gry. Nada się tutaj idealnie bo dzięki tej elastyczności trudno będzie mi uszkodzić tak małe modele. Przy okazji wydrukowałem też napis do niedokończonej podstawki z projektu LOTR - Hiding Halflings.


I pre-placed the orcs on the diorama. I think I'll have to correct the orcs on the higher bridge and print them a little bigger...

Umieściłem wstępnie orki na dioramie. Orki na wyższym moście chyba będę musiał poprawić i wydrukować je troszkę większe...


I painted a label with the words on it.
Pomalowałem plakietkę z napisem.


The letter G in the word RING was slightly damaged. I'll leave it like that, IMO it fits in with the entire destroyed scenery :)

Delikatnie uszkodziła się literka G w słowie RING. Tak to jednak zostawię, skomponowało się to  IMO z całością zniszczonej scenerii :)


This is what the frame with the sticked label looks like. I don't know why, but for me such an inscription means putting a dot on the i - it has to be there.

Tak prezentuje się ramka z przyklejoną plakietką. Nie wiem czemu ale dla mnie taki napis to postawienie przysłowiowej kropki na i - musi być.


I started painting figurines. The little things are about 10-15mm in size. I will try to paint them as accurately as I can. You can't do it without magnifying glasses :)

Rozpocząłem malowanie figurek. Maleństwa w skali około 10-15mm. Postaram się pomalować je najdokładniej jak będę mógł. Bez okularów powiększających się tutaj nie obędzie :)


Read more:Below are photos of some of the painted figures.
Poniżej zdjęcia niektórych pomalowanych figurek.

I couldn't wait and glued the figures on the bridge. Whenever possible, I used pins to securely attach the figures to the Styrodur. It turned out that I had to place some of the models with their backs to the viewer. There was no need to paint them so thoroughly from all sides :) Lesson for the future - don't waste time painting elements that no one will see anyway. 1 euro cent to show the scale of the models.

Nie mogłem się już doczekać i przykleiłem figurki na moście. Jeśli tylko było to możliwe użyłem pinów do solidnego zamocowania figurek w Styrodurze. Okazało się, że cześć modeli musiałem ustawić tyłem do widza. Nie potrzebnie malowałem je tak dokładnie z wszystkich stron :) Lekcja na przyszłość - nie trać czasu na malowaniu elementów których i tak nikt nie zobaczy. 1 euro cent dla zobrazowania skali modeli.


I placed Frodo so that he was looking directly at the person watching the scene. Frodo has the ring around his neck and clutches it in his hand. Boromir looks at him.

Umieściłem Frodo tak by patrzył się wprost na osobę oglądającą scenkę. Frodo ma pierścień zawieszony na szyi i ściska go w dłoni. Patrzy na niego Boromir. 


I painted the rest of the figures.
Pomalowałem resztę figurek.


Now the team is complete :)
Teraz drużyna jest w komplecie :)


Unfortunately, I had to restart the 3D printer. I printed more orc figures in different scales than before. I made some mistake when scaling the models.

Niestety musiałem ponownie uruchomić drukarkę 3D. Wydrukowałem większą ilość figurek orków w innych skalach niż poprzednio. Popełniłem jakiś błąd przy skalowaniu modeli.


It should be ok now :)
Teraz powinno już być ok :)


I painted orc figures. I'm deliberately not posting all the photos of these models here so as not to bore you.

Pomalowałem figurki orków. Celowo nie wrzucam tutaj wszystkich zdjęć tych modeli, żeby Was nie zanudzić.I glued all the orcs using Super Glue. The orcs running down the stairs towards the party are intentionally made a bit smaller so that they appear to be running down the stairs from a distance.

Przykleiłem wszystkie orki za pomocą kleju typu Super Glue. Orki zbiegające na drużynę ze schodów są celowo trochę mniejsze, tak aby wydawało się, że zbiegają z oddali.


I added several shades of pigments in many places of the diorama. Under the feet of the figures, on the stairs and in all kinds of nooks and crannies. I fixed them with IPA.

Dodałem kilka odcieni pigmentów w wielu miejscach dioramy. Pod stopami figurek, na schodach i we wszelakich zakamarkach. Utrwaliłem je za pomocą IPA.


A few blurry close-ups :)
Kilka nieostrych zbliżeń :)


I don't know if the perspective effect worked, but I have the impression that the underground came to life.
Nie wiem czy efekt perspektywy się udał ale mam wrażenie, że podziemia ożyły. 


And the diorama in all its glory. I will take better quality photos later and post them as a separate post.
I dioramka w całej okazałości. Lepszej jakości zdjęcia wykonam później i wrzucę jako osobny post.Below is a short video teaser with the LEDs on (do you still remember that I installed them?)
Poniżej krótka zajawka filmowa z włączonymi diodami LED (pamiętacie jeszcze, że je zamontowałem?) I'm also thinking about adding a few orc figures with bows. I'm also thinking about adding artificial cobwebs in a few corners, but I don't want to overdo it... I'm waiting for your opinion and any comments about this project. I hope you enjoyed reading the report on the creation of this project :)

Myślę jeszcze o dodaniu kilku figurek orków z łukami. Zastanawiam się też na dodaniu sztucznych pajęczyn w kilku zakamarkach ale nie chce przesadzić... Czekam na Waszą opinię i wszelkie uwagi o tym projekcie. Mam nadzieję, że miło czytało się Wam sprawozdanie z powstawania tego projektu :)BR,
Michał "ARBAL" Walczak