Wet Palette For Painters - Creative Tools | Coloured Dust

Friday, May 5, 2023

Wet Palette For Painters - Creative Tools


The popularity and usefulness of the wet palette meant that most manufacturers in the modeling industry decided to have such a product in their offer. Hence, there is a real oversaturation of this product on the market. Come on, on the other hand, we have a lot to choose from :) Another wet palette that fell into my hands is the CreativeTools palette.

Popularność i użyteczność mokrej palety spowodowała, że większość producentów branży modelarskiej postanowiła chyba posiadać taki produkt w swojej ofercie. Stąd na rynku jest istne przesycenie tym produktem. Chodź z drugiej strony mamy w czym wybierać :) Kolejną mokrą paletą, która wpadła w moje ręce jest paleta firmy CreativeTools.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Basic information about the wet palette can be found in my guide:
Podstawowe informacje na temat mokrej palety znajdziecie w moim poradniku:
Along with the palette, we will find a paper card with some information from the manufacturer. I will quote them in several places in this review. Already in the first words we learn that this palette was designed in cooperation with painters.

Wraz z paletą znajdziemy kartkę z kilkoma informacjami od producenta. Będe je cytował w kilku miejscach tej recenzji. Już w pierwszych słowach dowiadujemy się, że paleta ta była projektowana przy współpracy z malarzami.
"In your hands is a Wet palette for painting designed by experienced figurine painters, which is why it is a very convenient and functional tool that will fulfill expectations of both beginners and advanced painters and modellers."

"W Twoich rękach znajduje się Mokra paleta do malowania zaprojektowana przez doświadczonych malarzy figurkowych, dlatego jest bardzo wygodnym i funkcjonalnym narzędziem, które spełni oczekiwania zarówno początkujących jak i zaawansowanych malarzy i modelarzy."


Front of the box.

The back of the box.

The set includes 2 unique sponges, which, as the manufacturer informs us, are the result of 2 years of research and testing, and a set of papers (50 sheets).

W zestawie znajdziemy 2 unikalne gąbki będące jak informuje nas producent wynikiem 2 lat poszukiwań i testów oraz zestaw papierów (50 sztuk).


The kit also includes wide rubber. We can secure the pallet against opening during transport. A nice add-on added by the manufacturer. It looks like everything was thought of.

W zestawie znajduje się też szeroka guma. Możemy nią zabezpieczyć paletę przed otwarciem w czasie transportu. Miły dodatek dorzucony przez producenta. Wygląda na to, że pomyślano o wszystkim.Let's look at the dimensions of the palette. It's 16x25cm. Not too big and not too small, just right :) I will compare it with the very popular Redgrass palette in the PAINTER version.

Spójrzmy na wymiary palety. Ma wymiary 16x25cm. Nie za duża i nie za mała, taka w sam raz :) Porównam ją z bardzo popularną paletą firmy Redgrass w wersji PAINTER.

Redgrass Painter vs Creative Tools.

Redgrass Painter vs Creative Tools.

Now let's look inside the palette. You can see that the inside is not smooth. At its bottom you can see a specially created structure, which, according to the manufacturer, is to ensure even distribution of water.

Zajrzyjmy teraz do środka palety. Widać, że wnętrze nie jest gładkie. Na jej dnie widać specjalnie utworzoną strukturę, która według producenta ma zapewniać równomierne rozprowadzanie wody."The palette has a large working surface, a facilitating system Safe opening and closing of the palette, zipper in the lid, which allows you to control the access of air to the closed palette..."

"Paleta posiada dużą powierzchnię roboczą, system ułatwiający Bezpieczne otwieranie i zamykanie palety, suwak w pokrywie, który pozwala na kontrolę dostępu powietrza do zamkniętej palety..."The palette has a very convenient way of opening and closing. Specially protruding elements facilitate this operation. The top cover is perfectly fitted, thanks to which opening and closing is not a problem.

Paleta posiada bardzo wygodny sposób otwierania i zamykania. Specjalnie wystające elementy ułatwiają tą czynność. Górna pokrywa jest idealnie spasowana, dzięki czemu otwieranie i zamykanie nie stanowi problemu.


We have come to an element that I have not encountered in any other wet palette. A slider in the lid that allows you to control the access of air to the closed pallet. This is to allow you to adjust the humidity depending on the ambient conditions in which you work (ambient temperature). This is also to prevent puddles of water on the surface of the paper or mold bloom. Quite an interesting solution, especially since competing pallets have additional seals but do not have ventilation holes.

Doszliśmy do elementu, którego nie spotkałem w żadnej inne mokrej palecie. Suwak w pokrywie, który pozwala na kontrolę dostępu powietrza do zamkniętej palety. Ma to pozwolić na dostosowanie wilgotności w zalezności od warunków otoczenia w jakich pracujemy (temperatura otoczenia). Ma to również zapobiegać tworzeniu się kałuż wody na powierzchni papieru lub wykwitem pleśni. Dość ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza, że konkurencyjne palety posiadają dodatkowe uszczelki ale nie posiadają otworów wentylacyjnych.

Zipper in the lid.

Silicone gasket in Redgrass Painter vs Creative Tools.

Interestingly, from the bottom of the top cover, the slider is mounted on 4 hooks. Two of them are broken. As I found out from the manufacturer, a mistake was made during the design and two of these hooks break off during assembly. However, this is not a problem when working with a palette. The costs of changing the project and form to make this element are so high that it was decided to leave it in its current form.

Co ciekawe od spodu górnej pokrywy, suwak jest zamontowany na 4 zaczepach. Dwa z nich są wyłamane. Jak dowiedziałem się od producenta w czasie projektowania popełniono błąd i dwa z tych zaczepów wyłamują się w czasie montażu. Nie stanowi to jednak problemu w czasie pracy z paletą. Koszt zmiany projektu i formy do wykonania tego elementu jest na tyle duży, że zdecydowano się pozostawić to w aktualnej postaci.

Two broken hooks.


And this is how we got to the two most important elements of every wet palette - sponge and paper. The kit includes two foam inserts. It's hard to tell it's a sponge. This is a special foam that perfectly fulfills its task. Sponges and paper can be purchased separately in supplementary sets. An interesting fact is that the paper is larger than the surface of the pallet! This is not a coincidence, which is also explained by the information included in the box.

I tym oto sposobem dotarlismy do dwóch chyba najważniejszych elementów każdej mokrej palety - gąbki i papieru. Zestaw zawiera dwa wkłady piankowe. Ciężko powiedziec, że to gąbka. To specjalna pianka, która wysmienicie spełnia swoje zadanie. Gąbki oraz papier można dokupić osobno w zestawach uzupełniajacych. Ciekawostką jest to, że papier jest większy niż powierzchnia palety! To nie jest przypadek co wyjaśnia również załączona w pudełku informacja."Use 2 sponges at a time. Wash the sponges with dishwashing liquid or gray soap. For hygiene reasons, replace the sponges regularly. You can buy sponges and paper in supplementary sets."

"Używaj 2 gąbek na raz Gąbki myj płynem do naczyń lub szarym mydłem Ze względów higienicznych wymieniaj gąbki regularnie Gąbki i papier możesz dokupić w zestawach uzupełniających."

Creative Tools foam pad inside wet palette.

"The paper included with the palette is specially made in a larger format to make it easier to add water and to reduce evaporation and be able to throw it away without getting your hands dirty."

"Papier dołączony do palety specjalnie jest w większym formacie by ułatwić dolewanie wody oraz by zmniejszyć odparowanie i móc go wyrzucić nie brudząc rąk."

Creative Tools paper for wet palette.

As for the paper used, I have no objections. It is of good quality, no hairs are detached from it (as it happens in some baking papers). Let us remember, however, that, for example, the Redgrass company already includes reusable membranes in its palettes.

Co do zastosowanego papieru nie mam żadnych obiekcji. Jest dobrej jakości, nie odrywają się od niego żadne włoski (jak zdaża się to w niektórych papierach do pieczenia). Pamiętajmy jednak, że np. firma Redgrass w swoich paletach dołącza już membrany wielokrotnego użytku.

Creative Tools paper for wet palette.


SUMMARY
PODSUMOWANIE

The wet palette from CreativeTools is another product of this kind on the market. You can see that the solutions used were thoroughly thought out and indeed, as the inscription on the packaging says, "Created by painters for painters". A patent with a zipper in the lid or paper with larger dimensions are an interesting idea. Is it a revolutionary model? I think not, but it's a solid product worth your attention, especially if you are going to buy your first wet palette or replace the one you currently have.

Mokra paleta od firmy CreativeTools jest kolejnym tego rodzaju produktem na rynku. Widać, że zastosowane rozwiąznia były gruntownie przemyślane i rzeczywiście tak jak głosi napis na opakowanie została "Wymyślona przez malarzy dla malarzy". Patent z suwakiem w pokrywie czy papier o wiekszych wymiarach są ciekawym pomysłem. Czy jest rewolucyjnym modelem? Myślę, że nie ale to solidny produkt wart waszej uwagi szczególnie, jeśli zamierzacie kupić swoją pierwszą mokrą paletę lub wymienić tą, którą posiadacie obecnie.


Regards,
Michał "ARBAL" Walczak