HeroQuest - How to paint monsters? | Coloured Dust

Friday, November 3, 2023

HeroQuest - How to paint monsters?


I'm slowly finishing a series of articles related to painting the contents of the HeroQuest game box. In this material we will look at all the monster figures. I would like to remind you that the level of painting shown is sufficient, in my opinion, to spend a nice time with these models during the game. The presented level of painting is not for a model to win a painting competition. Please keep this in mind. One thing is certain, however, painting these models was a very pleasant experience. Painting figurines that the whole family will later play with is motivating.

Kończę już powoli cykl artykułów związanych z malowaniem zawartości pudełka gry HeroQuest. W tym materiale przyjrzymy się wszystkim figurkom potworów. Przypominam, pokazany poziom malowania jest wystarczający moim zdaniem do spędzenia miłego czasu z tymi modelami w czasie gry. Zaprezentowany poziom to nie są modele do wygrania konkursu malarskiego. Miejcie to proszę na uwadze. Jedno jest jednak pewne, pomalowanie tych modeli było bardzo przyjemnym doświadczeniem. Malowanie figurek, którymi później będzie grała cała rodzina jest motywujące.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this tutorial to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten poradnik znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


Other articles in this series:
Inne artykuły z tego cyklu:


The box includes gameboard, 31 monster miniatures, 4 hero miniatures, 15 furniture pieces, 10 skull pieces, 4 plastic rat pieces, 21 dungeon doors, 93 game cards, 4 turn-order cards, cardboard tiles, Quest Book, 4 character cards, Game Master's screen, pad of character sheets, 6 white combat dice, 2 red dice, and rulebook.

Zawartość pudełka:plansza do gry: 31 figurek potworów, 4 figurki bohaterów, 15 figurek mebli, 10 figurek czaszek, 4 plastikowe figurki szczurów, 21 drzwi do lochów, 93 karty do gry, 4 karty zmiany kolejności tur, kartonowe kafelki, Księga Wyzwań, 4 karty postaci, Ekran Mistrza Gry, arkusze postaci 6 białych kości walki, 2 czerwone kości, księga zasad. Waga:1,5 kg
I assumed that I would try to paint all the figures according to the graphics on the character cards.
Założyłem, że postaram się pomalować wszystkie figurki zgodnie z grafikami na kartach postaci.I washed all models in warm soapy water. I advise you not to skip this step. The models are slightly oily and sometimes it may be difficult to apply paint to them. 

Wszystkie modele umyłem w ciepłej wodzie z mydłem. Radzę Wam nie pomijać tego kroku. Modele są lekko tłuste i czasem może być problem z nałożeniem na nie farby. 


More info:


I decided to upgrade the bases of all the figures in the game box. However, I didn't want to spend several evenings on it. A quick, effective solution. Anyway, any option will be better than empty bases...

Postanowiłem ulepszyć podstawki wszystkich figurek z pudełka do gry. Nie chciałem jednak spędzić nad tym kilku wieczorów. Szybkie efektowne rozwiązanie. Zresztą każda opcja będzie lepsza niż puste podstawki...So I used bricks and tiles from Juweela, perfect for this purpose. I filled the gaps between them with sand. I glued everything with PVA glue.

Wykorzystałem więc idealne do tego celu cegiełki i płytki od Juweela. Przerwy między nimi wypełniłem piaskiem. Wszystko przykleiłem klejem typu Wikol.More info:


In this quick way, I managed to get through all 35 figures. I think it's worth spending some extra time on this.

W ten szybki sposób ogarnąłem wszystkie 35 figurek. Myślę, że warto przeznaczyć na to trochę dodatkowego czasu.


This time I applied a spray primer to all the figures as the quickest method. I will try to use as many GW Contrast paints as possible. So I decided to use white undercoat on most models vertically from above. However, I also added a black base coat vertically from the bottom to add some shadow.

Na wszystkie figurki nałożyłem tym razem podkład w sprayu jako najszybszą metodę. Będę starał się użyć jak najwięcej farbek GW Contrast. Zdecydowałem się więc na biały podkład na większości modeli pionowo z góry. Dodałem jednak również czarny podkład pionowo od dołu aby dodać trochę cienia. 


Apply the primer to all the figures in the box at once.
Podkład nałożyłem odrazu na wszystkie figurki z pudełka.
MUMMIES
MUMIE

The mummy is the simplest figure from the game box.
Mumia to najprostsza figurka z zestawu do pomalowania. I applied GW Reikland Fleshshade wash over the white surface primer.
Na biały podkład nałożyłem wash GW Reikland Fleshshade.


I then added a wash of GW Nuln Oil and Agrax Earthshade in some places to increase the contrast.
Następnie dodałem wash GW Nuln Oil i Agrax Earthshade w niektórych miejscach aby zwiększyć kontrast.


I highlighted everything using the Dry Bruch method and white paint. I added details in the form of green skin, teeth and red eyes.

Całość rozjaśniłem metodą Dry Brush i białą farbą. Dodałem detale w postaci zielonej skóry, zębów i czerwonych oczu.

ZOMBIES
ZOMBI


All base colors are GW Contrast paints.
Wszystkie kolory bazowe to farby GW Contrast.I highlighted all the edges and used a black wash to increase the contrast.
Rozjaśniłem wszystkie krawędzie oraz zastosowałem czarny wash do zwiększenia kontrastu.Finally, I added some details in the form of rust, blood on the weapon and skin.
Ostatecznie dodałem trochę detali w postaci rdzy oraz krwi na broni i skórze.
SKELETONS
SZKIELETY

ORCS
ORKI

All base colors are GW Contrast paints.
Wszystkie kolory bazowe to farby GW Contrast.Metallic elements were painted with dark GSW Gunmetal Gray paint.
Elementy metaliczne, pomalowałem ciemną farbą GSW Gunmetal Grey.I covered all metal elements with GW Nuln Oil wash.
Wszystkie metalowe elementy pokryłem washem GW Nuln Oil.I highlighted the skin with very bright Vallejo Game Air Light Livery Green paint.
Skórę rozjaśniłem bardzo jaskrawą farbką Vallejo Game Air Light Livery Green.


I highlighted all the edges.
Rozjaśniłem wszystkie krawędzie.Finally, I added some details in the form of blood on the weapon and red paint smears on the skin.
Ostatecznie dodałem trochę detali w postaci krwi na broni oraz czerwonych maźnięć farbą na skórze.
GOBLINS
GOBLINY


I painted the skin identically to the Orcs.
Skórę pomalowałem identycznie jak w przypadku Orków.

DRED WARRIORS
WOJOWNICY STRACHU

This model is probably as easy to paint as mummies. This time I only used black primer.
Ten model jest chyba równie łatwy do pomalowania jak mumie. Tym razem zastosowałem tylko czarny podkład.


I painted the whole thing using the drybrush method with GW Chainmail paint.
Całość pomalowałem metodą drybrush farbą GW Chainmail.I painted all metallic surfaces except the shields with GW Agrax Earthshade wash.
Wszystkie metaliczne powierzchnie poza tarczą pomalowałem washem GW Agrax Earthshade.


I then added a wash of GW Nuln Oil in some places to increase the contrast.
Następnie dodałem washe GW Nuln Oil w niektórych miejscach aby zwiększyć kontrast.


I painted the coats red, darkened them with GW Nuln Oil wash and lightened them.
Płaszcze pomalowałem na czerwono, ściemniłem washem GW Nuln Oil i rozjasniłem.


GARGOYLE
GARGULEC


Base colors - black and white Green Stuff World spray foundation.
Bazowe kolory - czarny i biały podkład w sprayu Green Stuff World.


Dry brush with a very light gray color.
Dry brush bardzo jasnym szarym kolorem.


I added GW Wash Drakenhof all over and Nuln Oil in some areas.
Dodałem GW Wash Drakenhof na całej powierzchni i Nuln Oil w niektórych miejscach.I brightened the edges and added details in the form of blood.
Rozjaśniłem krawędzie i dodałem detale w postaci krwi.

ABOMINATIONS
ODRAZA

I painted the skin with a mix of GW Contrast Asurmen Blue and Apothecary White. Armor is a mix of GW Contrast Asurmen Blue and Black Legion.

Skórę pomalowałem mixem GW Contrast Asurmen Blue i Apothecary White. Pancerz to mix GW Contrast Asurmen Blue i Black Legion.


Finally, I darkened the whole thing with GW wash Nuln Oil and lightened the edges.
Ostatecznie całośc przyciemniłem GW wash Nuln Oil i rozjaśniłem krawędzie.
WITCH LORD
WŁADCA UPIORÓW

A whole separate article will be devoted to this figurine.
Tej figurce poświęce cały osobny artykuł.

FAMILY PICTURE
ZDJĘCIE RODZINNE

And this is how I painted 31 monster figures and 4 hero figures. Below is a family photo. I also painted all the terrain models. It took me about 1 month of irregular work in my free time. I think it's a good result for a hobbyist :)

I w ten oto sposób pomalowałem 31 figurek potworów i 4 figurki bohaterów. Poniżej rodzinne zdjęcie. Pomalowąłme również wszystkie modele terenu. Całość zajęła mi około 1 miesiąca nieregularnej pracy w wolnej chwili. Myślę, że to dobry wynik jak na hobbyste :)

 
BR,
Michał "ARBAL" Walczak