Army Painter - Gamemaster Character Paint Set | Coloured Dust

Tuesday, December 26, 2023

Army Painter - Gamemaster Character Paint Set


Since HeroQuest and games like dungeon crawler have completely captivated me and my kids for several months, I picked up another set of Army Painter paints. This is a set from the Gamemaster line - Character Paint Set. Let's take a look at what's inside and whether this set of paints is worth considering.

Jako, że HeroQuest i gry typu fungeon crawler totalnie zawładnęły mną i moimi dzieciakami od kilku miesięcy,  wziąłem w swoje ręce kolejny zestaw farb of Army Painter. Jest to zestaw z linii Gamemaster - Character Paint Set. Zajrzyjmy co jest w środku i czy warto zainteresować się takim zestawem farb.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


PACKAGING
OPAKOWANIE

The box is very nice, in the graphic style of the entire GameMaster series. The whole thing is secured with foil.

Pudełko jest bardzo ładne, utrzymane w konwencji graficznej całej serii GameMaster. Całość jest zabezpieczona folią.

Army Painter - Gamemaster Character Paint Set


Inside you will find paints, figurines, a brush and guides.
W środku znajdziemy farby, figurki, pędzelek oraz poradniki.
PAINTING GUIDE
PORADNIK MALARSKI

Assuming that this set falls into the hands of a person who is just starting their adventure with painting miniatures, they will find a lot of useful information inside.

Zakładając, że ten zestaw wpadnie w ręce osoby zaczynającej przygodę z malowaniem figurek to w środku znajdzie ona ogrom przydatnych informacji.This guide is very well prepared. It guides a new person step by step in the process of painting a model. From color theory through more advanced painting techniques. Really very good material!

Poradnik ten jest bardzo dobrze przygotowany. Prowadzi nową osobę krok po kroku w proces malowania modelu. Od teorii kolorów poprzez bardziej zaawansowane techniki malarskie. Naprawdę bardzo dobry materiał!
QR CODES
KODY QR

Text and photos not enough? Do you prefer to look at the painter's hands while he works? No problem :) In many places (even on the box!) there are QR codes in the text leading to free video guides on YouTube prepared by Army Painter. Really great stuff. I watched them myself out of curiosity and I confirm that they are very well prepared. Again, a lot of information for beginners.

Tekst i zdjęcia to za mało? Wolisz patrzeć na ręce malarza w czasie pracy? Nie ma problemu :) W wielu miejscach (już nawet na pudełku!) w tekście znajdują się kody QR prowadzące do przygotowanych przez firmę Army Painter darmowych poradników video na YouTube. Naprawdę świetna sprawa. Sam je obejrzałem z ciekawości i potwierdzam, że są bardzo dobrze przygotowane. Ponownie ogrom informacji dla początkujących.
BRUSH
PĘDZEL

The set also includes an Army Painter brush. This is a brush called "Starter Brush" by the manufacturer. Nice addition. It will definitely come in handy, especially if this set is the first paint of a person who is starting this hobby.

W zestawie znajdziemy również pędzel firmy Army Painter. Jest to pędzel nazwany przez producenta "Starter Brush". Fajny dodatek. Na pewno się przyda, zwłaszcza jeśli ten zestaw to pierwsze farby osoby, która zaczyna zabawę z tym hobby.
PAINTS
FARBY

The box contains 20 bottles with a capacity of 12ml. 15 base colors, primer, 2 metallic paints and 2 washes. Each bottle has 2 metal balls inside, making it much easier to mix paints before use.

W pudełku znajdziemy 20 butelek o pojemności 18ml. 15 kolorów bazowych, podkład, 2 farby metaliczne i 2 washe. Każda butelka posiada w środku 2 metalowe kulki znacząco ułatwiające mieszanie farb przed użyciem.These are standard paints from Army Painter's Warpaints line. This is clearly written on each bottle. However, the manufacturer changed the nomenclature of the colors but included information about what paint from the Warpaints series a given color actually is.

Są to standardowy farby z linii Warpaints firmy Army Painter. Jest to wyraźnie napisane na każdej buteleczce. Producent zmienił jednak nazewnictwo kolorów ale umieścił informacje jaką tak naprawdę farbą z serii Warpaints dany kolor jest.


The paint bottles in this set are smaller. Capacity is 12ml. They are lower but the same thickness as standard dropper bottles from other companies. They will fit into your standard paint racks.

Butelki z farbami w tym zestawie są mniejsze. Pojemność to 12ml. Są niższe ale takiej samej grubości jak standardowe butelki z zakraplaczem innych firm. Będą pasować w Wasze standardowe stojaki na farby.


Interestingly, the set contains everything we theoretically need to paint the figure. The manufacturer even included a gray primer that can be applied with a brush.

Co ciekawe zestaw zawiera wszystko co teoretycznie potrzebujemy aby pomalować figurkę. Producent dołączył nawet szary podkład, który nakłada się pędzlem.


The set includes two metallic paints, silver and gold. I tested them and they are really good metallics. Two basic colors that should be enough for a beginner.

W zestawie znajdziemy dwie farby metaliczne srebrną i złotą. Testowałem je i są to naprawdę dobre metaliki. Dwa podstawowe kolory, które powinny wystarczyć początkującej osobie.


We will also find two washes. A wash for the skin and a black wash useful for many other elements of the figure. I also tested them and they are as good as my favorite GW washes.

Znajdziemy również dwa washe. Wash do skóry oraz czarny wash przydatny do wielu innych elementów figurki. Również je przetestowałem i są równie dobre jak moje ulubione washe od GW.
MINIATURES
FIGURKI

And now probably the most interesting element of the set. The box contains a sprue with 5 plastic figures. Since this is a set for players, these are figures of five heroes.

I teraz chyba najciekawszy element zestawu. W pudełku znajdziemy wypraskę z 5 plastikowymi figurkami. Jako że jest to zestaw dla graczy, są to figurki pięciu bohaterów.The three figures are in two parts. Theoretically, you don't need glue to assemble them. As you can see in the photos below, the models come with very nice bases.

Trzy figurki są dwuczęściowe. Teoretycznie nie potrzeba kleju aby je złożyć. Jak widzicie na poniższych zdjęciach modele mają dołączone bardzo ładne podstawki.The models were made in Poland especially for Army Painter.
Modele wykonano w Polsce specjalnie dla firmy Army Painter.Unfortunately, the models require little processing before painting. As you can see in the two photos below, the mold's dividing line runs right through the middle of the face of one of the figures.

Niestety modele wymagają lekkiej obróbki przed malowaniem. Jak widzicie na dwóch poniższych zdjęciach, linia podziału formy przebiega przez sam środek twarzy jednej z figurek.These are cool models with very distinct elements and details. They look like very good figures for a beginner.

Są to fajne modele z bardzo wyraźnymi elementami i szczegółami. Wyglądają na bardzo dobre figurki dla początkującej osoby.

SUMMARY
PODSUMOWANIE

Gamemaster Character Paint Set is another interesting set from Army Painter. It contains proven paints from the Warpaints line. Well-selected base colors, metallics, washes and even surface primer. The five included figures are very interesting, good quality models. As I mentioned earlier, for me this is the perfect set for someone who wants to start their adventure with painting figurines. It is also an ideal set for RPG players using miniatures who decided to paint their gray "pawns" for the game. If you don't have paints yet and want to try painting little people, it's worth checking out this set.

Gamemaster Character Paint Set to kolejny ciekawy zestaw od firmy Army Painter, Zawiera sprawdzone farby z linii Warpaints. Dobrze dobrane kolory bazowe, metaliki, washe a nawet podkład. Pięć dołączonych figurek to bardzo ciekawe, dobrej jakości modele. Jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie jest to idealny zestaw dla kogoś kto chce rozpocząć przygodę z malowaniem figurek. Jest to również idealny zestaw dla graczy RPG wykorzystujących figurki, którzy postanowili pomalować swoje szare "pionki" do gry. Jeśli nie macie jeszcze farbek, a chcecie spróbować malowania małych ludzików, to warto pochylić się nad tym zestawem.


BR,
Michał "ARBAL" Walczak