Portable Hobby Station - HobbyZone (REVIEW) | Coloured Dust

Saturday, February 10, 2024

Portable Hobby Station - HobbyZone (REVIEW)


A few days ago, the Polish company HobbyZone launched a new product - the Portable Hobby Station. I'll not control the fact that for several months I've been helping in testing this product, giving ideas and adding a little heart from myself. I was the first to test the housing and check the manual. Thanks to this, today we are the first to get to know the Portable Hobby Station in more detail in my mini review. It is nothing more than a portable hobby workshop.

Kilka dni temu, polska firma HobbyZone, wypuściła na rynek nowy produkt - Portable Hobby Station. Nie będę ukrywał, że od kilku miesięcy pomagałem w testowaniu tego produktu, podsuwałem pomysły i dodałem trochę serca od siebie.  Bylem pierwszym, zewnętrznym testerem składania skrzynki i weryfikowałem instrukcje montażu. Dzięki temu dzisiaj jako pierwsi, przyjrzymy się  dokładniej Portable Hobby Station  w mojej mini recenzji. Jest to nic innego jak przenośny warsztat hobbystyczny.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toHISTORY
HISTORIA

During my many years of adventure with painting miniatures, I organized and took part in many painting events. I've always had one problem. How to conveniently and safely transport paints, brushes, tools and figurines. Below are some photos from those times. See what it looked like, it brings tears to my eyes...

W czasie mojej wieloletniej przygody z malowaniem figurek, zorganizowałem i brałem udział w wielu impreza malarskich. Zawsze miałem jeden problem. Jak wygodnie i bezpiecznie przetransportować z sobą farbki, pędzle, narzędzia i figurki. Poniżej kilka zdjęć z tamtych czasów. Zobaczcie jak to wyglądało, aż łza kręci się w oku...

Year 2017...


Tool boxes were the primary means of carrying.
Skrzynki na narzędzia były podstawowym środkiem przenoszenia.

Metal tool box.

After over 13 years, I can say that this problem is gone. It was finally resolved by HobbyZone...

Po ponad 13 latach mogę powiedzieć, że ten problem zniknął. Został ostatecznie rozwiązany przez firmę HobbyZone...
BASE
BAZA

Let's get to the review. The Portable Hobby Station comes to us after purchase in a stiff cardboard box. Everything is packed very safely and secured inside with bubble wrap.

Przejdźmy do recenzji. Portable Hobby Station przychodzi do nas po zakupie w sztywnym kartonie. Całość jest bardzo bezpiecznie zapakowana i zabezpieczona w środku folią bąbelkową.


The product (like all others from this manufacturer) requires self-assembly. Inside you will find a very detailed manual. I devoted a separate, extensive article to the assembly process. Below you will find the link.

Produkt (tak samo jak wszystkie inne tego producenta) wymaga samodzielnego złożenia. W środku znajdziemy bardzo szczegółową instrukcję. Procesowi złożenia poświęciłem osobny, obszerny artykuł. Poniżej znajdziecie link.


You can read how to assemble the product here:

Jak złożyć produkt przeczytacie tutaj:After assembly, we get an empty box.
Po złożeniu otrzymujemy pustą skrzynkę. 


The box is closed with latches additionally reinforced with neodymium magnets. All "non-wooden" elements are 3D prints made of very durable black filament.

Skrzynka jest zamykana na zatrzaski wzmocnione dodatkowo magnesami neodymowymi. Wszystkie "niedrewniane" elementy są wydrukami 3D z bardzo wytrzymałego, czarnego filiamentu.
CONFIGURATOR
KONFIGURATOR

As you can see in the photo, the box has special cutouts in the side walls. Appropriate inserts (drawers) are inserted into these cutouts, which must be purchased separately. There are magnets installed in the walls and inserts. Thanks to this solution, the inserts do not slide out automatically. We can freely configure our portable workshop. On the manufacturer's website you will find a very comfortable special one

Jak widzicie na zdjęciu skrzynka posiada specjalne wycięcia w bocznych ściankach. W wycięcia te wsuwa się odpowiednie wkłady (szufladki), które trzeba dokupić osobno. W ściankach oraz we wkładach zamontowane są magnesy. Dzięki takiemu rozwiązaniu wkłady nie wysuwają się samoczynnie. Możemy dowolnie skonfigurować nasz przenośny warsztat. Na stronie producenta znajdziecie specjalny bardzo wygodny


Click and check:

INSERTS
WKŁADY

We have quite a large number of inserts provided by the manufacturer. It is possible that this offer will be expanded in the future. I know that work is already underway on a cover that will protect against rain, for example. Of course, you have to buy these inserts separately. Below I will present all the options available at the moment. I will not describe them in detail, because you will find very detailed descriptions on the manufacturer's website.

Do dyspozycji mamy całkiem sporą ilość wkładów jakie zapewnia nam producent. Nie wykluczone, że kiedyś ta oferta powiększy się. Wiem, że już trwają pracę nad pokrowcem chroniącym np. przed deszczem. Oczywiście te wkłady musicie dokupić osobno. Poniżej zaprezentuje Wam wszystkie dostępne na tą chwilę opcje. Nie będę ich opisywał dokładnie, bowiem na stronie producenta znajdziecie bardzo szczegółowe opisy.


All inserts are packed in identical boxes. The contents are as well protected as the main base.

Wszystkie wkłady zapakowane  są w identyczne pudełeczka. Zawartość jest tak samo dobrze zabezpieczona co główna skrzynka.Inside each box with an insert you will find the elements needed to assemble it and detailed instructions. Assembly is really very simple. As you can see, the cartridges do not have many parts.

W środku każdego pudełeczka z wkładem znajdziecie elementy potrzebne do jego złożenia oraz dokładną instrukcję. Składanie jest naprawdę bardzo proste. Jak widzicie wkłady nie mają wielu części.
The large capacity insert is used to store larger items. It is very roomy, you can fit larger bottles, magnifying glasses, tools, molds with models, etc. A very universal insert.

Wkład o dużej pojemności służy do przechowywania większych przedmiotów. Jest bardzo pojemny, zmieścimy tu większe butelki, okulary powiększające, narzędzia, wypraski z modelami itp. Bardzo uniwersalny wkład
The universal insert is intended for various applications in the field of storing items. It has adjustable compartments. It fits bottles of Vallejo type paints perfectly. They stick out so that the paint colors can be seen.

Wkład uniwersalny przeznaczony jest do różnych zastosowań w zakresie przechowywania przedmiotów. Posiada regulowane przegródki. Mieszczą się w nim idealnie buteleczki z farbami typu Vallejo. Wystają one tak, że widać kolory farb.
The insert with a steel plate is used to store and safely transport figures and models. If you have stands for figurines with magnets, this insert is perfect for carrying such models. You can also mount larger models on it, e.g. using Blue Tack.

Wkład ze stalową płytką służy do przechowywania i bezpiecznego transportu figurek oraz modeli. Jeśli macie podstawki do figurek z magnesami to ten wkład idealnie nadaje się do przenoszenia takich modeli. Można na nim zamocować również większe modele np. za pomocą Blue Tack.Anticipating questions, the base will hold 32 figures on 25mm round bases.
Uprzedzając pytania na podstawce zmieszczą się 32 figurki na okrągłych podstawkach 25mm.
The brush and tool insert has been designed to store brushes, files and other tools. The brushes are held with a plastic holder and neodymium magnets. We can glue a sponge to the handle, which presses the brushes so that they do not fall out during transport.

Wkład na pędzle i narzędzia został zaprojektowany, aby przechowywać pędzle, pilniki oraz inne narzędzia. Pędzelki są przytrzymywane za pomocą uchwytu z tworzywa sztucznego i magnesów neodymowych. Do uchwytu przyklejamy gąbkę, która dociska pędzle tak, aby nie wypadały w czasie transportu.
The insert for tools and accessories is used to store various hobby tools, including tweezers, files, pliers and others.

Wkład na narzędzia i akcesoria służy do przechowywania różnych narzędzi hobbystycznych w tym pęset, pilników, szczypiec i innych.

A modeling tool for painting with brushes and airbrush. This special grid can be placed in the Tools and Accessories Drawer Insert module. It is a special grid into which we can press, for example, elements mounted on sticks.

Narzędzie modelarskie do wykonywania prac związanych w malowaniem pędzlami i aerografem. Tą specjalną kratkę możemy umieścić w module - Tools and Accessories Drawer Insert. Jest to specjalna kratka, w która możemy wciskać np. elementy zamontowane na patyczkach.

The insert for brushes and a wet palette is used to store brushes and a wet palette :) This insert is larger and takes up space in both halves of the suitcase. The wet palette from HobbyZone fits it perfectly. We can also move brushes in this insert in the same way as in the Brushes and Tools Insert.

Wkład na pędzle i mokrą paletę służy do przechowywania pędzli oraz mokrej palety :) Ten wkład jest większy i zajmuje miejsce w obu połówkach walizki. Pasuje do niego idealnie mokra paleta od HobbyZone. W tym insercie możemy również przenosić pędzelki na takiej samej zasadzie jak we wkładzie - Brushes and Tools Insert.

The multifunctional insert is intended for storing assembly instructions, multimedia devices and other accessories. In order for the insert to be inserted like a drawer, it must be mounted on an additional shelf that is included in the basic set (base).

Wkład wielofunkcyjny przeznaczony jest do przechowywania instrukcji montażu, urządzeń multimedialnych oraz innych akcesoriów. Aby wkład mógł być wsuwany jak szufladka, musi być zamontowany na dodatkowej półeczkę, która znajduje sie w zestawie bazowym (skrzynce).
This insert can be placed on the top of the box. Thanks to the magnets, it is additionally protected against moving or being knocked off by hand.

Wkład ten możemy postawić na górze skrzynki. Dzięki magnesom jest ona wówczas dodatkowo zabezpieczona przed przesuwaniem czy strąceniem ręką.

Portable Hobby Station - HobbyZone


The insert comes with two hooks.
Do wkładu dołączone są dwa zaczepy.


When opened, the back wall contains magnets. Thanks to the hooks, we can attach e.g. instructions to the wall. The insert itself can also be used as a stand for a phone or tablet.

Tylna ścianka po otwarciu zawiera magnesy. Dzięki zaczepom, możemy przyczepić do ścianki np. instrukcje. Sam wkład może również służyć jako stojak na telefon czy tablet.


We can attach this insert using magnets to the side of the box! The paper manual or reference photo is light enough that the magnets will easily hold it.

Ten wkład możemy przyczepić za pomocą magnesów z boku skrzynki! Papierowa instrukcja czy referencyjne zdjęcie jest na tyle lekkie, że magnesy spokojnie to utrzymają.
PORTABLE HOBBY STATION
Przenośny Warsztat Hobbystyczny

Once we have all the inserts assembled, we can start assembling our portable workshop.

Jeśli mamy już złożone wszystkie wkłady, możemy zabrać się za złożenie naszego przenośnego warsztatu.


The number of available options and configurations is really large. It all depends on your preferences and needs.

Ilość dostępnych opcji i konfiguracji jest naprawdę duża. Wszystko zależy od Waszych preferencji i potrzeb.


Below are two sample workshop configurations.
Poniżej dwie przykładowe konfiguracje warsztatu.

Portable Hobby Station - HobbyZone

In the next photo I showed the option with the Everlasting Wet Palette - Redgras. The set is perfectly complemented by a foldable water cup from Game Envy.

Na kolejnym zdjęciu pokazałem opcję z paletą Everlasting Wet Palette - Redgras. Komplet idealnie dopełnia składany kubeczek na wodę od Game Envy.

Portable Hobby Station - HobbyZoneCUTTING MAT
MATA DO CIĘCIA

The interior of the box is perfectly sized to accommodate an A4 (30x22cm) cutting mat.

Wnętrze skrzynki jest idealnie dopasowane, aby umieścić w nim matę do cięcia wielkości A4 (30x22cm).

Portable Hobby Station - HobbyZone

The milled edges of the walls allow the mat to be hidden perfectly. Thanks to this, the box closes without any problems.

Wyfrezowane brzegi ścianek pozwalają macie idealnie się schować. Dzięki temu skrzynka zamyka się bez problemu.
SUMMARY
PODSUMOWANIE

Even though, as I mentioned at the beginning, I helped create this product, I will try to be objective in my assessment. Portable Hobby Station from HobbyZone is a very well-thought-out project. It was designed as a portable workshop, but also as a home workshop when space is limited. The product can even be used as a suitcase for transporting figurines. It's fully customizable so we can adapt it to our personal needs. The quality of workmanship is, as always in the case of this manufacturer, at a very high level. The assembly instructions are clear and understandable. What more can I say... If you go to all kinds of painting events or have little space at home, this is the perfect product for you.

Pomimo tego, że jak wspomniałem na początku pomagałem w stworzeniu tego produkty postaram się być obiektywny w mojej ocenie. Portable Hobby Station od HobbyZone to bardzo dobrze przemyślany projekt. Został zaprojektowany jako przenośny warsztat ale również jako warsztat domowy kiedy mamy mało miejsca. Produkt może służyć nawet jako walizka do transportowania figurek. Jest w pełni konfigurowalny więc możemy dostosować go do naszych osobistych potrzeb. Jakość wykonania jest jak zawsze  w przypadku tego producenta na bardzo wysokim poziomie. Instrukcja składania jest przejrzysta i zrozumiała. Cóż mogę więcej powiedzieć... Jeśli jeździsz na wszelkiego rodzaju imprezy malarskie albo masz mało miejsca w domu to jest to idealny produkt dla Ciebie.

BR,
Michał "ARBAL" Walczak