Framed LOTR Diorama (Part 1) | Coloured Dust

Wednesday, February 14, 2024

Framed LOTR Diorama (Part 1)


A few years ago (before my long break in the hobby) I really liked the so-called framed dioramas made by Romana Lappat. I really wanted to do a project like this. I started thinking about something like that, but I very fast stopped preparations. A few months ago I returned to this topic. After watching The Hobbit and The Lord of the Rings again with my children, inspiration came. I have started an ambitious and large project. However, I decided to share this adventure with you. I don't know how it will end. I don't know if I'll be able to finish this project. I don't know if it will be worth your attention and what the final level of this work will be. I'm going a bit out of my element, but working on this diorama gives me great pleasure. I hope you will motivate me a bit and give me some ideas :)

Już kilka lat temu (przed moją dłuższą przerwą w hobby) bardzo podobały mi się tzw. dioramy w ramce (framed dioramas) wykonane przez Romana Lappat. Bardzo chciałem zrobić taki projekt. Zacząłem myśleć o czymś takim ale na myśleniu się skończyło. Kilka miesięcy temu wróciłem do tego tematu. Po obejrzeniu z dziećmi kolejny raz Hobbita i Władcę Pierścieni przyszło natchnienie. Rozpocząłem ambitny i duży projekt.  Postanowiłem jednak podzielić się z Wami tą przygodą. Nie wiem jak ona się zakończy. Nie wiem czy dam radę dociągnąć ten projekt do końca. Nie wiem czy będzie wart Waszej uwagi i jaki będzie ostateczny poziom tej pracy. Idę trochę na żywioł ale praca nad tą dioramką sprawia mi dużą przyjemność. Liczę na to, że trochę mnie zmotywujecie i podsuniecie jakieś pomysły :)

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

I was looking for inspiration for a long time and found this poster by Dan Munford. I plan to recreate approximately this artwork as a framed diorama.

Długo szukałem inspiracji i znalazłem ten plakat Dana Munforda. Planuję odtworzyć mniej więcej tą grafikę jako dioramę w ramce.


The Lord of the Rings trilogy alternative movie posters by Dan Munford.


I started by looking for suitable figures of the entire Fellowship of the ring. I found figurines from various artists. I printed them on my ELEGOO Mars 3 Pro and AmeraLabs TGM-7 resin, in normal scale, probably 32mm, and also significantly reduced, around 10-15mm. I also found figures of Orcs and Goblins. I will need to print them at different scales since they will be on different plans. The idea is to obtain the effect of depth and perspective.

Zacząłem od poszukiwania odpowiednich figurek całej drużyny pierścienia. Znalazłem figurki od różnych twórców. Wydrukowałem je na mojej ELEGOO Mars 3 Pro i żywicy AmeraLabs TGM-7, w normalnej skali, chyba 32mm oraz znacząco pomniejszone około 10-15mm. Znalazłem również figurki Orków i goblinów. Będę musiał wydrukować je w różnej skali, ponieważ będą znajdowały się na różnych planach. Chodzi o uzyskanie efektu głębi i perspektywy.
The reduced scale figures are OK, but still probably too big. I tried them on the frame I intended to use. Everything will be revealed later....

Zmniejszone figurki są OK ale nadal chyba zbyt duże. Przymierzyłem je do ramki jakiej zamierzałem użyć. Wszystko okaże się później....


I printed out a few reference images so that I wouldn't have to constantly use my phone or tablet while working.

Wydrukowałem sobie kilka obrazków referencyjnych, żeby w czasie pracy nie używać ciągle telefonu czy tabletu.


I started working on building the frame. I made it from flexible 2mm thick plexiglass. I will carefully cover the whole thing with a thin veneer at the very end.

Rozpocząłem, prace nad zbudowaniem ramki. Wykonałem jej z elastycznej plexi grubości 2mm. statecznie całość okleję jeszcze cienkim fornirem na samym końcu.


I reinforced everything with hot glue.
Wszystko wzmocniłem gorącym klejem.


To make the diorama, I will mainly use the set from Army Painter - "Dungeons & Caverns Core Set". I will post his review on the blog in the future.

Do wykonania dioramki użyję głównie zestawu od Army Painter - "Dungeons & Caverns Core Set". Jego recenzję wrzucę na bloga w przyszłości. The set includes everything to create a diorama of dungeons and caverns. There is even a device for cutting Styrodur with a hot wire. Of course, there is even styrodur :) A fantastic thing.

W zestawie jest wszystko aby wykonać dioramę podziemi czy lochów. Jest tam nawet przyrząd do wycinania styroduru gorącym drutem. Oczywiście jest nawet styrodur :) Rewelacyjna sprawa.


To glue the Styrodur, I will use the special glue provided. This glue does not dissolve styrodur. I will also use universal polymer glue. Both work great.

Do sklejania styroduru użyję dołączonego specjalnego kleju. Klej ten nie rozpuszcza styroduru. Zastosuje również uniwersalny klej polimerowy. Oba sprawdzają się rewelacyjnie.


Army Painter glue has a thin tip enabling precise dosing.
Klej od Army Painter ma cienką końcówkę umożliwiającą precyzyjne dozowanie.


I started building a skeleton to have a picture of the entire composition.
Zacząłem budować szkielet aby mieć obraz całej kompozycji.I have never worked so much with a material like Styrodur. I tested how to make different textures. I will use GOLDEN pastes. I've had them for 10 years and they're still as good as new! They work great.

Nigdy nie pracowałem tak dużo w materiale takim jak styrodur. Testowałem jak wykonać zróżnicowane tekstury. Użyje past firmy GOLDEN. Mam je już 10 lat i nadal są jak nowe! Działają świetnie.


Sandpaper also works great. Textures can also be obtained by kneading Styrodur with a stone.

Papier ścierny również nadaje się świetnie. Tekstury można uzyskać również ugniatając styrodur kamieniem.


Experimenting further, I decided to use a kit from Juweela to make rubble. These kits can be purchased to suit various scales. They will work perfectly. Everything is made of light plaster. The debris particles are smaller than sand grains, which works perfectly on the scale of my diorama.

Eksperymentując dalej, postanowiłem użyć zestawu od Juweela do wykonania gruzu. Zestawy te można kupić dostosowane do różnej skali. Sprawdzą się idealnie. Wszystko jest wykonane  z lekkiego gipsu. Drobinki gruzu są mniejsze niż ziarenka piasku co w skali mojej dioramy sprawdzi się doskonale.


Read more:

I started working with textures to see how it would turn out. At this point I was a bit devastated at how much work it would all require. This won't be a quick project...

Zacząłem pracę z teksturami żeby sprawdzić jak to wyjdzie. Na tą chwilę trochę się załamałem ile pracy będzie to wszystko wymagało. To nie będzie szybki projekt...


I started looking in the drawer for bits that I could use. The Gamers Grass columns, which I showed you on the blog some time ago, turned out to be perfect. I don't rule out that I will have to print some additional elements. At the moment, however, I want to use a 3D printer as little as possible.

Zacząłem szukać w szufladzie bitsów jakie mógł bym wykorzystać. Idealne okazały się kolumny od Gamers Grass, które jakiś czas temu pokazywałem Wam na blogu. Nie wykluczam, że będe musiał wydrukować jakieś dodatkowe elementy. Na tą chwilę chcę jednak jak najmniej uzyć drukarki 3D.


Read more:
I started adding more elements. I made test stairs.
Zacząłem dokładać kolejne elementy. Wykonałem testowe schody.


I quickly noticed that details would be of great importance here. Unfortunately, details require more work and time...

Zauważyłem szybko, że detale będą miały tu ogromne znaczenie. Niestety, detale wymagają więcej pracy i czasu...I'm slowly moving forward, but there's a long road ahead of me... At the moment, the effect isn't great, but the whole thing is already in my head. I know that I will also use LED lighting, but more about that in the next part of this diary :)

Powoli do przodu ale droga przede mną długa... Na tą chwilę efekt nie powala, ale całość jest już w mojej głowie. Wiem, że użyję również oświetlenie LED, ale o tym w kolejnej części tego pamiętnika :)I'm waiting for all your comments. Thanks for reaching the end of this post :)

Czekam na wasze wszelkie uwagi i komentarze. Dzięki za dotarcie do końca tego posta :)Read next parts here:
Przeczytaj kolejne części tutaj:


BR,
Michał "ARBAL" Walczak