Painting "Snorri" (SBS) | Coloured Dust

Tuesday, May 21, 2019

Painting "Snorri" (SBS)

I'm going back to painting after a few months break. For warming up, I chose a 54mm minaiture from Nocturna Models. I prepared it for painting a long time ago. The model stood in a display case and waited its turn. Even the base was pre-prepared. I invite you to a short, (not as detailed as always) step by step article from about "Snorri".

Wracam do malowania po kilku miesięcznej przerwie. Na rozgrzewkę wybrałem figurkę w skali 54mm od Nocturna Models. Przygotowałem ją do malowania już dawno, dawno temu. Stała na pułce i czekała na swoją kolej. Nawet podstawkę miałem wstępnie przygotowaną. Zapraszam do krótkiej i nie tak dokładnej jak zawsze reacji z malowania moedlu "Snorri".Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toFor painting this model I've used Harder&Steenbeck airbrush and Acrylicos Vallejo paints.


As part of the warm-up after a long break, I decided to paint this model only with brushes. The airbrush was used this time, only much earlier, just to apply the undercoat.

W ramach rozgrzewki po dłuższej przerwie postanowiłem pomalować ten model tylko z użyciem pędzli. Aerograf był użyty tym razme, już dużo wcześniej tylko do naniesienia podkładu.


What is BLACKLINING?
When I finished painting the figurine, I took care of the base. Partially, I had it prepared a few years ago ... However, I made some modifications.

Kiedy skończyłem malować figurkę zająłem sie podstawką. Częściowo miałem ją już przygotowaną kilka lat temu... Dokonałem jednak pewnych modyfikacji.For simplicity, I used the AMMO effects to give the right color to the substrate.
Dla uproszczenia użyłem efektów AMMO aby nadać odpowiednich kolorów podłożu.I waited until it was completely dry and I painted the remaining details like stones, wood, roots.
Odczekałem do całkowitego wyschnięcia i pomalowałem pozostałe detale jak kamienie, drewno, korzenie.


Generally I made the base in the same way as in my tutorial - How to make a forest base?
Generalnie podstawkę wykonałem identycznie jak w moim poradniku -  How to make a forest base?

Below are two photos of the finished model, in the workshop and natural light.
Poniżej dwa zdjęcia ukończonego modelu, W warsztatowym i naturalnym świetle.How to prepare label you can read in my article:


Thanks for watching :)
Dziękuję za obejrzenie :)


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak