Painting "Onibi" (SBS) | Coloured Dust

Friday, May 31, 2019

Painting "Onibi" (SBS)

Today I have for you 37 photos from the process of painting a bust of "Onibi" on a scale of 1:12 from Nuts Planet. I hope that this will be interesting reading for you. No model has attracted me so much for a long time. I invite you to watch and leave comments :)

Dzisiaj mam dla Was 37 zdjęć z procesu malowania popiersia "Onibi" w skali 1:12 od Nuts Planet. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawa lektura. Już dawno żaden model nie przyciągnął mnie tak bardzo do malowania. Zapraszam do oglądania i pozostawienia komentarzy :)


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.toMy model review:

The model is ready for painting.
Model jest gotowy do malowania...


For painting this bust I've used Harder&Steenbeck airbrush and Acrylicos Vallejo paints.
Please note that the hand is made of a transparent resin. Nie pokryłem tego elementu szarym podkładem! This is a very interesting solution. It will provide an unprecedented effect but also cause some problems ...

Zwróćcie uwagę, że ręka wykonana jest z przezroczystej żywicy. I did not cover this element with a gray undercoat! Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Zapewni niespotykany efekt ale też spowoduje trochę problemów...And now we are going back to the transparent hand. As I mentioned, making this element from transparent resin is quite interesting. The question is how to paint it? How to interpret this element? I painted it using the glazes. As a result, the light passes through the resin. Hand try to be transparent. I assumed that this character is not completely human and has supernatural powers. Hence the hand turned into a kind of energy, a plasma that pulled out a part of the body from a demonic enemy.

No i teraz wracamy do przezroczystej ręki. Tak jak wspomniałem wykonanie tego elementu z przezroczystej żywicy jest dośc interesujące. Pytanie brzmi jak to pomalować? Jak zinterpretować ten  element? Ja pomalowałem go uzywając glejzów. Dzięki temu światło przechodzi przez żywicę. Ręka wydaj się byc przezroczysta. Założyłem, że ta postać nie jest do końca człowiekiem i posiada nadprzyrodzone moce. Stąd reka przemieniła się w rodzaj energii, plazmy która wyciągnęła część ciała z demonicznego wroga.

Now I started painting head ...
Teraz zabrałem się za pomalowanie głowy...
There is a straw hat left to paint. I chose this option. The model with this hat seems to be more interesting.
Pozostał jeszcze do pomalowania słomiany kapelusz. Wybrałem ta opcję. Model z tym kapeluszem wydaje się być ciekawszy.Now I will add a few details that give character to the model. It will be a small amount of blood from the enemy :)
Teraz dodam jeszcze kilka detali nadających charakter modelowi. Będzie to niewielka ilośc krwi z wroga :)The End :)I must honestly admit that I like this model very much. Nuts Planet once again released an amazing bust. A bust that has a unique atmosphere. I am getting more and more convinced to the smaller scale which is 1:12. As you can see, the smaller scale does not mean less work :)

Muszę szczerze przyznać, że ten model bardzo mi się podoba. Nuts Planet kolejny raz wydało niesamowite popiersie. Popiersie, które posiada niepowtarzalny klimat. Coraz bardziej przekonuje się do mniejszej skali jaką jest 1:12. Jak widzicie mniejsza skala nie oznacza jednak mniej pracy :)Thanks for watching :)
Dziękuję za uwagę :)Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak