2023 | Coloured Dust

Tuesday, January 9, 2024

2023


This is the last moment to post a summary of 2023 for this blog. I abandoned this tradition a long time ago. But since I returned to the hobby in 2023 and writing here, I decided to summarize my "achievements".

To ostatni moment, żeby wrzucić podsumowanie roku 2023 tego bloga. Zarzuciłem tą tradycję już dawno temu. Ale jako, że powróciłem do hobby w 2023 roku i pisania w tym miejscu postanowiłem podsumować moje "dokonania".

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toAs you know, I had a break from my hobby and blogging for several years. The year 2023 was a breakthrough because I returned to painting and blogging. It wasn't easy, but a big thank you to my friend from Łódź (Blowy sometimes writes something on this blog :)) and to Mati from Paints of War for talking to me on his stream, which significantly stimulated me to take action.

Jak wiecie miałem kilku letnią przerwę od hobby i pisania bloga. Rok 2023 Był przełomowy bowiem powróciłem do malowania i blogowania. Nie było łatwo, ale wielkie podziękowania tutaj dla zioma z Łodzi (Blowy czasem tutaj coś napisze na tym blogu :)) oraz dla Matiego z Paints of War za rozmowę ze mną na swoim strimie co znacząco mnie pobudziło do działania.
In 2023, I returned to board games. I managed to get kids interested in the game HeroQuest, which in my opinion is a perfect, easy introduction to the world of fantasy, RPG games, and miniatures painting. It worked so I hope to find players in my own home in the future. Painting figures on a 32mm scale is now a pleasure for me again. I have someone and something to paint for :) I managed to go to KONTRAST 2023, which also significantly stimulated me to action. Thanks to this visit, I realized how our hobby has changed in Poland over the past few years. For so many years I have been promoting painting miniatures in larger scales of 54mm, 75mm and busts. I remember the times when at HUSSAR 2014 the organizers did not know in which category to place my busts. Now the number of works in these categories is overwhelming! WOW! So much has changed...

W 2023 powróciłem d ogier planszowych. Udało mi się zainteresować dzieciaki  grą HeroQuest, która moim zdaniem jest idealnym, łatwym wprowadzeniem do świata fantasy, gier RPG, figurek id. Zadziałało więc mam nadzieję, że w przyszłości znajdę graczy we własnym domu. Malowanie figurek w skali 32mm sprawia mi dzięki temu znowu przyjemność. Mam dla kogo i poco malować :) Udało mi się pojechać na KONTRAST 2023, co również znacząco pobudziło mnie do działania. Dzięki tej wizycie uświadomiłem sobie jak przez kilka lat zmieniło się w Polsce nasze hobby. Tyle lat promowałem malowanie figurek w większej skali 54mm, 75mm i popiersia. Pamiętam czasy kiedy na HUSSAR 2014 organizatorzy nie wiedzieli w jakiej kategorii umieścić popiersia. Teraz ilość prac w tych kategoriach powala z nóg! WOW! Tyle się zmieniło...Some statistics for the curious and for myself. They show that blogs are not dead, but people read less. Yes, these are the statistics of my blog, but I analyzed them with previous "full" years.

Trochę statystyk dla ciekawskich i dla mnie samego. Widać na nich, że blogi nie zginęły ale ludzie czytają mniej. Owszem to statystyki mojego bloga ale przeanalizowałem je z poprzednimi "sytymi" latami.


Total posts in 2023 - 44
Total painted models in 2023 - 4 + HeroQuest + Warmaster


Facebook followers - 5103
Instagram followers - 1082
Pinterest followers - 1050
Blog members - 403Facebook has definitely gotten worse. The reach of posts is greatly reduced. Linking to blog limits the visibility of my posts. The Meta promotes paying to increase the pay of posts promotion, which I do not intend to do :)

Facebook zdecydowanie się pogorszył. Zasięg postów jest bardzo obcinany. Umieszczanie linków do bloga ogranicza widoczność postów. Meta promuje płacenie za zwiększanie zasięgów postów, czego nie zamierzam robić :)2023 Statistic from Google Blogger

Views - 98000
Total views from blog start - 2374835


I hope that 2023 was for you readers an interesting year at Coloured DustI realized again that writing a blog gives me pleasure. I will continue this activity. I will share my knowledge and experience with you, although there are many people who are better than me. I will continue to do all this for FREE. It's still just my hobby. It would be nice if you could buy me a virtual coffee or make a donation so that I could collect at least the annual domain fee. You will find the appropriate buttons at the beginning of this and every other post. Thank you all. Thank you to those who helped me with comments and incentives to work. Thank you all, with whom I was able to meet in person for all kinds of painting events. Thank you to all the sponsors who have supported my projects in 2023. I will be very grateful to all of you for all the positive and negative comments on Coloured Dust blog. With great desire I want to hear your ideas and the requests as to what in the future should appear on the blog.

Mam nadzieję, że 2023 na Coloured Dust był dla Was czytelnicy ciekawym rokiem. Ja uświadomiłem sobie ponownie , że pisanie bloga sprawia mim przyjemność. Będę kontynuował ta działalność. Będę dzielił się z Wami wiedzą i doświadczeniem chociaż jest tylu lepszych niż ja. To wszystko nadal będę robił ZA DARMO. To nadal jest tylko moja hobby. Miło jak postawicie mi wirtualną kawę lub wrzucicie dotację, żeby uzbierało się chociaż na coroczną opłatę za domenę. Odpowiednie przyciski znajdziecie na początku tego i każdego innego posta. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję osobom, które pomagają mi swoimi komentarzami i zachętami do pracy. Dziękuję wszystkim, z którymi udało mi się spotkać osobiście na wszelakich imprezach malarskich. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy wspierali moje przedsięwzięcia w 2023 roku. Będę Wam wszystkim bardzo wdzięczny za wszelkie negatywne i pozytywne uwagi na temat bloga Coloured Dust. Z miłą chęcią wysłucham Waszych pomysłów i próśb odnośnie tego co w przyszłości powinno pojawić się na blogu.Happy New Year 2024!BR,
Michał "ARBAL" Walczak