Everlasting Wet Palette PAINTER 2 - Redgrass | Coloured Dust

Monday, January 29, 2024

Everlasting Wet Palette PAINTER 2 - RedgrassYes, I know, another boring wet palette review :) No, this time I won't describe everything in detail. Some time ago, I switched to version 2 of the wet palette from Redgrass, so I will only show you the differences from the previous version. I think that's the fairest thing to do. I realize that this product has been on the market for a long time, but maybe some of you are still looking for your wet palette.

Tak wiem kolejna nudna recenzja mokrej palety :) Nie tym razem nie będę szczegółowo opisywał wszystkiego. Juz jakiś czas temu, przesiadłem się na 2 wersje mokrej palety od Redgrass więc pokażę Wam tylko różnice względem poprzedniej wersji. Myślę, że tak będzie najuczciwiej. Zdaję sobie sprawę, że ten produkt jest już na rynku od dłuższego czasu, ale może ktoś z Was nadal poszukuje swojej mokrej palety.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


First, I suggest you read my review of the first version of the wet palette created by Redgrass.
Na początek proponuję zapoznanie się z moją recenzją wersji pierwsze mokrej palety stworzonej przez firmę Redgrass.


Read more:


Now let's move on to version two and look at the most important changes compared to its younger sister.
A teraz przejdźmy do wersji drugiej i przyjrzyjmy się najważniejszym zmianą w stosunku do jej młodszej siostry.The set includes 2 sponges and a package of reusable membranes. Yes, exactly, reusable, but more on that later. This time, the set does not include an additional dry palette attached to the side.

W zestawie znajdziemy 2 gąbki oraz pakiet membran wielokrotnego użytku. Tak dokładnie, wielokrotnego użytku ale o tym później. Tym razem w zestawie nie znajdziemy dodatkowej, dołączanej z boku, suchej palety.


The first change is the addition of two "handles" on opposite corners of the cover. The pallet closes much tighter now. The set no longer includes an elastic tape to prevent opening. A positive change that significantly improves the convenience of opening the pallet.

Pierwszą ze zmian jest dodanie dwóch "uchwytów" na przeciwległych rogach pokrywy. Paleta zamyka się teraz znacznie ciaśniej. W zestawie nie znajdziemy już elastycznej taśmy do zabezpieczenia przed otwarciem. Pozytywna zmiana, która znacząco poprawia wygodę otwierania palety.


Another change is the size. The same version of the product called PAINTER is now larger. The manufacturer claims that it is 20% larger. I used the old version for a very long time and I still praise it to this day. However, the minimal increase in the working surface was definitely a plus here. The green palette at the very bottom is Creative Tools for size comparison.

Kolejną zmianą jest wielkość. Ta sama wersja produktu o nazwie PAINTER jest teraz większa. Producent twierdzi, że jest większa o 20%. używałem bardzo długo starej wersji i chwale ją sobie do dzisiaj. Jednak minimalne powiększenie powierzchni roboczej wyszło tu zdecydowanie na plus. Zielona paleta na samym dole to Creative Tools dla porównania rozmiarów.


The main container has not changed. There are still protrusions at the bottom.
Główny pojemnik nie uległ zmianie. Na dnie nadal są wypustki.


The cover still has a rubber seal. This time it is made in the same color as the cover. It looks nicer and works just as well as the previous version.

Pokrywa ciągle posiada gumową uszczelkę. Tym razem jest ona wykonana w tym samym kolorze co pokrywa. Wygląda to ładniej, a działa tak samo dobrze jak w poprzedniej wersji.


The material from which the pallet is made has not changed. It is still very thick, hard and durable plastic. The pallet does not bend under the pressure of your hand or when you move it.

Tworzywo, z której wykonana jest paleta nie uległo zmianie. Nadal jest to bardzo gruby, twardy i wytrzymały plastik. Paleta nie wygina się pod naciskiem dłoni czy przenoszeniu jej.


The hydration sponges used appear to be the same as before. They perform just as well.
Zastosowane gąbki hydracyjne wydają się być takie same jak poprzednio. Spisują się tak samo dobrze.


Of course, they are larger, adapted to the new sizes. Below is a comparison with the previous size.
Oczywiście są większe, dostosowane do nowych rozmiarów. Poniżej porównanie z poprzednią wielkością.


The method of attaching additional external elements has changed. Magnets have been abandoned in favor of mechanical hooks. They are less convenient when installing, for example, an additional dry pallet, but they certainly hold these elements in place better. I leave it to your own preferences. Decide for yourself which option is better.

Zmianie uległ sposób mocowania dodatkowych elementów zewnętrznych. Zrezygnowano z magnesów na rzecz mechanicznych zaczepów. Są one mniej wygodne przy montowaniu np. dodatkowej suchej palety ale na pewno lepiej trzymają na miejscu te elementy. Pozostawiam to już kwestii własnych upodobań. Sami zdecydujcie, która opcja jest lepsza.And the most important change is probably the new reusable membranes. Redgrass introduced such membranes to the market shortly after the release of the first version of the palette. These are membranes that work in one direction. Instructions for use can be found on the packaging. I tested it, I use it regularly and it works! Simply take a sheet that is dirty with paint under running water and wash it. I managed to use one sheet this way as many as 4 times!

No i najważniejsza zmiana to chyba nowe membrany wielokrotnego użytku. Redgrass wprowadziło takie membrany na rynek chwilę po wydaniu pierwszej wersji palety. Są to membrany, które działają w jedna stronę. Instrukcję ich użytkowania znajdziecie na opakowaniu. Testowałem, używam regularnie i to działa! Taki brudny od farby arkusz bierzemy po prostu pod bieżącą wodę i myjemy. udało mi się użyć w ten sposób jeden arkusz, aż 4 razy!
To sum up, Everlasting Wet Palette PAINTER 2 is a top quality product. In my opinion, it will meet the expectations of every painter. This palette is a perfectly thought-out product. The new reusable membranes work great. I sincerely recommend this product, especially if you are just thinking about buying your first palette.

Podsumowując, Everlasting Wet Palette PAINTER 2 to produkt najwyższej jakości. Moim zdaniem spełni oczekiwania każdego malarza. Paleta ta jest doskonale przemyślanym produktem. Nowe membrany wielokrotnego użycia sprawdzają się wyśmienicie. Szczerze polecam ten produkt, szczególnie jeśli dopiero myślicie o zakupie pierwszej palety.
If you are interested in the subject of wet palettes, you can find more theories here:
Jeśli interesuje Was tematyka mokrej palety to więcej teorii znajdziecie tutaj:BR,
Michał "ARBAL" Walczak