HeroQuest - How to paint furniture pieces? | Coloured Dust

Monday, October 9, 2023

HeroQuest - How to paint furniture pieces?With this post I begin documenting the process of painting the entire contents of the Hero Quest box. There are so many terrain elements and figures that it will take me some time. Therefore, I will divide the entire "adventure" with this game into several separate posts. These will not be super detailed step-by-step descriptions. These will be more photos taken at different stages of painting. Sometimes I was in a trance and didn't take a photo, sometimes I took more. Nevertheless, I think that such material may be useful. It will also give you an idea of how many elements are in the game box, what they look like and what quality they are.

Tym postem rozpoczynam dokumentowanie procesu malowania całej zawartości pudełka gry Hero Quest. Elementów terenu i figurek jest tak dużo, że zajmie mi to trochę czasu. Dlatego podziele całą "przygodę" z tą grą na kilka osobnych postów. Nie będą to super dokładne opisy krok po kroku. Będą to bardziej zdjęcia wykonane na różnych etapach malowania. Czasem byłem w transie i nie zrobiłem zdjęć, czasem zrobiłem ich więcej. Mimo wszystko myśle, że taki materiał może byc przydatny. Da Wam to również obraz jak dużo elementów jest w pudełku z grą, jak wyglądają i jakiej są one jakości.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to
The box includes gameboard, 31 monster miniatures, 4 hero miniatures, 15 furniture pieces, 10 skull pieces, 4 plastic rat pieces, 21 dungeon doors, 93 game cards, 4 turn-order cards, cardboard tiles, Quest Book, 4 character cards, Game Master's screen, pad of character sheets, 6 white combat dice, 2 red dice, and rulebook.

Zawartość pudełka:plansza do gry: 31 figurek potworów, 4 figurki bohaterów, 15 figurek mebli, 10 figurek czaszek, 4 plastikowe figurki szczurów, 21 drzwi do lochów, 93 karty do gry, 4 karty zmiany kolejności tur, kartonowe kafelki, Księga Wyzwań, 4 karty postaci, Ekran Mistrza Gry, arkusze postaci
6 białych kości walki, 2 czerwone kości, księga zasad. Waga:1,5 kg
In this post I will focus on 15 furniture figurines. I washed all models in warm soapy water. I advise you not to skip this step. The models are slightly oily and sometimes it may be difficult to apply paint to them. I tried to paint everything as quickly as possible, but in good quality for board game models. The kids were waiting to play :)

W tym poście skupie się  na 15 figurkach mebli. Wszystkie modele umyłem w ciepłej wodzie z mydłem. Radzę Wam nie pomijać tego kroku. Modele są lekko tłuste i czasem możę być probelm z nałożeniem na nie farby. Starałem się pomalować wszystko jak najszybciej ale w dobrej jakości jak na modele do gry planszowej. Dzieciaki czekały żeby zagrać :)I planned to use different colors of primers using an airbrush. I also did preliminary simple shading of some elements with an airbrush.

Zaplanowałem użycie różnych kolorów podkładów za pomocą aerografu. Aerografem wykonałem również wstępne proste cieniowanie niektórych elementów.I matched the color of the surface primers to the appropriate elements. I painted all wooden models, such as wardrobes and tables, with a brown primer and the rest with black primer.

Dobrałem kolor podkładu do odpowiednich elementów. Wszystkie drewniane modele jak szafy, stoły pomalowałem brązowym podkładem, pozostałe czarnym.

ALTAR
OŁTARZ


TREASURE CHEST
SKRZYNIA SKARBÓW

I painted the crates in the same way as wooden barrels. The method is identical to my old video tutorial:
Skrzynie pomalowałem na tej samej zasadzie jak drewniane beczki. Metoda jest identyczna jak w moim starym video poradniku:

WARDROBE WITH BOOKS
SZAFA Z KSIĄŻKAMI
I pre-shaded all the wardrobes (as well as the chests) using an airbrush.
Wszystkie szafy (tak samo jak skrzynie) wstępnie wycieniowałem za pomocą aerografu. 


Then I added a brown and black wash into any crevices. I lightened it with a dry brush to bring out the wood texture.

Następnie dodałem brązowy i czarny wash we wszelkie zagłebienia. Suchym pędzlem rozjaśniłem tak aby wydobyć fakturę drewna.


I painted the books in completely random colors. I highlighted all the edges of the wardrobe to enhance the contrast. I glued the extra skulls onto the shelf.

Książki pomalowałem w totalnie losowych kolorach. Rozjaśniłem wszystkie krawędzie szafy aby wzmocnić kontrast. Przykleiłem dodatkowe czaszki na półkę.CLOSED WARDROBE
ZAMKNIĘTA SZAFA


I aged the metal elements with a black mustache and slightly brightened them with GSW 1863 - Mystic White paint.

Metalowe elementy postarzałem czarnym washem i deliktanie rozjaśniłem farbą GSW 1863 - Mystic White.TOMB
GROBOWIEC

I painted the entire tomb using the dry brush technique. Several shades of gray + black wash.
Grobowiec pomalowałem w całości techniką suchego pędzla. Kilka odcieni szarości + czarny wash.WEAPON RACK
WEAPON RACKTABLE
STÓŁ

To add variety, I glued the skull included in the set.
Dla urozmaicenia przykleiłem dołaczoną w zestawie czaszkę.


TORTURE TABLE
STÓŁ TORTUR

ALCHEMIST'S TABLE
STÓŁ ALCHEMIKAFIREPLACE
KOMINEK

The picture above the fireplace was printed on a home inkjet printer and glued.
Obrazek nad kominkiem został wydrukowany na domowej drukarce atramentowej i przeklejony.I painted all the furniture this way. The photo below also shows a door that I didn't include in this post.
W ten sposób pomalowałem wszystkie meble. Na zdjęciu poniżej widać również drzwi, których nie ująłem w tym poście.


I protected all elements with matte varnish.
Wszystkie elementy zabezpieczyłem matowym lakierem.


In the next post I will show you how I painted all the doors.
W następnym poście pokaże Wam jak pomalowałem wszystkie drzwi.
BR,
Michał "ARBAL" Walczak