HeroQuest - How to paint Kellar's Keep doors? | Coloured Dust

Sunday, November 26, 2023

HeroQuest - How to paint Kellar's Keep doors?


Another step-by-step guide on how to paint a door on a 32mm scale. Nothing extraordinary, but maybe someone will find it useful :)

Kolejny poradnik krok po kroku, jak pomalować drzwi w skali 32mm. Nic nadzwyczajnego ale może komuś się przyda :)


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this tutorial to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten poradnik znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. Postaw mi kawę na buycoffee.to


I purchased two more expansions for HeroQuest. These expansions contain additional figures, the same as those in the base game set. The only difference is the models of special doors. Today I will focus on these doors.

Zakupiłem dwa kolejne dodatki do gry HeroQuest. Dodatki te zawierają dodatkowe figurki, takie same jak w podstawowym zestawie do gry. Jedyną różnicą są modele specjalnych drzwi. Dzisiaj skupie się właśnie na tych drzwiach.


I will mainly use Army Painter paints to paint them as part of my testing. I have never used paints from this company. However, I came into possession of two very interesting sets that will be perfect for my current family hobby - dungeon crawling :) I will review the following sets for you soon on the blog.

Do ich pomalowania użyję głównie farb Army Painter w ramach testów. Nigdy ni używałem farb tej firmy. Wszedłem jednak w posiadanie dwóch bardzo ciekawych zestawów, które idealnie przydadzą się do mojej aktualnej, rodzinnej zajawki - łażenie po lochach :) Poniższe zestawy zrecenzuje dla Was już wkrótce na łamach bloga.


The previous guide can be found here:
Poprzedni poradnik znajdziecie tutaj:


After washing the models with soap and water, I used a black spray primer from Green Stuff World.
Po umyciu modeli wodą z mydłem zastosowałem czarny podkład w spreyu od Green Stuff World.


I applied the base gray color using the dry brush technique. On this occasion, I tested Army Painter brushes dedicated to this technique. They work great.

Techniką suchego pędzla naniosłem bazowy szary kolor. Przy tej okazji przetestowałem pędzle Army Painter dedykowane do tej techniki. Sprawdzają się wyśmienicie.


Another coat of lighter gray color.
Kolejna warstwa jaśniejszego szarego koloru.Finally, I used white paint to lighten the edges of the gray surfaces (using the dry brush technique).

Ostatecznie użyłem białej farby aby rozjaśnić krawędzie szarych powierzchni (cały czas techniką suchego pędzla).WOODEN DOORS
DREWNIANE DRZWI


I used the above three shades of brown to paint the wood. This is about the effect of different shades of boards. You can find more examples of painting wooden elements in a similar way here:

Powyższe trzy odcienie brązu zastosowałem do pomalowania drewna. Chodzi o efekt zróżnicowania odcieni desek. Więcej przykładów malowania drewnianych elementów w podobny sposób znajdziesz tutaj:
I covered all the wood with wash.
Całe drewno pokryłem washem.


I highlighted it slightly with a dry brush to bring out the texture of the wood grain.
Rozjaśniłem delikatnie suchym pędzlem aby wydobyć fakturę słoi drewna.


I painted all the metal parts.
Pomalowałem wszystkie metalowe elementy.


I added a black wash to all the recesses between the boards and all the metal elements.
Dodałem czarny wash we wszystkie zagłębienia miedzy deskami i wszystkie metalowe elementy.


I painted the viewfinder - "magic eye" :)
Pomalowałem wizjer - "magiczne oko" :)


To add character to the magical door, I used a very bright pigment. You can also use fluorescent paint.

Aby dodać charakteru magicznym drzwiom, użyłem bardzo jaskrawego pigmentu. Możecie zastosować również farbkę typu fluo.
I applied the pigment in place of the runes carved in the wall.
Pigment naniosłem w miejscu runów wyrytych w murze.
METAL DOORS
METALOWE DRZWI

Metal doors are much easier to paint. I painted the whole thing with a base metallic color and covered it with a black wash (one photo was missing here).

Metalowe drzwi są znacznie prostsze do pomalowania. Całość pomalowałem bazowym kolorem metalicznym i pokryłem  czarnym washem (zabrakło jednego zdjęcia w tym miejscu).


I highlighted the protruding elements with an extremely light metallic color.
Rozjaśniłem wystające elementy ekstremalnie jasnym kolorem metalicznym.


I added some midtones in the shadows using Speed Paint 2.0 as the glaze. This works great.

Dodałem trochę midtonów w cieniach, używając farby Speed Paint 2.0 jako glaze. Działa to wyśmienicie.


I added some rust to make the door less monotonous. I used two effect shades from Dirty Down. They work great and the effect is very realistic.

Dodałem trochę rdzy aby drzwi nie były monotonne. Wykorzystałem dwa odcienie efektów od Dirty Down. Działają rewelacyjnie a efekt jest bardzo realistyczny.Finally, I added a brown wash to the bottom of the door.
Ostatecznie dodałem brązowy wash w dolnej części drzwi.


I protected the painted models with matte spray varnish.
Pomalowane modele zabezpieczyłem matowym lakierem w sprayu.THOUGHTS
PRZEMYŚLENIA

Of course, the above models are painted at a significantly too high level for a board game. However, I used them a bit to play with the new Army Painter paints and test them. The new paints worked very well. I was very positively surprised by the washes from this company. I can confidently say that they are as good as the Games Workshop washes, which I have always personally considered the best. And the Dry Brush brushes do the job. Expect more testing of all of these products in the near future.

Oczywiście powyższe modele są pomalowane w znacząco zbyt wysokim poziomem pod kątem gry planszowej. Wykorzystałem je jednak trochę do zabawy nowymi farbkami Army Painter i testów. Nowe farbki sprawdziły się bardzo dobrze. Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie washe tej firmy. Mogę śmiało powiedzieć, że są tak dobre jak washe od Games Workshop, które zawsze uważałem osobiście za najlepsze. No i pędzle do Dry Brush robią robotę. Spodziewajcie się większych testów wszystkich tych produktów w najbliższej przyszłości.


BR,
Michał "ARBAL" Walczak